Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kierunki wychowania w pedagogice XX wieku 380-N2-1YKWP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa, 1963.

J. Draus, R. Terlecki, Historia wychowania, Wiek XIX i XX, Kraków, t. 2, 2005.

Eksperymenty pedagogiczne w Polsce w latach 1900 – 1939, oprac.: W. Dzierzbicka, S. Dobrowolski, Wrocław, 1963.

Historia wychowania, red.: Ł. Kurdybacha, Warszawa, t. 2.,1968.

E. Key, Stulecie dziecka, Warszawa, 1928, (wzn. 2005).

Myśliciele – o wychowaniu, red.: Cz. Kupisiewicz, I. Wojnar, Warszawa, t. 1, 1996.

Myśliciele – o wychowaniu, red.: Cz. Kupisiewicz, Warszawa, t. 2, 2000.

B. Nawroczyński, Współczesne prądy pedagogiczne, Warszawa, 1947.

J. Sobczak, „Nowe wychowanie” w polskiej pedagogice okresu Drugiej Rzeczypospolitej (1918 – 1939), Bydgoszcz, 1998.

J. Sobczak, Recepcja idei „nowego wychowania” w polskiej pedagogice okresu miedzy wojnami, Bydgoszcz, cz. 1, 1978.

S. Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, Kielce, 1998.

Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, oprac.: S. Wołoszyn, Kielce, t. III, ks. 1-2, 1998.

Literatura uzupełniająca:

W. Bobrowska – Nowak, Historia wychowania przedszkolnego, Warszawa, 1978.

J. Bosko, Wspomnienia Oratorium, Warszawa, 2002.

T. Bosco, Spełniony Sen – Opowieść biograficzna o św. Janie Bosko, Warszawa, 2003.

L. Cian, System zapobiegawczy św. Jana Bosko i jego charakterystyka, Warszawa, 2001.

O. Declory, Gry wychowawcze jako środek wdrożenia dziecka do czynności umysłowych i ruchowych, Warszawa, 1931.

R. M. Fierro Tores, Poprzez niwę pedagogiczną. Konferencje o systemie wychowawczym ks. Jana Bosko, Warszawa, 1929.

S. Kot, Historia wychowania, Warszawa, t. 2, 1996.

E. J. Kryńska, S. W. Mauersberg, Indoktrynacja młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1945 – 1956, Białystok, 2003.

L. von Matt, H. Bosco, Ksiądz Bosko, Warszawa, 1994.

S. Możdżeń, Zarys historii wychowania, Kielce, cz. 2-3, 1993 – 1995.

W. Okoń, Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa, 1997.

K. Sośnicki, Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa, 1967.

B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków, 2005.

J. Tarnowski, Jak wychowywać?, Warszawa, 1993.

R. Weinschenk, Podstawy pedagogiki Księdza Bosko, Warszawa, 2000.

S. Wołoszyn, Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, Warszawa, 1964.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG1 – zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym.

KA7_WG3 – ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania.

KA7_UW1 – posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UK3 – posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi(w tym dotyczącymi ochrony własności intelektualnej).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KK3 – docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia finalizują się oceną końcową, w której skład wchodzą:

- obecność na zajęciach;

- aktywność merytoryczna na zajęciach (w oparciu o literaturę);

- wykonanie testów po zapoznaniu się kursem dostępnym na platformie Blackboard (dotyczy zajęć realizowanych w formie zdalnej)

- pozytywny wynik testu zaliczeniowego (test przeprowadzany zdalnie na platformie e-learningowej Blackboard).

Dopuszczalna ilość nieobecności – 2h, pozostałe należy zaliczać indywidualnie na konsultacjach.

Zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne, informacje wstępne. Nowatorski system pedagogiki prewencyjnej księdza Jana Bosko. Pedagogika XX wieku w

konfrontacji z rozwojem nauk pokrewnych – ruch „Nowego wychowania” otwarciem na nowe sposoby myślenia o nauczaniu. Próba stworzenia idealnego społeczeństwa – Ellen Key. Koncepcja całościowego nauczania Owidiusza Decroly’ego. Pedagogika serca Wasyla Suchomlińskiego. Kolokwium, zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Warsztaty, metoda projektu, dyskusja problemowa, praca w grupie, prezentacja multimedialna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Kalisz 24/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Kalisz 25/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Kalisz 23/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Kalisz 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.