Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 0300-ZS1-3SZFP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Szczęsny (red.), Finanse firmy, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2012.

2. M. Bojańczyk, Finanse przedsiębiorstwa , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012.

3. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

2. J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia/ metoda weryfikacji

3SZFP-U01: potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu (Z1-U01); kolokwium, praca w grupie, rozwiązywanie case study,

3SZFP-U02: potrafi pozyskiwać dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu (Z1-U02); praca w grupie, rozwiązywanie case study;

3SZFP-U03:

posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, moralnymi, zawodowymi, w celu rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania (Z1-U03); kolokwium, praca w grupie, rozwiązywanie case study;

3SZFP-U04: potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej

(Z1-U04);

3SZFP-U05: wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania (Z1-U05); praca w grupie, rozwiązywanie case study;

3SZFP-U06: potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu (Z1-U06); kolokwium, praca w grupie, rozwiązywanie case study;

3SZFP-U07: potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzania i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów (Z1-U07); praca w grupie, rozwiązywanie case study;

3SZFP-K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (Z1-K01); kolokwium, praca w grupie, rozwiązywanie case study;

3SZFP-K02: potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (Z1-K02); praca w grupie;

3SZFP-K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu (Z1-K03); praca w grupie;

3SZFP-K06: potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (Z1-K06); praca w grupie, rozwiązywanie case study, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Szczegółowe formy przewidziane do ich weryfikacji, to: kolokwium (130 pkt), aktywność na zajęciach (130 pkt).

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 50%+1 pkt łącznej ilości punktów uzyskanych w przedstawionych form.

Punktacja:

od 234 pkt - 5

od 208 pkt - 4+

od 182 pkt - 4

od 156 pkt - 3+

od 130 pkt 3

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach (w przypadku 30h ćwiczeń lub jedna w przypadku 15 h ćwiczeń);

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – zagadnienia wstępne

2. Źródła pozyskania kapitału, a jego koszt.

3. Rachunek wartości pieniądza w zarządzaniu finansowym

4. Analiza progu rentowności

5. Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem

6. Sprawozdania finansowe

7.. Analiza wskaźnikowa

8. Zarządzanie aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa

9. Wpływ podatków na wynik przedsiebiorstwa

Metody dydaktyczne:

rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych, wykorzystanie metody przypadków (case study).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
3 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 206
Magda Wiśniewska-Kuźma 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.