Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo finansowe JST 0300-PS1-2UPFI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2012

2) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018

3) Ruśkowski E. Salachna J.M., Finanse lokalne po akcesji, Warszawa 2007

4) Salachna J. (red.), Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa - projektowanie, wykonywanie, sprawozdawczość, Gdańsk 2014

Literatura uzupełniająca:

1) Salachna J.M. (red.), Stelmaszczyk K., Tyniewicki M., Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk 2019

2) Salachna J.M., Granice samodzielności legislacyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Studium prawnofinansowe na gruncie ustrojowym, Gdańsk 2012

Źródła prawa:

1. Ustawa o finansach publicznych

2. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

3. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych

4. Samorządowe ustawy ustrojowe: o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, samorządzie województwa

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- posiada podstawową teoretyczną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa finansowego JST – w szczególności regulacji prawnych dotyczących budżetu samorządowego oraz procedur jego uchwalania, wykonywania oraz kontroli wykonania - KA6_WG5; sposób weryfikacji: zaliczenie w oparciu o studia przypadków - kazusy (praca indywidualna i w grupach) oraz kolokwia lub zaliczenie przeprowadzane w formie zdalnej.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi w stopniu podstawowym analizować oraz interpretować przebieg procedury budżetowej JST oraz skutki prawne z niej wynikające - KA6_UW1; sposób weryfikacji: zaliczenie w oparciu o studia przypadków - kazusy (praca indywidualna i w grupach) oraz kolokwia lub zaliczenie przeprowadzane w formie zdalnej;

- potrafi w stopniu podstawowym przewidywać ekonomiczne skutki dla gospodarki budżetowej JST wynikające z konstrukcji budżetu samorządowego - KA6_UW3; zaliczenie w oparciu o studia przypadków - kazusy (praca indywidualna i w grupach) oraz kolokwia lub zaliczenie przeprowadzane w formie zdalnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi krytycznie analizować regulacje prawne dotyczące konstrukcji budżetu JST i procedury budżetowej - KA6_KK1; zaliczenie w oparciu o studia przypadków - kazusy (praca indywidualna i w grupach) oraz kolokwia lub zaliczenie przeprowadzane w formie zdalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: po pierwsze – aktywność studentów i sposób w jaki będą oni rozwiązywać kazusy podczas ćwiczeń; po drugie – oceny z dwóch kolokwiów, podczas których studenci będą musieli samodzielnie rozwiązań przedstawiony kazus. Powyższe elementy składowe zaliczenia mogą być realizowane w formie zdalnej na platformie blackboard.

Zakres tematów:

1. Budżet jednostek samorządu terytorialnego i wieloletnia prognoza finansowa (kazusy i wybrane zagadnienia problemowe)

2. Opracowywanie i uchwalanie uchwały budżetowej JST oraz WPF (kazusy i wybrane zagadnienia problemowe)

3. Wykonywanie i rozliczenie wykonania uchwały budżetowej JST (kazusy i wybrane zagadnienia problemowe)

4. Rola regionalnych izb obrachunkowych (RIO) w gospodarce finansowej JST (kazusy i wybrane zagadnienia problemowe)

Metody dydaktyczne:

Prezentacja poszczególnych zagadnień problemowych, przedstawianie kazusów oraz studia przypadków (praca indywidualna i w grupach), wystąpienia i dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 318
Marcin Tyniewicki 28/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.