Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura literacka 0800-AS1-3AKS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Adamiec M., Dzieło literackie w sieci: pomysły, hipotezy, interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kulturze masowej i współczesnej technologii, Gdańsk 2004.

Andrzejewska J., Edukacja czytelnicza i medialna: poradnik metodyczno-programowy dla wszystkich typów szkół i bibliotek, Warszawa 2003.

Baluch A., Czyta, nie czyta...: (o dziecku literackim), Kraków 1998.

Bestsellery – literatura popularna – odbiorcy. Empiryczne badania współczesnego czytelnictwa, pod red. A. Dymmel, Lublin 2009.

Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. D. Danek, t. 1, 2, Warszawa, 1985.

Brett D., Bajki, które leczą, przekł. H. Dankiewicz, cz. 2, Gdańsk 2003.

Brett D., Bajki, które leczą, przekł. M. Trzebiatowska, cz. 1, Gdańsk 2005.

Dunin J., Pismo zmienia świat: czytanie, lektura, czytelnictwo, Warszawa 1998.

Dunin J., Publiczność i kultura literacka, „Nowe Książki” 1996, nr 5.

Eco U., Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią, tł. J. Ugniewska, Warszawa 1996.

Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pod red. A. Jakubowicz-Bryx, Bydgoszcz 2011.

Edukacja czytelnicza. Wybór konspektów, oprac. D. Grabowska, Warszawa 2003.

Frycie S., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970, Warszawa 1978.

Iwaszkiewicz J., Gawęda o książkach i czytelnikach, Warszawa 1985.

Kaniowska-Lewańska I., Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864, Warszawa 1973.

Koźmińska I., Olszewska E., Wychowanie przez czytanie, Warszawa 2010.

Kruszewska-Kudelska A., Polskie powieści dla dziewcząt po roku 1945, Wrocław 1972.

Kuliczkowska K., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1914. Zarys rozwoju. Materiały, wyd. 2, Warszawa 1965.

Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, Warszawa 2002.

Lalewicz J., Socjologia komunikacji literackiej. Problemy rozpowszechniania i odbioru literatury, Wrocław 1985.

Liternet. Literatura i Internet, red. P. Marecki, Kraków 2002.

Obszary spotkań dziecka i dorosłego w sztuce, red. M. Tyszkowa i B. Żurakowski, Warszawa-Poznań 1989.

Ong W. J, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Lublin 1992.

Papuzińska J., Dziecko w świecie emocji literackich, Warszawa 1996.

Papuzińska J., Dziecko w świecie emocji literackich, Warszawa 1996.

Papuzińska J., Inicjacje literackie: problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, Warszawa 1988.

Papuzińska J., Inicjacje literackie: problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, Warszawa 1988.

Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, pod red. B. Tylickiej i G. Leszczyńskiego, Wrocław 2002.

Słownik literatury popularnej, red. T Żabski, Wrocław 2006.

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1988.

Waksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy-gatunki-konteksty), Wrocław 2000.

Wojciechowski J., Czytelnictwo, Kraków 1999.

Zając M., Promocja książki dziecięcej: podręcznik akademicki, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

Absolwent:

KA6_WG1 - zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

KA6_WG6 - ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, sposobów i kanałów komunikowania się (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii)

KA6_UW1 - potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

KA6_UK3 - posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

KA6_KR1 - dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki

Metody i kryteria oceniania:

Część on-line: ocena aktywności na platformie blacboard UwB

na poczet zaliczenia będą brane pod uwagę 3 wykonane zadania z ćwiczeń na platformie e-learningowej UwB.

Zakres tematów:

Ćwiczenia 30 godz.

3. godz. Wybrane instytucje służące kształtowaniu kultury literackiej w Polsce (on-line na platformie blackboard uwb)

& Instytut Książki i jego działalność

https://instytutksiazki.pl/

-analiza działalności, inicjatyw, programów IK

-Dyskusyjne Kluby Książki – inicjatywa IK i jej rola w upowszechnianiu czytelnictwa w bibliotekach publicznych

& Fundacja ABC XXI -akcje i programy koordynowane przez fundację

https://calapolskaczytadzieciom.pl/

„Cała Polska czyta dzieciom”

Czytające szkoły, Czytające przedszkola, itp.

„Złota lista książek”

publikacje na temat czytelnictwa zamieszczone na stronie internetowej fundacji

& Działalność wybranych polskich bibliotek – spotkania autorskie, dyskusyjne kluby książki, maratony czytania; storytelling, itp.

Zadanie: Najciekawsze akcje czytelnicze w Polsce i na świecie (prezentacje studentów)

1 godz. Najważniejsze nagrody literackie w Polsce i na świecie

Wybrane rodzaje i gatunki literackie

3 godz. Baśń, bajka w wyborach czytelniczych nie tylko dzieci (on-line na platformie blackboard uwb)

& W. Propp, Morfologia bajki, tł. W. Wojtyga-Zagórska, Warszawa 1976.

& J. Ługowska, Bajka w literaturze dziecięcej, Warszawa 1988.

& R. Waksmund, Metamorfozy baśni, [w:] Tegoż, Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy-gatunki-konteksty), Wrocław 2000.

-Baśń ludowa i literacka – wyznaczniki

& hasło baśń https://bajka.umk.pl/slownik/lista-hasel/haslo/?id=225

& Kulturowe konteksty baśni, t. 1: Rozigrana córa mitu, pod red. G. Leszczyńskiego, Poznań 2005.

