Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstwa 0300-ES1-2PFIP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. L. Czerwonka (2018), Zarządzanie finansami. Wprowadzenie, przykłady i zadania, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.

2. A. Rutkowski (2016), Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

3. M. Jerzemowska (2018), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWE, Warszawa.

4. B. Kołosowska, G. Voss, A. Hunterska (2018), Analiza finansowa w praktyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

5. N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski (2017, Analiza finansowo-ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

2FP_W01 - ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne związane z finansami przedsiębiorstw E1_W01

2FP _W02 - ma wiedzę o finansach przedsiębiorstw E1_W02

2FP_W03 - ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, prawnych, etycznych itp.) organizujących finanse przedsiębiorstw i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach funkcjonowania E1_W07

UMIEJĘTNOŚCI:

2FP_U01 - potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg procesów odnoszących się do finansów przedsiębiorstwa E1_U01

2FP_U02 - potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania sytuacji finansowej przedsiębiorstw E1_U02

2FP_U03 - posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (m.in. prawnymi, moralnymi) w celu rozwiązywania problemów z zakresu finansów przedsiębiorstw E1_U05

FP_U04 - potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone zagadnieniom z zakresu finansów przedsiębiorstw, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac E1_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

2FP_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie, w tym zakresie finansów przedsiębiorstw FP_K01

2FP_K02 - potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu finansów przedsiębiorstw E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Szczegółowe formy przewidziane do ich weryfikacji, to:

- aktywność indywidualna: 5 pkt.

- zadania grupowe: 45 pkt.

- kolokwium: 50 pkt.

Przedziały punktowe:

5,0 – od 90%

4,5 – od 82%

4,0 – od 75%

3,5 – od 67%

Zakres tematów:

Ćwiczenia:

1. Wartość pieniądza w czasie

2. Analiza progu rentowności

3. Dźwignia operacyjna, finansowa i połączona

4. Praktyczne aspekty kształtowania struktury kapitału

5. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych

6. Sprawozdania finansowe

7. Finansowe zarządzanie majątkiem obrotowym

8. Strategie podatkowe przedsiębiorstw

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- ocenianie ciągłe (analiza aktywności studentów przy wspólnej dyskusji, aktywność indywidualna);

- samodzielne lub grupowe rozwiązywanie zadań i przykładów z zakresu analizy finansowej (case study);

- kolokwium pisemne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.