Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie bankiem 0300-ES1-3BZAB
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. M. Capiga, Zarządzanie bankiem, PWN, Warszawa 2010.

2. M. Iwanicz – Drozdowska, Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2012,

Dodatkowa:

1. A.Kopiński, Analiza finansowa banku, PWE 2008;

2. J.Krasodomska, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, PWE 2008;

3. M.Marcinkowska, Ocena działalności instytucji finansowych, Difin 2007;

4. Zarządzanie ryzykiem, red. K.Jajuga, PWN 2007;

Efekty uczenia się:

EI-U09: potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac;

EI-U10: potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych;

EI-K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie;

EI-K02: potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu: obecność na zajęciach, uzyskanie wymaganej liczby punktów z aktywności na zajęciach i kolokwium. W ramach aktywności na zajęciach student może uzyskać 130 punktów (10 na każdych zajęciach, 13 spotkań tematycznych). Metoda oceny: obserwacja ciągła podczas zajęć, zaliczenie pisemne, praca w grupach, prezentacje prac domowych, praca na platformie internetowej.

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną o następujących wagach: aktywność podczas zajęć i na platformie - 0,4, kolokwium - 0,6 (maksymalna liczba punktów do uzyskania podczas kolokwium wynosi 195).

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach (w przypadku 30h ćwiczeń lub jedna w przypadku 15 h ćwiczeń);

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Specyfika zarządzania bankiem, ramy prawne, obszary zarządzania bankiem, metody i techniki zarządzania bankiem, model organizacyjny współczesnego banku.

2. Metody wyceny banku: metody majątkowe, metody mnożnikowe, metody wyceny banku na podstawie przepływów pieniężnych, na podstawie zysku ekonomicznego, w oparciu o wartość klienta.

3. Zarządzanie zasobami banku (kapitał własny banku, aktywa banku, zasoby ludzkie, marka, jakość) i jego płynnością;

4. Zarządzanie rentownością banku: analiza rentowności, rentowność produktów, rentowność klientów, rentowność kanałów dystrybucji, rentowność jednostek organizacyjnych banku,

5. Zarządzanie ryzykiem: ryzyko w działalności banku, pomiar ryzyka, zarządzanie ryzykiem.

6. Zintegrowane zarządzanie efektywnością i ryzykiem: ocena działalności banku w wymiarze produktów, klientów i jednostek biznesowych; modele RORAC/RAROC.

7. Planowanie strategiczne (metody analizy pozycji strategicznej, zasady tworzenia strategii) i operacyjne (zasady tworzenia planu finansowego i budżetów, planowanie sprzedażowe a systemy wynagradzania).

8. Monitorowanie wartości banku i ocena jego działalności: analiza sprawozda finansowych, ocena zintegrowana funkcjonowania banku.

Metody dydaktyczne:

metoda projektów, dyskusje, praca w grupach, praca z tekstem źródłowym, studium przypadku, ćwiczenia praktyczne, e-learning, metody podające : prezentacja,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
4 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 301
Magda Wiśniewska-Kuźma 16/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.