Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie procesami 0300-ZS2-2ZPR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LLiteratura podstawowa:

E. Skrzypek, M. Hofman, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

G.A.Rummler, A.P. Brache, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.

A. Bitkowska, Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa 2013.

M. Kunasz, Zarządzanie procesami, Economicus, Szczecin 2011.

M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling, H. A. Reijers, Fundamentals of Business Process Management, Springer, London 2013.

P. Grajewski, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1M.Hammer, J.Champy, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.

R.L. Manganelli, M.M.Klein, Reengineering. Metoda usprawniania procesów, PWE, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

2ZPR_U01 Student potrafi wskazać różnice pomiędzy orientacjami : funkcjonalną i procesową; rozumie metodykę zarządzania procesami w organizacji i potrafi scharakteryzować etapy metodyki zarządzania procesowego, potrafi opisać i zmapować wybrany proces oraz określić mierniki jego skuteczności i efektywności. Z2_U07

Sposób weryfikacji: uczestnictwo w dyskusji, case study.

2ZPR_K01 Student potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role Z2_K02.

Sposób weryfikacji: uczestnictwo w dyskusji, case study.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia ćwiczeń:

Ocena z ćwiczeń jest wystawiana na podstawie min. 60% maksymalnej liczby zdobytych punktów z ćwiczeń praktycznych w postaci case study (25% ), aktywności (15%) i kolokwium (60%).

Punktacja szczegółowa:

1. Kolokwium - 60 pkt.

2. Case study - 25 pkt.

3. Aktywność - 15 pkt.

Punktacja ogólna:

60 -67 pkt. - 3.0

68 - 75 pkt. - 3.5

76 - 82 pkt. - 4.0

83 - 90 pkt. - 4.5

91 - 100 pkt. - 5.0

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest zaliczone kolokwium na min. 60 % oraz obecność na zajęciach.

Prowadzący dopuszcza dwie nieusprawiedliwione nieobecności podczas zajęć, kolejne natomiast należy odpracować na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające .

Orientacja funkcjonalna i procesowa w zarządzaniu organizacją.

1. Pojęcie procesu. Koncepcje zarządzania bazujące na procesach.

2. Identyfikowanie procesów przedsiębiorstwa i zarządzanie nimi.

3. Mapowanie i modelowanie procesów.

4. Skuteczność i efektywność zarządzania procesowego.

5. Usprawnianie zarządzania procesowego w organizacjach.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi w części wykładowej oraz zagadnieniami poleconymi do samodzielnego przygotowania połączona z rozwiązywaniem studiów przypadku w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 317
Julita Augustyńczyk 18/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala 317
Julita Augustyńczyk 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.