Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka ogólna 380-N1-1YDYD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994.

Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, IMPULS, Kraków 2015.

Kruszewski K. (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczania, PWN, Warszawa 2007.

Kupisiewicz C., Dydaktyka, IMPULS, Kraków 2012.

Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2003.

Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. Naukowe NOVUM, Płock 2002.

Literatura uzupełniająca:

Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, wyd. Trans Humana, Białystok 2011.

Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

Karpińska A., Zińczuk M. (red.), Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach, wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2014.

Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

Cohen L., Manion L., Morrison K., Wprowadzenie do nauczania, wyd. Zysk i s-ka, Poznań 1999.

Marzano R. J., Sztuka i teoria skutecznego nauczania, wyd. Ceo, Warszawa 2012.

Sztejnberg A., Komunikacyjne środowisko nauczania i uczenia się, wyd. Astrum, Wrocław, 2006.

Efekty uczenia się:

W01: ma uporządkowaną wiedzę na temat procesu kształcenia (jego elementów tj.: cele kształcenia, metody, formy organizacji,

osiągnięcia szkolne ) – (konwersacja, dyskusja, test dydaktyczny)

W02: zna podstawowe teorie dotyczące uczenia się i nauczania, rozumie znaczenie teorii dla procesów - (konwersacja, dyskusja, praca

z tekstem, test dydaktyczny)

U01: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii

działań dydaktycznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów dydaktycznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania

oraz przewidywać skutki planowanych działań - (metoda zajęć praktycznych i ocena zadań praktycznych - operacjonalizacji celów

kształcenia, symulacji sytuacji dydaktycznych i rozwiązywania w nich problemów; gry dydaktyczne)

U02: potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne

pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań dydaktycznych – (obserwacja i ocena pracy w

zespołach nad problemami edukacyjnymi)

K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju

osobistego; dokonuje samooceny własnych kompetencji dydaktycznych i ustawicznie je doskonali- (samoocena studentów swojej pracy,

praca pisemna)

K02: wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań edukacyjnych –

(obserwacja i ocena działań w zakresie planowania i organizowania sytuacji edukacyjnych)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie frekwencji (obecność obowiązkowa, każdą nieobecność należy zaliczyć w czasie konsultacji lub pracą pisemną na ustalony temat), aktywności na zajęciach, zaliczenia zadań praktycznych, pracy pisemnej w formie eseju.

Zakres tematów:

1.Aparatura terminologiczna dydaktyki

- uczenie się, nauczanie, kształcenie

- relacje między pojęciami

2.Analiza procesu kształcenia

- organizacja procesu kształcenia, czynności nauczyciela i uczniów

- tradycyjny model kształcenia

- progresywistyczny model kształcenia

- proces kształcenia w ujęciu współczesnych teorii dydaktycznych

3. Uczeń w procesie kształcenia

- poznawanie uczniów, ich stylów uczenia się

- motywowanie uczniów do nauki

- style kierowania klasą

- ład i dyscyplina w szkole i klasie

- środowisko uczenia się

- indywidualizacja procesu kształcenia (uczeń zdolny, uczeń trudny)

- dylematy procesu ewaluacji osiągnięć szkolnych uczniów

4. Operacjonalizacja celów kształcenia

- istota i etapy operacjonalizacji

- cele ogólne a cele szczegółowe

- specyficzne cechy celów szczegółowych

- narzędzia operacjonalizacji – klasyfikacje celów wg W. Okonia, B. Niemierki i B. Blooma

- próba operacjonalizacji celów

5. Nowoczesne metody kształcenia – próba ich zastosowania

- gry dydaktyczne

- metody waloryzacyjne

- metoda projektów

- inne metody wspierające rozwój uczniów

Metody dydaktyczne:

dyskusja, pogadanka, praca z tekstem, gry dydaktyczne, metoda ćwiczeń, pokaz

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Zińczuk 23/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Zińczuk 24/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Zińczuk 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.