Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo samorządu terytorialnego 0300-PS1-2UPST
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2016

2. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2015

3. M. Chmaj (red.), Prawo Samorządu Terytorialnego, Difin 2013

4. K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006

5. D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007

6. Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2004

7. P. Chmielnicki, Akty nadzoru na działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006

8. J. P. Tarno (red), Samorząd terytorialny w Polsce, LexisNexis 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma ogólną wiedzę na temat podstawowych pojęć ekonomicznych i prawnych (P1_W01)

Umiejętności:

- potrafi prawidłowo analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk oraz zdarzeń prawnych (P1_U01)

- rozumie i analizuje zjawiska gospodarcze uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo (P1_U08)

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (P1_K01)

Weryfikacja efektów kształcenia: egzamin pisemny polegający na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru z zakresu prawa Samorządu Terytorialnego. Dyskusja nt. bieżących zjawisk i zdarzeń prawnych zachodzących w samorządzie terytorialnym z uwzględnieniem aktualnie obowiązującego prawa samorządowego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru).

Do egzaminu dopuszczony jest uczestnik wykładu, który uprzednio wybrał przedmiot specjalnościowy.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie prawidłowych odpowiedzi na 60% pytań testu.

Zakres tematów:

1. Pojęcie samorządu terytorialnego. Historia samorządu terytorialnego w Polsce i na świecie.

2. Konstytucyjne (Konstytucja RP) oraz międzynarodowe (EKSL) uregulowania kształtujące ustrój samorządu terytorialnego.

3. Zadania samorządu terytorialnego – podział zadań na własne i zlecone, zasady finansowania zadań.

4. Tryb określania obowiązków samorządu terytorialnego. Przekazywanie kompetencji. Związek międzygminny i związki powiatów. Porozumienia. Kontrakt terytorialny. Korzystanie przez samorząd z form prawa prywatnego. Związek metropolitarny.

5. Struktury samorządu terytorialnego w Polsce (gminy, powiaty, województwa, obszary metropolitarne). Regulacje dotyczące tworzenia i zmiany struktury j.s.t.

6. Formy demokracji bezpośredniej w działalności samorządu terytorialnego – referendum lokalne, wybory, konsultacje społeczne. Procedura przekrowadzania. Konsekwencje prawne.

7. Organy jednostek samorządu terytorialnego – klasyfikacja organów i tryb wyboru, tryb powoływania i odwoływania organów stanowiących, status radnego.

8. Ustrój gminy. Organy stanowiące i wykonawcze gminy – zadania i kompetencje. Jednostki pomocnicze gminy i ich organy.

9. Ustrój powiatu. Koncepcja powiatu samorządowego. Organy powiatu. Starostwo powiatowe. Miasta na prawach powiatu.

10. Ustrój województwa samorządowego. Pojęcie regionu. Organy województwa.

11. Samorządowe pragmatyki pracownicze - pracownicy samorządowi.

12. Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego - rodzaje, tworzenie, zakres obowiązywania, procedura wydawania i publikacji, moc obowiązująca.

13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego. Źródła finansowania zadań j.s.t.

14. Mienie powiatów, gmin i województw. Pojęcie mienia samorządowego. Zarządzanie mieniem, formy prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny.

15. Nadzór nad samorządem terytorialnym – cele, funkcje i kryteria nadzoru. Organy nadzoru. Środki nadzoru. Procedura nadzorcza i tryb zaskarżania środków nadzoru.

Metody dydaktyczne:

wykład tradycyjny i wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, konsultacje, warsztaty (analiza uchwał organów jst - aktów prawa miejscowego, statutu gminy, orzecznictwa i rozstrzygnięć organów nadzoru)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 316
Krzysztof Teszner 28/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.