Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika porównawcza 380-N2-1YPPO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Cudowska A., Tendencje rozwojowe edukacji w społeczeństwie zaawansowanej nowoczesności, [w:] Edukacja jutra. Aksjologia, innowacje i strategie rozwoju, (red.) K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2011 (s. 143-161).

Kępski Cz., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

Nowakowska-Siuta R., Pedagogika porównawcza. Problemy stanu badań i perspektywy rozwoju, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2014.

Nowakowska-Siuta R., Dmitruk-Sierocińska K. (red.), Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej, "Impuls", Kraków 2018.

Pachociński R., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2010.

Průcha J., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2006.

Váňová M., Pedagogika porównawcza, [w:] Pedagogika, t. 2, Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, (red.) B. Śliwerski, GWP, Gdańsk 2006 (s. 49-105).

Wybrane materiały ze stron internetowych Eurydice, OECD, UNESCO

Efekty uczenia się:

1. Studentka/Student zna elementarną terminologię używaną w komparatystyce oświatowej, ma wiedzę o usytuowaniu pedagogiki porównawczej w systemie innych nauk oraz o jej specyfice.

Sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

2. Studentka/Student zna różne modele kształcenia na świecie, rozumie istotę i sens edukacji, potrafi przeprowadzić analizę funkcjonowania edukacji w kontekście politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań rozwoju społeczeństwa globalnego.

Sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

Egzamin pisemny obejmuje pytania zamknięte i otwarte

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie egzaminu pisemnego. Do egzaminu może przystąpić student, który zaliczył ćwiczenia i był obecny na minimum 51% wykładów. Do otrzymania pozytywnej oceny z egzaminu wymagane jest uzyskanie przez studenta minimum 51% punktów.

Zakres tematów:

Charakterystyka pedagogiki porównawczej jako dyscypliny naukowej: przedmiot, cele, funkcje, fazy rozwoju, metody badań, związek z innymi naukami, jej znaczenie we współczesnym świecie.

Uwarunkowania rozwoju edukacji na świecie.

Rodzaje i przykłady badań porównawczych.

Wskaźniki rozwoju systemów oświatowych.

Modele kształcenia na poziomie obowiązkowym, średnim i wyższym.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja grupowa, konsultacje indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Bożena Tołwińska 97/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.