Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Postępowanie w sprawach nieletnich 0700-PS5-5PSPEB
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

A. Witkowska-Płóciennik, Postępowanie w sprawach nieletnich, Warszawa 2013

M. Korcyl-Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich na tle standardów europejskich Warszawa 2015;

M. Korcyl-Wolska: Postępowanie w sprawach nieletnich, Kraków 2004.

E. Filipowska: Postępowanie w sprawach nieletnich, Warszawa 2003;

P. Górecki, S. Stachowiak: Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich – komentarz, Kraków 2015

A. Haak- Trzuskawska, H. Haak, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2015

P. Górecki, V. Konarska-Wrzosek.Postępowanie w sprawach nieletnich: komentarz, warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - sposób weryfikacji zaliczenie pisemne

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - sposób weryfikacji zaliczenie pisemne

umiejętności

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - sposób weryfikacji zaliczenie pisemne

K_U05 - Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - sposób weryfikacji zaliczenie pisemne

Kompetencje

K_K06 - potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - sposób weryfikacji zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, w formie pisemnej, w formie testowej. Ocenionym w standardowej skali ocen np.

13 - 14 pkt ocena bardzo dobra

12 pkt - ocena dobra plus

11-10 pkt - ocena dobra

9 - pkt ocena dostateczna plus

8 - pkt ocena dostateczna

0- 7 pkt ocena niedostateczna

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu, omówienie pojęć: nieletni, demoralizacja, czyn karalny, środki wychowawcze i poprawcze.

2. Przesłanki wszczęcia postępowania w sprawach nieletnich

3. Postępowanie przed sadem: właściwość rzeczowa sądu, właściwość miejscowa, uczestnicy postępowania, strony, cel postępowania i jego przebieg.

4. Postępowanie rozpoznawcze

5. Charakter i przesłanki stosowania środków wychowawczych oraz środka poprawczego

6. Postępowanie wykonawcze i środki probacyjne

7. Struktura i dynamika przestępczości nieletnich w Polsce

Metody dydaktyczne:

Klasyczne konwersatorium uzupełniany prezentacjami multimedialnymi, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 17:15, sala 311
Magdalena Perkowska 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.