Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse lokalne 0300-EN1-3FIL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

2. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

3. P. Swianiewicz, Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipum, Warszawa 2011.

4. B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

5. M. Poniatowicz, Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2018.

6. C. Farvacque-Vitkovic, M. Kopanyi, Municipal Finances. A Handbook for Local Government, World Bank, Washington 2014.

7. R. Ebel (ed.), Oxford Handbook of State and Local Government Finance, Oxford University Press 2012.

8. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z póź. zm.

9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.

Efekty uczenia się:

FIL_W01 ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne odnoszące się do finansów lokalnych E1_W01

FIL_W02 ma wiedzę o normach i regułach rządzących systemem finansowania samorządu terytorialnego (źródłach dochodów, kierunkach wydatkowania oraz teoriach odnoszących się do finansów samorządowych) E1_W07

FIL_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (w tym w systemie finansowania samorządu terytorialnego) E1_K01

FIL_K02 jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne dzięki zapoznaniu się z instrumentami partycypacji społecznej w finansach samorządowych E1_K05

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru (test – 100% pkt. , zaliczenie min. 55% maksymalnej liczby pkt.).

Zakres tematów:

1. Podstawy prawne, struktura organizacyjna i zadania samorządu terytorialnego w Polsce.

2. Finanse podsektora samorządowego jako komponent sektora finansów publicznych

3. Władztwo podatkowe JST. Podatki i opłaty lokalne. Dochody transferowe zasilające budżety JST oraz mechanizmy wyrównywania fiskalnego w podsektorze samorządowym. Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego i problematyka ich racjonalizacji

4. Równowaga budżetowa i zwrotne źródła zasilania finansowego JST. Lokalne reguły fiskalne. Instrumenty efektywnego zarządzania finansami JST

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 13:30 - 15:15, sala 301
Zofia Karczewska 52/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.