Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia I cz. 2 0300-EN1-2MKR2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna, red. K. Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

3. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

4. Makroekonomia, red. A. Z. Nowak, T. Zalega, PWE, Warszawa 2019.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. O. Blanchard, D.R. Johnson, Macroeconomics, Pearson Harlow 2013.

2. P. Krugman, R.Wells, Macroeconomics, Worth Publ., New York 2015.

3. Makro- i mikroekonomia, red. S. Marciniak,PWN, Warszawa 2013.

4. N.G.Mankiw, M.P.Taylor, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2016.

5. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2018

6. P.A. Samuleson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, PWN, Warszawa 2017.

7. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

8. System rynkowy, red. M. Nasiłowski, Wyd. Key Text, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

MKR2_W01 Student zna relacje pomiędzy strukturami i instytucjami gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej. Poprawnie posługuje się relacjami między agregatami makroekonomicznymi w objaśnianiu procesów gospodarczych; E1_W02, E1_W03 - sposób weryfikacji: kolokwium pisemne w formie zdalnej

MKR2_W02 ma podstawową wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu procesów gospodarczych, skali i konsekwencjach tych zmian; E1_W08 - sposób weryfikacji: kolokwium pisemne w formie zdalnej

Efekty w zakresie umiejętności:

MKR2_U01 potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk makroekonomicznych; E1_U01 - sposób weryfikacji: prace w grupach, dyskusja, prace domowe zadawane na platformie e-learningowej

MKR2_U02 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów makroekonomicznych proponując odpowiednie rozwiązania; E1_U07 - sposób weryfikacji: prace grupowe, dyskusja, prace domowe zadawane na platformie e-learningowej

MKR2_U03 potrafi przygotować prace pisemne i wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu makroekonomii, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe; E1_U09 - sposób weryfikacji: prace grupowe, dyskusja, prace domowe zadawane na platformie e-learningowej

Efekty w zakresie kompetencji:

MKR2_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę przemian gospodarki; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; E1_K01 - sposób weryfikacji: dyskusja, prace w grupach

MKR2_K02 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności; E1_K06 - sposób weryfikacji: dyskusja, prace domowe

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze), zaliczenie kolokwium oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów. Na ocenę końcową ma wpływ indywidualna aktywność studenta, rozwiązywanie prac w grupach, prac zadawanych przez nauczyciela w formie zdalnej oraz wynik uzyskany z pisemnego kolokwium realizowanego w formie zdalnej. Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Rola polityki fiskalnej w gospodarce. Instrumenty i skutki ich wykorzystania.

2. Państwo a rynek pracy. Prywatny i społeczny koszt bezrobocia.

3. Rola rynku kapitałowego w gospodarce.

4. Popyt i podaż pieniądza a stopa procentowa.

5. Mechanizm inflacji

6. Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego. Mechanizm wzrostu w ujęciu różnych nurtów ekonomicznych

7. Przyczyny wahań koniunkturalnych i sposoby ich przeciwdziałania.

8. Instytucje a dynamika rozwoju gospodarki.

9. Korzyści z handlu zagranicznego w świetle teorii wymiany międzynarodowej.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia: angażujące studentów do pracy w formie konwersacji, pracy grupowej, rozwiązywania zadań i analizy przykładów (zadawanych zarówno w formie stacjonarnej jak i formie zdalnej)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 9:50 - 11:35, sala 204
Karolina Trzaska 24/50 szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:45, sala 204
Karolina Trzaska 25/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.