Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość jednostek sektora publicznego 0300-PS1-3URSP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Wojtaczak, Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2019.

2. K. Winiarska, M. Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2018.

3. A. Zysnarska, Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej, ODDK, Gdańsk 2016.

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z póżn. zm.

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2017 poz. 1911.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Lachiewicz (red.) Klasyfikacja budżetowa 2017, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2017.

2. K. Winiarska, Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

3. M. Kaczurak-Kozak (red.), Księgowania w samorządowych zakładach budżetowych , Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

KA6_WG4 posiada podstawową teoretyczną wiedzę o ekonomicznych zasadach funkcjonowania państwa oraz teoretycznych podstawach kształtowania polityki gospodarczej i społecznej

KA6_WG8 posiada podstawową wiedzę teoretyczną o najważniejszych metodach i narzędziach gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych ekonomicznych oraz o metodach badawczych stosowanych w nauce ekonomii i finansów

KA6_UU1 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (test – 100%). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągniecie założonych do realizacji w ramach ćwiczeń efektów kształcenia.

Egzamin pisemny weryfikujący założone efekty kształcenia składający się z testu. Zaliczenie przez platformę Blackboard.

Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 51% łącznej ilości punktów z egzaminu.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do rachunkowości budżetowej

2. Zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych (JSFP). Formy organizacyjno-prawne JSFP. Plan budżetowy, jego opracowanie i zasady budżetu.

3. Rachunkowość budżetów jednostek samorządu terytorialnego: ewidencja środków pieniężnych i kredytów, ewidencja rozrachunków i rozliczeń, ewidencja aktywów trwałych, ewidencja dochodów i wydatków budżetowych, ewidencja wyniku wykonania budżetu, ewidencja pozabilansowa.

4. Rachunkowość dochodów, wydatków budżetowych, majątku trwałego oraz wynagrodzeń w jednostce budżetowej i samorządowym zakładzie budżetowym

5. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa. Rodzaje sprawozdań budżetowych i jednostki zobowiązane do ich sporządzania.

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. konwersacja).

Wykład realizowany przez USOSmail z możliwością komunikacji drogą emailową lub przez platformę Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 205
Dorota Wyszkowska 37/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.