Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość 0300-EN1-3XRFS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 121, poz. 591

2. B. Gierba,W. Gos, S. Hońko, B. Jakubiak, I. Kowalczyk, A. Szczęsna., Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych, SKwP, Warszawa 2018.

3. P. Szczypa (red.), Zaawansowana rachunkowość finansowa, CeDeWu, Warszawa 2018.

Uzupełniająca:

1. M. Hass-Symotiuk (red.), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa : od jego powstania do likwidacji,Wolters Kluwer , Warszawa 2018

2. B. Nita (red.), Sprawozdanie finansowe według MSSF, Wolters Kluwer,Warszwa 2019

3. B. Bek-Gaik i inni, Rachunkowość , Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

4. G.K. Świderska (red.), Zrozumieć sprawozdanie finansowe , Difin, Warszawa 2018.

5. J. Godlewska, T. Fołta, Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT. Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2018.

6. B. Elliott, J. ElliottFINANCIAL ACCOUNTING AND REPORTING, http://www.koledza.lv/best/download/biblioteka/Financial_Accounting.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3XRFS_W01 Ma wiedzę na temat zasad regulujących system rachunkowości przedsiębiorstw, łącznie z zagadnieniami z zakresu sprawozdawczości finansowej E1_W01, E1_U05

3XRFS_W02 Zna zasady wyceny składników bilansowych i zasady sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. E1_W07

3XRFS_W02 zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne wykorzystywane w rachunkowości finansowe jE1_W06

UMIEJĘTNOŚCI

3XRFS_U01 Potrafi klasyfikować i wyceniać składniki w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego. E1_U02

3XRFS_U02 Potrafi stosować wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu księgowania operacji gospodarczych i wyceny składników majątkowych E1_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3XRFS_K01 Ma świadomość ciągłych zmian aktów prawnych związanych z systemem rachunkowości oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tym zakresie E1_K01

3XRFS_K02 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w obszarze rachunkowości E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ogólna obejmująca część wykładową 45% oraz część ćwiczeniową 55%

Wykład: egzamin pisemny (test – 100%)

Ćwiczenia: praca w grupach na zajęciach - rozwiązywanie przykładów praktycznych (case study księgowe) (20%), aktywność na zajęciach (10%) kolokwia (70%).

Zakres tematów:

1. Istota, zakres i funkcje rachunkowości finansowej. Regulacje prawne z zakresu rachunkowości. Zasady prawidłowej rachunkowości.

2. Ewidencja i wycena innych środków pieniężnych i papierów wartościowych.

3. Rozrachunki, roszczenia i fundusze specjalne – ewidencja i wycena

4. Szczegółowe zasady wyceny aktywów trwałych.

5. Ewidencja i wycena obrotu towarowego

6. Pomiar i ewidencja kosztów- ujęcie bilansowe i podatkowe. Rozliczanie kosztów w czasie.

7. Przychody w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego

8. Podatek odroczony – istota i zasady ustalania

9. Ewidencja kapitałów (funduszy) własnych

10. Elementy i zasady ustalania wyniku finansowego. Obligatoryjny i fakultatywny podział wyniku finansowego.

11. Zasady sporządzania rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

12. Badanie rocznych sprawozdań finansowych przez audytorów

Metody dydaktyczne:

Wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:45, sala 316
Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk 51/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.