Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 0800-S1-3YSEM
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura metodologiczna podstawowa:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003

Cudowska A., Koncepcja analizy jakościowej M. B. Milesa i A. M. Hubermana w badaniach pedagogicznych, [w:] Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje, t. 1 Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007

Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000

Maszke A.W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004

Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1995

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005

Literatura metodologiczna uzupełniająca:

Ferguson G. A. i Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 2003

Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, przekład S. Dymczak, Zysk i S-ka, Poznań 2000

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe? Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000

Miles M. B., Huberman A. M., Analiza danych jakościowych, przekład S. Zabielski, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2000

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka Pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006

Podstawy metodologii badań w pedagogice. Pod red. S. Palki. Gdańsk 2010

Pozostała literatura merytoryczna zgodnie z problematyką podejmowaną przez studentów w pracach dyplomowych: encyklopedie, słowniki, podręczniki, monografie autorskie i zbiorowe, artykuły czasopiśmiennicze, strony internetowe.

Efekty uczenia się:

a) Student posiada wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, zna orientacje badawcze, strategie i metody badań w naukach społecznych i humanistycznych – ocena aktywności studenta w czasie dyskusji na zajęciach, ocena referatów, ocena poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej.

b) Student posiada umiejętności badawcze, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i narzędzia badawcze – ocena aktywności studenta w czasie dyskusji na zajęciach, ocena referatów, ocena poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej.

c) Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności badania i analizowania problemów pedagogicznych – aktywność studenta na zajęciach, ocena referatów, dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest: obecność na zajęciach oraz indywidualnych konsultacjach z promotorem, właściwe realizowanie powierzonych zadań, terminowe przygotowywanie fragmentów pracy dyplomowej, rzetelne poprawianie sprawdzonych fragmentów i całości pracy oraz złożenie kompletnej pracy, poprawionej zgodnie z uwagami promotora, na ostatnim seminarium przed sesją egzaminacyjną semestru letniego. Dopuszczone są trzy nieobecności w ciągu roku, każda kolejna powoduje obniżenie oceny końcowej, absencja powyżej 50% uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Analiza problemów pedagogicznych w kontekście zainteresowań studentów.

2. Wybór tematyki prac dyplomowych skoncentrowanych wokół specyfiki funkcjonowania instytucji oświatowych różnych poziomów kształcenia, metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, współdziałania z podmiotami środowiska lokalnego, międzynarodowej współpracy szkół, rozwoju zawodowego nauczycieli.

3. Opracowanie metodologicznej koncepcji badań własnych, obejmującej przedmiot i cele badań, problemy i hipotezy, zmienne i wskaźniki, metody techniki i narzędzia badawcze, dobór próby i sposób analizy danych empirycznych.

4. Ewentualne przygotowanie rozdziału empirycznego obejmującego analizę wyników badań własnych, w przypadku realizacji przez studenta tego etapu.

4. Przygotowanie rozdziału teoretycznego pracy zawierającego charakterystykę podjętej problematyki w świetle literatury przedmiotu.

5. Opracowanie bibliografii, spisu form graficznych oraz aneksów.

6. Przygotowanie i złożenie kompletnej wersji pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, dyskusja, opis, wyjaśnienie, rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A105
Małgorzata Bilewicz 14/14 szczegóły
2 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B225
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk 15/14 szczegóły
3 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B128
Agata Butarewicz-Głowacka 15/14 szczegóły
4 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B126
Joanna Dąbrowska 7/7 szczegóły
5 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A209
Barbara Dudel 12/14 szczegóły
6 każda środa, 15:30 - 17:45, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B226
Andrei Harbatski 14/14 szczegóły
7 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B123
Elżbieta Krysztofik-Gogol 14/14 szczegóły
8 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A213
Małgorzata Niesiobędzka 14/14 szczegóły
9 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B124
Dorota Otapowicz 12/14 szczegóły
10 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala C1.6
Krzysztof Sawicki 15/14 szczegóły
11 każda środa, 15:30 - 17:00, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Wojciech Siwak 8/7 szczegóły
12 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A110
Alina Szwarc 7/7 szczegóły
13 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A112
Marta Walewska 15/14 szczegóły
14 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala C2.3
Halina Wróblewska 14/14 szczegóły
15 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B223
Walentyna Wróblewska 7/7 szczegóły
16 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A113
Monika Zińczuk 15/14 szczegóły
17 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Joanna Borowik 1/1 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.