& Kulturowe konteksty baśni, t. 2: W poszukiwaniu straconego królestwa, pod red. G. Leszczyńskiego, Poznań 2006.

& Baśń i dziecko, wstęp, wybór i opracowanie H. Skrobiszewska, Warszawa 1978.

-Baśń a psychoanaliza

& B. Battelheim, Trzy małe świnki, Czerwony kapturek, [w:] tegoż, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. I przedmową opatrzyła d. Danek. T.1,2, Warszawa 1985.

-Baśń - ujęcie feministyczne

G. Lasoń-Kochańska, Gender, queer i dorastanie – baśnie Hansa Christiana Andersena,

http://www.slupskie-prace-filologiczne.apsl.edu.pl/9/lason9.pdf

-Współczesne wersje baśni – przeróbki, gry archetypowe

Lektury: W. Eichelberger, A. Suchowierska, Bajka to życie albo z jakiej jesteś bajki (fragmenty); H. Kral, Co się stało z nasza bajką; R. Jędrzejewska-Wróbel, Trzy obrotne świnki http://zaproszenie.operon.pl/download/Trzy_obrotne_swinki.pdf

& G. Leszczyński, Trickster artysta. Ponowoczesne gry archetypowe, w: tegoż, Książki pierwsze. Książki ostatnie? Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności, Warszawa 2012.

http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=774&dirids=1

& W. Kostecka, Baśń postmodernistyczna - przeobrażenia gatunku: intertekstualne gry z tradycją literacką, Warszawa 2014.

& K. Kowalczyk, "Co się stało z naszą bajką": sposoby transformowania baśni we współczesnych tekstach kultury, „Fragile : pismo kulturalne”. 2016, nr 4, s. 51-57, tryb dostępu: https://issuu.com/pismokulturalnefragile/docs/fragile_nr_34_-_magia_-_elektro

Jedno zadanie do wyboru: Wyznaczniki baśni ludowej i literackiej; Psychoanalityczna analiza baśni – notatka; Cechy baśni postmodernistycznej

3 godz. (on-line na platformie blackboard uwb)

- I ty możesz zostać baśniopisarzem – zajęcia w redagowaniu dalszych ciągów baśni

3 godz. Powieść obyczajowa, p. psychologiczna - powieść dla dziewcząt wyznaczniki powieści dla dziewcząt, porównanie dawnych i współczesnych powieści dla dziewcząt) on-line

& A. Kruszewska-Kudelska, Polskie powieści dla dziewcząt po roku 1945, Wrocław 1972.

& Z. Brzuchowska, Współczesna powieść dla dziewcząt czyli baśniowe dziedzictwo, [w:] W kręgu arcydzieł literatury młodzieżowej. Interpretacje – przekłady – adaptacje, pod red. L. Ludorskiego, Lublin 1998.

& E. M. Pomirska, Słoneczne dzikuski, czyli panny z mokrą głową..., w: Przeboje edukacji polonistycznej, pod red. D. Michułki, Wrocław 2001.

& E. Kruszyńska, Dydaktyczny charakter powieści dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym, Toruń 2009.

-Z. Urbanowska, Księżniczka, E. Dmochowska, Panienka, I. Zarzycka, Dzikuska, K. Makuszyński, Awantura o Basię,..., D. Terakowska, Córka Czarownic, J. Rudniańska, Rok Smoka, T. Tryzna, Panna Nikt, M. Fox, Magda.doc

Proponowane aktywności: analiza współczesnych powieści dla dziewcząt w odniesieniu do dziewiętnastowiecznych pierwowzorów

3 godz. Powieść fantastyczna w wyborach czytelniczych on-line

& zob. termin: fantastyka w Słowniku literatury polskiej XIX i Słowniku literatury polskiej XX wieku,

terminy: fantastyka, fantasy, powieść fantastyczna, powieść fantastycznonaukowa w Słowniku literatury dziecięcej i młodzieżowej, Wrocław 2002.

& A. Zgorzelski, Fantastyka. Utopia. Science fiction, 1980.

- strony internetowe poświęcone fantastyce

& E. Chuchro, Fan fiction – uwagi o twórczości literackiej i kulturze czytelniczej dzieci i młodzieży w Sieci, w: Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Diagnozy i postulaty, Warszawa 2008.

3 godz. Poezja, gatunki poetyckie. Analiza i interpretacja wybranych tekstów literackich (studenci ćwiczą rozpoznawanie środków artystycznego wyrazu, interpretują wybrane teksty) on-line

Wybrane formy kształtowania kultury literackiej wśród różnych grup odbiorców

on-line na latformie uwb

3 godz. Dyskusyjny Klub Książki – zajęcia praktyczne, symulacja DKK (temat: moja ulubiona książka)

Storytelling – zajęcia praktyczne (ćwiczenia w opowiadaniu baśni, historii, z wykorzystaniem zasad storytellingu)

3 godz. Booktalking – gawędy o książkach (ćwiczenia w redagowaniu i wygłaszaniu gawęd o książkach)

3 godz. Ćwiczenia w redagowaniu bajek terapeutycznych.

2 godz. Zaliczenie zajęć

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, dyskusja, praca w grupach,

ze względu na zawieszenie zajęć stacjonarnych (covid-19) wyłącznie praca samodzielna na platformie UwB.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:00 - 14:15, sala C1.2
Anna Nosek 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.