Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza ekonomiczna 0300-ZS1-2SAEK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydanie III, PWN, Warszawa 2004 i nowsze.

Jerzemowska M. [red.], Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2011, 2013.

Bednarski L., Borowiecki R., Kurtys E., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Cornwall, Jeffrey R.; Entrepreneurial financial management : an applied approach, Routledge, Taylor & Francis Group; London, New York , 2016

Uzupełniająca:

Grzenkiewicz N., Kowalczyk J., Kusak A. Podgórski Z., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Waśniewski T., Skoczylas W, Teoria i praktyka analizy finansowej, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2SAEK _W01 Student ma wiedzę o podstawowych metodach analizy danych stosowanych w analizie ekonomicznej ( w tym w sprawozdaniach finansowych) oraz o narzędziach informatycznych (np. Excel) służących do analizy i prezentacji danych ekonomicznych. Ma wiedzę o zależnościach zachodzących pomiędzy składnikami aktywów i pasywów, kosztów i przychodów przedsiębiorstwa, skali i konsekwencji zmian zachodzących w tych składnikach na ocenę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Z1_W07

Sposób weryfikacji: ocena efektów pracy indywidualnej poprzez uczestnictwo w dyskusji, prace grupowe i kolokwium.

UMIEJĘTNOŚCI

2SAEK_U01 potrafi pozyskiwać dane do analizowania i prognozowania sprzedaży, ponoszonych kosztów, ustalania progu opłacalności, efektywności i skuteczności działania podmiotu. Z1_U02

Sposób weryfikacji: ocena efektów pracy indywidualnej poprzez uczestnictwo w dyskusji, prace grupowe, kolokwium.

2SAEK_U02 Potrafi analizować i interpretować dane zawarte w sprawozdaniu finansowym (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) i wskaźniki techniczno-ekonomiczne przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych (np. Excel) i wykorzystywać je do oceny zmian i do proponowania rozwiązań konkretnych problemów w przedsiębiorstwie. Z1_U05

Sposób weryfikacji: ocena efektów pracy indywidualnej poprzez uczestnictwo w dyskusji, prace grupowe i kolokwium.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2AEK_K01 Potrafi pracować w grupie przy analizowaniu konkretnych zagadnień realizowanych na ćwiczeniach i wypracować wspólne rozwiązanie zadań. Z1_K02

Sposób weryfikacji: ocena efektów pracy indywidualnej poprzez prace grupowe.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem podejścia do zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze).

Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit, a nieprzekraczające 50% zajęć powinny być zaliczone na konsultacjach w ciągu max 2 tygodni roboczych po przerwie w uczęszczaniu na zajęcia. Nieobecność powyżej 50% dyskwalifikuje studenta z ubiegania się o zaliczenie przedmiotu.

Na ocenę z ćwiczeń składają się następujące elementy:

70% oceny stanowi kolokwium z zadań (przy czym musi być zaliczone na min.45%):

25% zaliczenie prac prac grupowych wykonywanych na zajęciach i platformie

5% aktywność.

Łączna wymagana liczba punktów do zaliczenia wynosi 50,1%

Zakres tematów:

Istota, zakres, zadania i odbiorcy analizy ekonomicznej oraz formy prezentacji jej wyników. Podstawy porównań.

Praktyczne zastosowanie metod wykorzystywanych w analizie ekonomicznej w zadaniach.

Analiza i ocena sytuacji majątkowej, kapitałowej i kapitałowo-majątkowej z uwzględnieniem analizy wstępnej i wskaźnikowej danych zawartych w bilansie i informacji dodatkowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel - interpretacja uzyskanych wyników. Kapitał obrotowy netto na przykładzie danych finansowych konkretnego podmiotu .

Analiza przychodów, kosztów i wyniku finansowego prowadzonej działalności na przykładzie danych finansowych konkretnego podmiotu.

Budowa i analiza wstępna rachunku przepływów pieniężnych. Analiza i ocena przepływu środków pieniężnych w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych.

Analiza wskaźnikowa kondycji firmy: płynność, rentowność, zadłużenie, sprawność działania.

Analiza i ocena gospodarowania środkami trwałymi i zaopatrzenia materiałowego.

Analiza i ocena zatrudnienia, produktywności pracy i kosztów pracy.

Zaliczenie ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy grupowej i przygotowania w formie wypowiedzi ustnej lub pracy pisemnej analizy i oceny danego odcinka działalności przedsiębiorstwa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 207
Anna Grześ 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.