Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza finansowa 0300-ES1-2BANF
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Literatura podstawowa:

1. M. Jerzemowska (2018), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWE, Warszawa.

2. B. Kołosowska, G. Voss, A. Hunterska (2018), Analiza finansowa w praktyce, Wydawnictwo Difin, warszawa.

3. N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski (2017, Analiza finansowo-ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

4. F. Bławat, E. Drajska, P. Figura, M. Gawrycka, T. Korol, B. Prusak (2017), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

5. J. Dyktus, M. Gaertner, B. Malik (2017), Sprawozdawczość i analiza finansowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017.

2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa, (red.) G. Gołebiowski, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

3. W. Gabrusewicz, P. Gabrusewicz, Roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2015.

4. M. Fridson, F. Alvarez, Financial Statement Analysis, A prractitioner's Guide, WILEY FINANCE 2015, DOI: 10.1002/9781119201489.

5. J. M. Wahlen, S. P. Baginski, M. Bradshaw, Financial reporting, financial statement analysis and valuation. A strategic perspective, Cengage Learning 2018, ISBN-978-1-337-61468-9.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

2AF_W01 zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych z obszaru analizy finansowej E1_W06

2AF_W02 ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, prawnych, etycznych itp.) organizujących analizę finansową i o rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania E1_W07

UMIEJĘTNOŚCI:

2AF_U01 potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia i finanse, prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk finansowych E1_U01

2AF_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie dyscypliny naukowej ekonomia i finanse E1_U02

2AF_U03 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych do analizy finansowej i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania E1_U07

KOMPETENCJE:

2AF_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu analizy finansowej oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie E1_K01

2AF_K02 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w obszarze analizy finansowej E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Szczegółowe formy przewidziane do ich weryfikacji, to:

- aktywność indywidualna: 5 pkt.

- zadania grupowe: 45 pkt.

- kolokwium: 50 pkt.

Przedziały punktowe:

5,0 – od 90%

4,5 – od 82%

4,0 – od 75%

3,5 – od 67%

3,0 – od 60%

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zakres tematów:

Temat 1: Sprawozdawczość finansowa wg Ustawy o Rachunkowości

Temat 2: Analiza wstępna

Temat 3: Analiza wskaźnikowa – analiza rentowności

Temat 4: Analiza wskaźnikowa – analiza sprawności działania

Temat 5: Analiza wskaźnikowa – analiza rentowności

Temat 6: Analiza wskaźnikowa – analiza zadłużenia

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- ocenianie ciągłe (analiza aktywności studentów przy wspólnej dyskusji, aktywność indywidualna);

- samodzielne lub grupowe rozwiązywanie zadań i przykładów z zakresu analizy finansowej (case study);

- kolokwium pisemne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.