Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka ogólna 380-N1-1YDYD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994.

Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, IMPULS, Kraków 2015.

Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Trans Humana, Białystok 2013.

Kruszewski K.(red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczania, PWN, Warszawa 2007.

Kupisiewicz Cz., Dydaktyka, IMPULS, Kraków 2012.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. „ŻAK”, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

W01: ma uporządkowaną wiedzę na temat procesu kształcenia(jego elementów, tj. cele, treści kształcenia, zasady, metody, formy organizacji, środki dydaktyczne oraz osiągnięcia szkolne) – (konwersacja, dyskusja, test dydaktyczny)

W02:zna podstawowe teorie dotyczące uczenia się i nauczania (behawioralne, humanistyczne, konstruktywistyczne), rozumie znaczenie teorii dla procesu kształcenia - (konwersacja, dyskusja, test dydaktyczny)

K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje samooceny własnych kompetencji dydaktycznych i ustawicznie je doskonali, samodzielnie wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia – (obserwacja studentów podczas wykładów, konwersacja ze studentami, ocena zachowania, postaw wobec poruszanych problemów edukacyjnych)

K02:wykazuje chęć do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań edukacyjnych–(obserwacja studentów podczas wykładów, konwersacja ze studentami, ocena zachowania, postaw wobec poruszanych problemów edukacyjnych)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu pisemnego składającego się z różnorodnych zadań, przy czym 51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędne do otrzymania oceny pozytywnej z egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń oraz zadowalająca frekwencja na wykładach (dopuszcza się nieusprawiedliwioną nieobecność - bez konieczności zaliczania - w wymiarze 20% sumarycznej liczby godz, tj. 4 godz.)

Zakres tematów:

1.Dydaktyka jako nauka

(etymologia, geneza i znaczenie nazwy „dydaktyka”, przemiany dydaktyki jako nauki, 3 nurty myślenia o dydaktyce, dydaktyka w systemie nauk, struktura nauk dydaktycznych: dydaktyki szczegółowe, subdyscypliny dydaktyki ogólnej, przedmiot badań, zadania i funkcje dydaktyki, literatura przedmiotu),

2. Uczenie się jako podstawowe pojęcie dydaktyczne (analiza definicji pojęcia „uczenie się”, cechy uczenia się, analiza procesu uczenia się w świetle wybranych dyscyplin naukowych,

3.Teorie uczenia się - 3 szkoły uczenia się: behawioralna, poznawcza, humanistyczna; prawidłowości procesu uczenia się, rodzaje uczenia się)

4. Cele kształcenia

(pojęcie i rodzaje celów, konstytutywne cechy celów kształcenia, charakterystyczne właściwości szczegółowych celów dydaktycznych – koncepcja Ch. Gallowaya)

5. Treści kształcenia

(pojęcie treści kształcenia, 3 układy odniesienia wobec treści kształcenia, czynniki determinujące dobór treści, pedagogiczne teorie doboru treści kształcenia)

6. Kierunki zmian w treściach kształcenia – perspektywa ontodydaktyczna

(krytyka treści jako punkt wyjścia do ich zmiany, tendencje reform programowych, 3 prawa nauczyciela wobec treści kształcenia)

7. Zasady kształcenia

(sposoby rozumienia pojęcia „zasada”, procedury stanowienia systemów zasad kształcenia, charakterystyka podstawowych zasad dydaktycznych i wynikające z nich reguły)

8. Metody kształcenia

(pojęcie i istota metod kształcenia, kryteria doboru, rys historyczny rozwoju metod, wybrane klasyfikacje metod, nowoczesne metody dydaktyczne jako sposób aktywizacji uczestników procesu edukacyjnego;charakterystyka klasycznych metod kształcenia(metody oglądowe, metody praktyczne, metody oparte na słowie: funkcje języka w edukacji, sztuka wykładania, sztuka zadawania pytań, sztuka dyskutowania)

9. Formy organizacyjne kształcenia

(pojęcie form organizacyjnych i ich miejsce w systemie kształcenia, klasyfikacja form organizacyjnych, charakterystyka 3 struktur osobowych: nauczania zbiorowego, pracy grupowej, nauczania jednostkowego)

10.Osiągnięcia i niepowodzenia szkolne

(powodzenia i niepowodzenia dydaktyczne, rozmiary i rodzaje niepowodzeń edukacyjnych, przyczyny niepowodzeń dydaktycznych, koncepcje zapobiegania niepowodzeniom dydaktycznym, skutki niepowodzeń)

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, pokaz

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Karpińska 72/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.