Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patologie społeczne 0800-ZS1-3ALS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Pospiszyl, I. (2008). Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

• Siemaszko, A. (1993). Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

• Urban B. (red.) Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka, Kraków 2001.

• Kozak S. Patologie wśród dzieci i młodzieży: leczenie i profilaktyka, Warszawa 2007: Difin.

• Urban B. (red.) Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka, Kraków 2001.

• Malinowski A., Patologia z udziałem młodzieży – także akademickiej, Wychowanie na Co Dzień, 2005 nr 6.

•Malesa W. Wirtualny seks za prawdziwe pieniądze : o prostytucji nieletnich, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 7

• Charkowska K. (2012) Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet. Kraków: Impuls

• Gardian R. (2010) Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, Kraków: Impuls.

• Lasocik Z. (2013), Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, Warszawa: UW.

• Pierzchała K., Cekiera Cz., Człowiek a patologie społeczne, Toruń 2009.

• Urban, B. (2005). Zachowanie dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

• Kozak S. (2014) Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach. Warszawa: Difin.

• Zakrzewski S. (2012) Zjawiska patologii społecznej : przyczyny - przebieg - skutki. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

• Barczykowska A. (2011) Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkim mieście. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"

• Dufour P. (1997), Historia prostytucji, Gdynia: Uraeus

• Jarosz, M. (2004), Samobójstwa. Ucieczka przegranych. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej (KA6_WG4)

ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, sposobów i kanałów komunikowania się (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (KA6_WG6)

ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących (KA6_WK3)

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej (KA6_UW1)

posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów (KA6_UK3)

potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu (KA6_UU1)

dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki (KA6_KR1)

SPOSÓB WERYFIKACJI: ocena materiału zgromadzonego w trakcie opracowania wybranego zagadnienia oraz ocena jakości peer rview, aktywność na zajęciach

Potrafi pracować w zespole analizującym zjawisko patologiczne; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole (K_U13)

SPOSÓB WERYFIKACJI: ocena materiału (forma i treść) opracowanego zagadnienia

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, do zajęć z zakresu dewiacji i patologii społecznych (K_K08)

SPOSÓB WERYFIKACJI: ocena aktywności podczas zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Sposób weryfikacji:

Ocena pracy studenta będzie wynikiem sumy:

• a) oceniania ciągłego (aktywność w trakcie zajęć) - 1/3 oceny z przedmiotu

• b) pracy własnej – charakterystyki wybranego zagadnienia szczegółowego (wskazanego opisie przedmiotu) w formie projektu zawierającego analizę danych wtórnych, (literatura przedmiotu plus analiza treści z internetu) umożliwiającą opis problemu w zakresie symptomów, etiologii oraz profilaktyki. Praca w oparciu o bezpłatną aplikację Padlet (www.padlet.com przykład zastosowania:

http://padlet.com/wall/kateyouthculture) oraz platformę edmodo (https://www.edmodo.com/home) - 1/3 oceny z przedmiotu

• c) pracy własnej – jakość oceniania (blind peer review) innych prac w zakresie doboru źródeł, struktury, treści oraz strony formalnej - 1/3 oceny z przedmiotu

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie minimum 51% zzakresu w/w kryteriów

Sposób zaliczenia,

• Zaliczenie na ocenę

maksymalna dpuszczlna liczba nieobecności - 3

Zakres tematów:

Przedmiot obejmuje takie zagadnienia jak:

Diagnoza symptomów i skali takich zjawisk patologii społecznej które dotyczą:

a) jednostek, b) grup społecznych, c) szerszych zbiorowości:

• Dewiacja samotnicza – samobójstwo,

• Handel ludźmi,

• Terroryzm,

• Uzaleznienia: alkoholizm i narkomania,

• Dewiacje życia seksualnego: prostytucja, pedofilia, dziecięca pornografia, kazirodztwo,

• Wykluczenie społeczne: mobbing, bullying, bezdomność, dzieci ulicy.

4. Strategie minimalizowania skutków patologii społecznych.

Metody dydaktyczne:

nauczanie problemowe

metoda projektów

konsultacje

słowna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala A6
Krzysztof Sawicki 23/ szczegóły
2 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala A6
Krzysztof Sawicki 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.