Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika prawnicza 370-PS5-1LPA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2002

S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników, Warszawa 2002

W. Patryas, Elementy logiki dla prawników, Poznań 1996

B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki, Warszawa 2001

K. Szymanek, K. Wieczorek, A. Wójcik, Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów, Warszawa 2003

T. Hołówka, Kultura logiczna w przykładach, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych - KA7_WG5 (sposób weryfikacji - zaliczenie pisemne lub ustne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej), zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - KA7_WK2 (sposób weryfikacji - zaliczenie pisemne lub ustne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej), zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych - KA7_WK6 (sposób weryfikacji - zaliczenie pisemne lub ustne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej).

Umiejętności - absolwent rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - KA7_UU1 (sposób weryfikacji - zaliczenie pisemne lub ustne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej), posiada też umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł - KA7_UW5 (sposób weryfikacji - zaliczenie pisemne lub ustne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej), posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie - KA7_UK1 (sposób weryfikacji - zaliczenie pisemne lub ustne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej).

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role - KA7_KR1 (sposób weryfikacji - zaliczenie pisemne lub ustne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej), potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - KA7_KK1 (sposób weryfikacji - zaliczenie pisemne lub ustne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej).

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne - test lub zaliczenie w formie zdalnej polegające na rozwiązaniu testu w czasie rzeczywistym na platformie Blackboard.

Oceniana jest aktywność na zajęciach - 3 punkty podnoszą ocenę o pół stopnia, 6 punktów za aktywność podnosi ocenę o stopień,

dopuszczalna jest 1 nieobecność na ćwiczeniach.

Zakres tematów:

1. Logika, działy logiki - logika formalna, semiotyka, metodologia nauk.

2. Znak, język, funkcje tekstu językowego.

3. Kategorie syntaktyczne: nazwa, zdanie, funktor.

4. Nazwa, podziały nazw i stosunki zakresowe. Zbiory. Zbiór w sensie dystrybutywnym. Zbiór w sensie kolektywnym. Podział logiczny, pojęcie, warunki poprawności podziału logicznego, klasyfikacja.

5. Definicje – pojęcie, rodzaje definicji, błędy w definiowaniu.

6. Zdanie w sensie logicznym. Rachunek zdań – funkcja zdaniowa, funktory prawdziwościowe, funkcja logiczna. Formalizacja zdań języka naturalnego.

7. Metody badania funkcji logicznych, wynikanie logiczne, tautologie rachunku zdań, prawa rachunku zdań.

8. Rachunek kwantyfikatorów, prawa logiki kwantyfikatorów.

9. Uzasadnianie twierdzeń, wnioskowania, podziały wnioskowań, wnioskowania dedukcyjne, wnioskowania indukcyjne. Rachunek zdań i metody dowodowe jako narzędzia badania poprawności wnioskowań. Teoria argumentacji.

10. Błędy w słownym formułowaniu myśli, amfibolia, ekwiwokacja, elipsa.

11. Kwadrat logiczny. Przekształcenia zdań kategorycznych.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca w grupach, praca samodzielna, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 307
Katarzyna Doliwa 27/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 215
Katarzyna Doliwa 23/ szczegóły
3 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 309
Katarzyna Doliwa 26/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 215
Katarzyna Doliwa 22/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 215
Katarzyna Doliwa 27/ szczegóły
6 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 309
Katarzyna Doliwa 20/ szczegóły
7 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 307
Katarzyna Doliwa 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.