Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz. II 370-PS5-1LJA2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa - zagadnienia specjalistyczne:

Legal English: niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

The Lawyer's English Language Coursebook (Second Edition); Mason C., Atkins R.; Global Legal English, 2016

Legal English Basics; Cyganik M.; Beck, 2018

Practical English for Lawyers. Handbook. Język angielski dla prawników; Konieczna-Purchała A.; Beck; 2014

Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2014

International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

Literatura uzupełniająca (zagadnienia specjalistyczne):

English for Legal Professionals; Frost A.; Oxford; 2009

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

Key Legal Words, Kossakowska-Pisarek S., Niepytalska B.; WSP i Z. Koźmiński, 2004

Professional English in Use: Law; Brown G. D., Rice S.; Cambridge; 2007

Prove Your Point. Sztuka argumentacji w języku angielskim; Kurtyka A., Wydawnictwo EGIS; 2006

Język angielski powtórka przed egzaminem opracowania tematyczne; Matasek M., wyd. Handybooks; 2006

Interaktywne repetytorium leksykalne; Olejnik D.; Wydawnictwo

LektorKlett; 2009

Academic Vocabulary in Use; McCarthy M., O'Dell F.; Cambridge University Press; 2008

A course in English for Academic Purposes; De Chazal E., McCarter S., Rogers L., Moore J.; Oxford EAP; 2012

Britain for Learners of English; O'Driscoll J.; Oxford; 2009

Absolute Legal English; Callanan H., Edwards L.; Delta Publishing; 2010

Market Leader Business Law; Smith T.; Longman; 2006

Legal English; McKay W.R., Charlton H.E.,; Pearson Longman, 2005

Literatura podstawowa (zagadnienia ogólne):

English File Upper-Intermediate (Third Edition), C.Oxenden, C.Latham-Koenig, OUP, 2014

English File Advanced (Third Edition), C.Oxenden, C.Latham-Koenig, J.Lambert, OUP, 2015

Literatura uzupełniająca (zagadnienia ogólne):

English Vocabulary in Use; Redman S.; Cambridge University Press; 2003

Test Your English Vocabulary in Use; Redman S.; Gairns R., Cambridge University Press; 2003

First Certificate Language Practice; Vince M.; Macmillan; 2003

Networking in English; Barret B., Sharma P.; Macmillan; 2010

Destination B2; Mann M., Taylore-Knowles S.; Macmillan; 2006

Picture. Intercultural Communication in Europe. A Rough Guide; Libertas Publishing; 2005

Speakout advanced, Clare A., Wilson JJ, Pearson Longman, 2012

Life upper-intermediate; Dummett P., Hughes J., Stephenson H.; HEINLE CENGAGE Learning; 2012

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego:

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.oup.com/elt (Oxford University Press)

www.pearsonelt.com (Pearson Longman)

quizlet.com, itp.

czasopisma i gazety: „Newsweek”, „The Guardian”, itp.

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net, www.ted.com, itp.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się

1. Student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą KA7_WK2

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: testy kontrolne; prace pisemne; prezentacje ustne

2. Student zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego KA7_UK2

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: testy kontrolne; prace pisemne; prezentacje ustne; ocena aktywności w trakcie zajęć i przygotowania do zajęć

3. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób KA7_K01

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: ocena aktywności w trakcie zajęć i przygotowania do zajęć, ocena efektów pracy zespołowej

4. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role KA7_KR1

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: ocena efektów pracy zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

UWAGA: w semestrze letnim 2020 r. zaliczenie przedmiotu poprzez regularne wykonywanie testów na platformie Blackboard oraz prac przesyłanych przez USOSmail (ocena końcowa zostanie wyliczona na podstawie sumy uzyskanych punktów).

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu:

- aktywny udział w zajęciach

- regularne przygotowanie do zajęć

- przedłożenie prac pisemnych (np. streszczenia, listy formalne, itp.)

- przedstawienie prezentacji z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej,

- zdanie na min. 50% testów kontrolnych.

- zaliczenie na min. 50% modułów e-learningowych na platformie Blackboard;

- zaliczenie na min. 50% prac wysyłanych przez USOSmail.

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze bez konieczności odpracowania). W przypadku dodatkowych nieobecności na zajęciach student zobowiązany jest do zaliczenia podczas konsultacji wszelkich zaległych prac i testów oraz dodatkowo do ustnego streszczenia artykułu o tematyce kierunkowej (jedna strona formatu A4).

Zakres tematów:

1. Zagadnienia specjalistyczne (25 godz.)

Zawody prawnicze w Wielkiej Brytanii, USA i Polsce.

Podstawowe terminy dotyczące prawa karnego - rodzaje przestępstw, rodzaje kar, etapy procesu karnego.

Podstawowe terminy dotyczące prawa cywilnego - etapy procesu cywilnego.

Umowy - zerwanie umowy, rodzaje rekompensat.

Wymiar sprawiedliwości w Wielkiej Brytanii, USA i Polsce; rodzaje sądów.

Podstawowe terminy z zakresu prawa pracy.

Prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, historia prawa polskiego, prawa człowieka.

Nazwy podstawowych dokumentów prawniczych.

Prawo międzynarodowe i organizacje międzynarodowe. Wspólnota europejska. Członkostwo w Unii Europejskiej.

Unia Europejska oraz kraje wchodzące w jej skład.

Funkcjonowanie na europejskim rynku pracy.

Systemy polityczne i funkcjonowanie państwa.

Referat, wykład, dyskusja, prezentacja – umiejętność ustnego przekazania wiedzy specjalistycznej.

Sformułowania publikacji naukowych, typowe zwroty i struktury zdań; kształcenie umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych.

2. Media i środki komunikacji (1 godz.)

Prasa, radio, telewizja, bieżące wydarzenia w kraju i na świecie.

3. Praca (2 godz.)

Stanowiska pracy, formy zatrudnienia, staranie się o pracę.

Niezbędne dokumenty (list motywacyjny i CV).

Rozmowa kwalifikacyjna.

Przebieg kariery.

Cechy charakteru i kwalifikacje predestynujące do określonych zawodów.

4. Mobilność studencka i zawodowa (2 godz.)

Wymiany studenckie – program Erasmus, MOST, itp.

Odprawa celna i paszportowa.

Podróż służbowa (rezerwacja hotelu, meldowanie się).

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie ćwiczeń wszystkich sprawności językowych poprzez konwersacje, pracę w grupach, przedstawianie prezentacji i prace pisemne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45, sala 315
każda środa, 18:00 - 19:30, sala e-learning
Halina Sierocka 24/ szczegóły
2 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, sala 315
każdy piątek, 18:00 - 19:30, sala e-learning
Halina Sierocka 22/ szczegóły
3 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala 315
każdy czwartek, 18:00 - 19:30, sala e-learning
Halina Sierocka 23/ szczegóły
4 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala 315
każdy wtorek, 18:00 - 19:30, sala e-learning
Halina Sierocka 22/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 315
Ewa Wyszczelska 26/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 315
Ewa Wyszczelska 21/ szczegóły
7 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 309
Małgorzata Penza-Szachowicz 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.