Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze publiczne 0700-PS5-4PGP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 28
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis.

2. Etel M., Piszcz A., Stachurski W., Sieńczyło-Chlabicz J., Żukowska A., Nowikowska M. pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura).

Uzupełniająca:

1. Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis (lub nowszy komentarz do ustawy Prawo przedsiębiorców i ustaw uzupełniających).

2. Etel E., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer.

3. Kosikowski C., Etel M., Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2.

4. Grabowski J., Kieres L., Walaszek-Pyzioł A. (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck (lub nowsze wydania).

5. Kozieł G. (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Prawa przedsiębiorców. Komentarz, wyd. CH Beck, 2018.

6. Kozieł G. (red.), CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym. Kometarz, wyd. CH Beck, 2019.

7. Akty prawne wskazane w ramach wykładu oraz ćwiczeń z przedmiotu, w tym:

- ustawa z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;

- ustawa z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;

- ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;

- ustawa z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

- ustawa z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi;

- ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe) - K_W04; sposób weryfikacji: zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć);

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08; sposób weryfikacji: zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć);

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - K_W09; sposób weryfikacji: zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć);

- ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziadzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo - K_W14; sposób weryfikacji: zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć).

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym - K_U02; sposób weryfikacji: zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć);

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - K_U03; sposób weryfikacji: zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć);

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - K_U11; sposób weryfikacji: zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć).

KOMPETENCJE, absolwent:

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - K_K07; sposób weryfikacji: zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć).

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć).

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa i weryfikowana poprzez listy obecności. 1 nieobecność jest dopuszczalna, natomiast każda kolejna nakłada obowiązek jej zaliczenia w ramach konsultacji.

Zakres tematów:

Celem ćwiczeń jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień publicznego prawa gospodarczego. Ćwiczenia obejmują w szczególności:

- identyfikację przedsiębiorcy i działalności gospodarczej (oraz problemy w tym zakresie);

- podstawowe (ogólne) obowiązki przedsiębiorców;

- legalizację działalności gospodarczej;

- reglamentację działalności gospodarczej;

- zasady podejmowania działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne;

- obowiązki Państwa w relacji z przedsiębiorcą;

- kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, ćwiczenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, konsultacje oraz praca własna studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 310
Radosław Niwiński, Przemysław Alkowski, Łukasz Presnarowicz 24/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 310
Przemysław Alkowski, Radosław Niwiński, Łukasz Presnarowicz 23/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 104
Artur Modrzejewski 22/ szczegóły
4 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 310
Łukasz Kierznowski 18/ szczegóły
5 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 216
Agnieszka Daniluk 22/ szczegóły
6 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 216
Karolina Zapolska 30/ szczegóły
7 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 216
Karolina Zapolska 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.