Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kontrola podatkowa i celno-skarbowa 0300-EN2-2VKPC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Kaźmierski, Meritum Podatki 2019, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

2. D. Zalewski, M. Krawczak (red.), Kontrola podatkowa działalności gospodarczej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

3. H. Kuzińska i inni (red.), Ucieczka przed podatkami i kontrola podatkowa, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018.

4. M. Hybka, Skuteczność kontroli wywiązywania się z obowiązków podatkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego,Poznań 2018.

5. D. Strzelec, M. Łoboda, Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

6. P. Szymanek, Ewolucja ustroju i kompetencji rządowych organów podatkowych, celnych i skarbowych, Wydawnictwo Kancelaria Prawna i Podatkowa dr Pawła Szymanka, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

Akty prawne:

7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 – tekst ujednolicony

8. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930 – tekst ujednolicony

9. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. 2016 poz. 1947 – tekst ujednolicony

10. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, Dz.U. 2018 poz. 646 – tekst ujednolicony

11. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. – w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020, Dz. U. MRiF poz. 144.

Efekty uczenia się:

2KPS_W01: aktywność na zajęciach/udział w dyskusji, praca w grupach, praca domowa, zaliczenie pisemne 2KPS_W02: aktywność na zajęciach/udział w dyskusji, praca w grupach, praca domowa, zaliczenie pisemne 2KPS_U01: aktywność na zajęciach/udział w dyskusji, praca w grupach, zaliczenie pisemne

2KPS_U02: aktywność na zajęciach/udział w dyskusji, zaliczenie pisemne 2KPS_K01: aktywność na zajęciach/udział w dyskusji

2KPS_K02: aktywność na zajęciach/udział w dyskusji 2KPS_K03: praca domowa, zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie prezentacji, aktywności na zajęciach (F2F oraz e-learningowych) i testu sprawdzającego.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: uzyskanie minimum 51 % punktów (suma punktów uzyskanych za: test w formie pisemnej, ocenianie ciągłe, projekty i ćwiczenia praktyczne, prezentacje i opracowania pisemne).

Zakres tematów:

Temat 1. Kontrola podatkowa w procesie stosowania prawa podatkowego (F2F; e-l)

1.1. Teoretyczne aspekty kontroli

1.2. Specyfika procesu stosowania prawa podatkowego

1.3. Cele kontroli podatkowej

1.4. Funkcje kontroli podatkowej

1.5. Zakres kontroli podatkowej

Temat 2. Krajowa Administracja Skarbowa (F2F)

2.1. Cel wprowadzenia i struktura KAS

2.2. Zadania KAS

2.3. Organy KAS, ich zadania i kompetencje

2.4. Jednostki organizacyjne KAS

2.5. Procedury KAS

Temat 3. Kierunki działania i rozwoju KAS na lata 2017-2020 (e-l)

3.1. Kierunki działania i rozwoju

3.2. Cele do osiągnięcia, ich realizacja, monitorowanie i sprawozdawczość

3.3. Stopień realizacji celów KAS na lata 2017-2020 w 2020 roku

Temat 4. Czynności sprawdzające (F2F)

4.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy czynności sprawdzających

4.2. Organy uprawnione do przeprowadzania czynności sprawdzających

4.3. Korekty deklaracji podatkowych i wyjaśnienia

4.4. Termin zwrotu podatku

4.5. Wezwanie do przekazania dokumentów i informacji

4.6. Oględziny lokalu mieszkalnego

4.7. Kontrola krzyżowa

Temat 5. Kontrola podatkowa (F2F)

5.1. Ogólne zasady i schemat toku kontroli podatkowej

5.2. Procedura kontroli podatkowej na gruncie ustawy – Prawo przedsiębiorców

5.2.1. Wszczęcie kontroli

5.2.2. Miejsce i czas przeprowadzania czynności kontrolnych

5.2.3. Zasady przeprowadzania czynności kontrolnych

5.2.4. Książka kontroli

5.2.5. Czas trwania kontroli

5.2.6. Sprzeciw

5.3. Procedura kontroli podatkowej w świetle Ordynacji podatkowej

5.3.1. Wszczęcie kontroli

5.3.2. Miejsce i czas przeprowadzania czynności kontrolnych

5.3.3. Zasady przeprowadzania czynności kontrolnych

5.3.4. Postępowanie dowodowe i dokumentowanie kontroli

5.3.5. Czas trwania kontroli

5.3.6. Protokół kontroli

5.3.7. Korekta deklaracji

Temat 6. Kontrola celno-skarbowa (F2F)

6.1. Ogólne zasady i schemat toku kontroli celno-skarbowej

6.2. Wszczęcie kontroli celno-skarbowej

6.3. Miejsce i czas trwania czynności kontrolnych

6.4. Dokumentowanie czynności kontrolnych i obowiązki kontrolowanego

6.5. Zakończenie kontroli i czynności pokontrolne

Temat 7. Podobieństwa i różnice pomiędzy kontrolą podatkową i kontrolą celno-skarbową (e-l)

7.1. Przepisy mające zastosowanie w przypadku obu rodzajów kontroli

7.2. Uprawnienia kontrolujących i kontrolowanych

7.3. Wszczęcie kontroli

7.4. Czas i miejsce kontroli

7.5. Zakończenie kontroli i czynności pokontrolne

Temat 8. Pozostałe procedury służące do kontroli wywiązywania się z należności podatkowych (F2F)

8.1. Audyt

8.2. Czynności audytowe

8.3. Urzędowe sprawdzenie

8.4. Szczególne uprawnienia funkcjonariuszy i organów KAS

Temat 9. Postępowanie podatkowe (F2F; e-l)

9.1. Ogólne zasady i schemat postępowania podatkowego

9.2. Strona postępowania podatkowego

9.3. Doręczenia i wezwania

9.4. Środki dowodowe

9.5. Decyzje i postanowienia

9.6. Odwołania, zażalenia i decyzje organów odwoławczych

Temat 10. Ograniczanie ryzyka i odpowiedzialności karnej skarbowej (F2F)

10.1. Ogólne interpretacje podatkowe

10.2. Indywidualne interpretacje

10.3. Czynny żal

10.4. Korekta deklaracji

10.5. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

10.6. Odstąpienie od wymierzenia kary

Temat 11. Prawne instrumenty ujawniania korupcji przez kontrolę celno-skarbową (e-l)

11.1. Zjawisko korupcji

11.2. Działania jawne i pośrednie prowadzące do ujawnienia przestępstw korupcyjnych

11.3 Działania niejawne i bezpośrednie prowadzące do ujawnienia przestępstw korupcyjnych

Metody dydaktyczne:

prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, prezentacje multimedialne, samodzielna praca studentów, studia przypadków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 9:50 - 11:35, sala 207
Aneta Kargol-Wasiluk 23/25 szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 11:40 - 13:25, sala 207
Aneta Kargol-Wasiluk 24/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.