Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - rosyjski 0800-SS1-2JRO
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Фирсов Михаил Васильевич, История социальной работы: Учебное пособие, Кнорус 2019, Серия: Для бакалавров.

Уральская М. В., Соцальная работа в городе Екатеринбурге, [online: http://do.teleclinica.ru/201977/].

Kornel J., Bałakier Z., Język rosyjski dla lektorów. Psychologia. Pedagogika, Warszawa 1981.

Aktualne materiały z Internetu.

Efekty uczenia się:

K_W17: Zna podstawową terminologię z zakresu pracy socjalnej przynajmniej w jednym języku obcym - testy kontrolne.

K_U20: Ma podstawowe umiejętności leksykalne, interpretacyjne i translatorskie w zakresie problematyki pracy socjalnej dla języka obcego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - egzamin ustny i pisemny.

K_K08: Potrafi współpracować w grupie i przyjmować w niej różne role - ocena aktywności w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny przeprowadzony za pośrednictwem systemu USOSmail po IV semestrze. Student pisze test egzaminacyjny po uprzednim uzyskaniu pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń. Ocena zaliczeniowa jest średnią ocen uzyskanych w trakcie semestru z testów kontrolnych, prac pisemnych, prezentacji, prac domowych, aktywności na zajęciach, prac przesyłanych mailowo po 16.03.2020 oraz e-learningu. Progi zaliczeniowe minimum 50% na ocenę dostateczną. Osoby, które w ogóle nie kontaktowały się z prowadzącym w trakcie pracy zdalnej, nie otrzymują zaliczeń. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w trybie zdalnym. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

Zakres tematów:

1. История социальной работы (Historia pracy socjalnej). Słownictwo związane z pracą socjalną).

2. Основные технологии социальной работы (Podstawowe techniki pracy socjalnej). Rozwijanie znajomości słownictwa fachowego z danej dziedziny.

3. Педагогические аспекты в социальной работе (Aspekty pedagogiczne w pracy socjalnej).

4. Психология социальной работы (Psychologia pracy socjalnej). Dalsze rozwijanie słownictwa fachowego z danej dziedziny.

5. Социальная работа за рубежом (Praca socjalna za granicą).

6. Социальная работа с различными группами населения (Praca socjalna z różnymi grupami społecznymi).

7. Менеджмент социальной работы (Menedżment pracy socjalnej).

8. Качаства человека (Cechy człowieka). Cechy charakteryzujące pracowników socjalnych i pedagogów.

9. Социальная работа в городе (Praca socjalna w mieście). Słownictwo związane z polityką socjalną.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienia, pisania, rozumienia tekstów, rozumienia ze słuchu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:30 - 17:00, sala B9
Gocha Kvantaliani 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.