Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka mówienia 0800-AS1-3BBL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

G.Back, Wyższa szkoła skutecznej retoryki, Gliwice 2010

J. Krzyżanowski, Sztuka słowa, Warszawa 1984

K. Bredemeier, Sekrety retoryki, Gliwice 2008

B. Ciecierska-Zajdel, Trening głosu.Praktyczny kurs dobrego mówienia,Warszawa 2012

W. Sierpiński, Poradnik młodego recytatora, Warszawa2004

B. Wieczorkiewicz, Sztuka mówienia, Warszawa 1985

B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2004

B. Toczyska, Dotkliwa artykulacja, Gdańsk 2011

R.Pawłowski red.,Made In Poland, Kraków2002

www.recytacja.art.pl

Efekty uczenia się:

Absolwent:

KA6_WG6 - ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, sposobów i kanałów komunikowania się (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii)

KA6_WK2 - zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

KA6_UW2 - potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

KA6_UK1 - potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin

KA6_KO1 - ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

KA6_KO3 - jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną opiera się na ocenach cząstkowych.Praca nad interpretacją prozy, wiersza i monologu oceniana jest odrębnie,

dodatkowo na koniec zajęć student udziela odpowiedzi ustnych na pytania dotyczące przekazywanych treści, po czym podpisuje ocenę w

protokole. Osoby które mają ponad 50% nieobecności nie są dopuszczone do zaliczenia ustnego

Zakres tematów:

1.Elementarne wiadomości z zakresu budowy narządu głosowego i powstawania głosu.

2.Prawidłowa impostacja dźwięku i techniki oddechowe.

3. Optymalne wykorzystanie rezonatorów, artykulacja głosek (ćwiczenia wg Bronisława Wieczorkiewicza, Sztuka mówienia)

4. Akcentowanie, intonacja i frazowanie, tempo wypowiedzi i wykorzystanie pauz na bazie wybranego utworu poetyckiego.

5. Poszukiwania interpretacyjne na bazie wybranego zbioru wierszy.

6.Poszukiwania interpretacyjne na bazie fragmentów współczesnych dramatów ze zbioru „Made in Poland”red. R. Pawłowski.

7. Pisanie i publiczne wygłaszanie monologu zaangażowanego (co powoduje, że mówca jest lub nie jest wysłuchany?)

8.W relacjach z mediami, zasady udzielania wywiadu, praca z mikrofonem.

9.Teksty literackie będące materiałem do ćwiczeń sprawności artykulacyjnej.

10.Etyczna funkcja utworu literackiego; literatura terapeutyczna. (E.Toll, Potęga teraźniejszości)

11. Podsumowanie elementów zaliczenia ciągłego.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia praktyczne, umożliwiające transfer zdobytej wiedzy, dyskusja,wykład informacyjny,Prezentacje, konsultacje, warsztaty grupowe, sceny improwizowane.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:30 - 16:00, sala C1.2
Mariola Wojtkiewicz 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.