Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość jednostek sektora publicznego 0300-PS1-3URSP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Wojtaczak, Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2019.

2. K. Winiarska, M. Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2018.

3. A. Zysnarska, Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej, ODDK, Gdańsk 2016.

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z póżn. zm.

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2017 poz. 1911.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Lachiewicz (red.) Klasyfikacja budżetowa 2017, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2017.

2. K. Winiarska, Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

3. M. Kaczurak-Kozak (red.), Księgowania w samorządowych zakładach budżetowych , Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

KA6_WG8 posiada podstawową wiedzę teoretyczną o najważniejszych metodach i narzędziach gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych ekonomicznych oraz o metodach badawczych stosowanych w nauce ekonomii i finansów

KA6_UW2 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i gromadzić dane na potrzeby analizy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych

KA6_UW7 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii i prawa do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania

KA6_UU1 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Szczegółowe formy przewidziane do ich weryfikacji, to:

70% - kolokwium,

10% - aktywność na ćwiczeniach,

20% - prace w grupach

Zaliczenie przez platformę Blackboard.

Zaliczenie ćwiczeń jest możliwe, jeżeli student otrzyma min. 55% możliwych do zdobycia punktów.

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zakres tematów:

1. Specyfika rachunkowości sektora finansów publicznych: pojęcie i zakres rachunkowości budżetowej, specyficzne cechy i zasady rachunkowości budżetowe, zakładowy plan kont.

2. Rachunkowość budżetów jednostek samorządu terytorialnego: ewidencja środków pieniężnych i kredytów, ewidencja rozrachunków i rozliczeń, ewidencja dochodów i wydatków budżetowych, ewidencja wyniku wykonania budżetu, ewidencja pozabilansowa

3. Rachunkowość samorządowych jednostek budżetowych- ewidencja dochodów i wydatków- ewidencja kosztów i przychodów, ustalanie wyniku finansowego, rachunek dochodów jednostek budżetowych.

4. Rachunkowość samorządowych zakładów budżetowych oraz jednostek budżetowych: ewidencja kosztów i przychodów, ustalenie wyniku finansowego, rozliczanie z budżetem, plan finansowy i jego rozliczanie.

5. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa: sprawozdania budżetowe: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych angażujących studentów do aktywności i pracy w grupach. Ćwiczenie realizowane przez platformę Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 205
Dorota Wyszkowska 16/30 szczegóły
2 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 205
Dorota Wyszkowska 21/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.