Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika porównawcza 380-N2-1YPPO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

GRUPA 1.

Cudowska A., Tendencje rozwojowe edukacji w społeczeństwie zaawansowanej nowoczesności. W: Edukacja jutra. Aksjologia, innowacje i strategie rozwoju, K. Denek, A, Kamińska, W. Kojsa, P. Oleśniewicz (red.), Sosnowiec 2011.

Ekiert-Oldroyd D., Dokąd zmierza edukacja? „Edukacja” 2000, nr 1.

Edukacja jest w niej ukryty skarb. Raport Komisji Europejskiej pod przewodnictwem J. Delors’a, Warszawa 1998.

Kwiatkowski S.M., Uczenie się przez całe życie – memorandum Komisji Europejskiej. „Edukacja” 2000, nr 1.

Mayor F., Przyszłość świata, przeł. J. Wolf, A. Janik, W. Rabczuk, Fundacja Studiów Edukacyjnych, Warszawa 2001.

Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa. Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia, Komisja Europejska 1995. Wydanie polskie Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 1997.

Nowakowska-Siuta R., Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju, Kraków 2014.

Průcha J., Pedagogika porównawcza, Warszawa 2004.

Rabczuk W., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej: nowe konteksty, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2007.

Systemy edukacji w krajach europejskich, E. Potulicka, D. Hildebrandt-Wypych, C. Czech-Włodarczyk (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Váňová M., Pedagogika porównawcza. W: Pedagogika t. II , B. Śliwerski (red.), Warszawa 2006.

Wybrane materiały ze stron internetowych: www.eurydice.org.pl; www.unesco.org

GRUPA 2

• Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się na drodze do uczącego się społeczeństwa, Warszawa 1997

• Budajczak M., Edukacja domowa, Gdańsk, 2004

• Uczenie się przez całe życie: rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Lizbona 2000

• Cudowska A. (red.), Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej, Białystok 2011

• Cudowska A., Tendencje rozwojowe edukacji w społeczeństwie zaawansowanej nowoczesności. W: Edukacja jutra. Aksjologia, innowacje i strategie rozwoju, K. Denek, A, Kamińska, W. Kojsa, P. Oleśniewicz (red.), Sosnowiec 2011

• Ekiert-Oldroyd D., Dokąd zmierza edukacja? „Edukacja” 2000, nr 1

• Edukacja jest w niej ukryty skarb. Raport Komisji Europejskiej pod przewodnictwem J. Delors’a,

Warszawa 1998

• Hernik K., Malinowska K., Piwowarski R., Przewłocka J., Smak M., Wichrowski A., Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013, Warszawa 2014

• Kwiatkowski S.M., Uczenie się przez całe życie – memorandum Komisji Europejskiej. „Edukacja” 2000, nr 1

• Łysek J., Nauczyciel w Unii Europejskiej, "Nauczyciel i Szkoła" 2002, nr 3-4

• Nowakowska-Siuta R., Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju, Kraków 2014

• OECD PISA Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Wyniki Badania 2015 w Polsce http://www.ibe.edu.pl/images/download/IBE-PISA-raport-2015.pdf

• Serafin T., Kształcenie specjalne w systemie oświaty: Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców. Warszawa, 2012

• Váňová M., Pedagogika porównawcza. W: Pedagogika t. II , B. Śliwerski (red.), Warszawa 2006

• Włoch A., Kształcenie dzieci zdolnych w europejskich systemach edukacyjnych. Fenomen tutoringu domowego w Anglii, "Studia Paedagogica Ignatiana" 2017, nr 3

• Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych: specjalne rozwiązania stosowane w szkołach w Europie. Eurydice 2008

• www.eurydice.org.pl

• www.ibe.edu.pl

• http://erasmusplus.org.pl

Literatura uzupełniająca:

• Ciżkowicz B., Obraz polskiej szkoły w badaniach 15-latków, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2013, nr 4

• Dziewulak D., Systemy szkolne Unii Europejskiej, Warszawa 1997

• Łakusiewicz-Palus J., Profesjonalizm nauczycieli w dobie reformy szkolnej. „Nowa Szkoła” 2007, nr 1

• Pachociński R.: Pedagogika porównawcza, Warszawa 2007

• Průcha J., Pedagogika porównawcza, Warszawa 2004

• Półturzycki J., Spór o kształcenie ustawiczne. Polemiki i analizy, Warszawa 2016

GRUPA 3,4

Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się na drodze do uczącego się społeczeństwa, Warszawa 1997

Budajczak M., Edukacja domowa, Gdańsk, 2004

Chłodna I., Homeschooling – szansa czy zagrożenie?, w: Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, red. M. i P. Zakrzewscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009, s. 105–120.

Cudowska A. (red.), Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej, Białystok 2011

Cudowska A., Tendencje rozwojowe edukacji w społeczeństwie zaawansowanej nowoczesności. W: Edukacja jutra. Aksjologia, innowacje i strategie rozwoju, K. Denek, A, Kamińska, W. Kojsa, P. Oleśniewicz (red.), Sosnowiec 2011

Ekiert-Oldroyd D., Dokąd zmierza edukacja? „Edukacja” 2000, nr 1

Edukacja jest w niej ukryty skarb. Raport Komisji Europejskiej pod przewodnictwem J. Delors’a, Warszawa 1998

Kwiatkowski S.M., Uczenie się przez całe życie – memorandum Komisji Europejskiej. „Edukacja” 2000, nr 1

Łysek J., Nauczyciel w Unii Europejskiej, "Nauczyciel i Szkoła" 2002, nr 3-4

Nowakowska-Siuta R., Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju, Kraków 2014

OECD PISA Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Wyniki Badania 2015 w Polsce http://www.ibe.edu.pl/images/download/IBE-PISA-raport-2015.pdf

Serafin T., Kształcenie specjalne w systemie oświaty: Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców. Warszawa, 2012

Sikora D., Edukacja domowa jako alternatywna forma kształcenia dziecka. W: Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni edukacyjnej, Pod red. A. Cudowskiej, Białystok, 2011

Uczenie się przez całe życie: rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Lizbona 2000

Váňová M., Pedagogika porównawcza. W: Pedagogika t. II , B. Śliwerski (red.), Warszawa 2006

Włoch A., Kształcenie dzieci zdolnych w europejskich systemach edukacyjnych. Fenomen tutoringu domowego w Anglii, "Studia Paedagogica Ignatiana" 2017, nr 3

Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych: specjalne rozwiązania stosowane w szkołach w Europie. Eurydice 2008

www.eurydice.org.pl

www.ibe.edu.pl

http://erasmusplus.org.pl

Literatura uzupełniająca:

Dziewulak D., Systemy szkolne Unii Europejskiej, Warszawa 1997

Łakusiewicz-Palus J., Profesjonalizm nauczycieli w dobie reformy szkolnej. „Nowa Szkoła” 2007, nr 1

Pachociński R.: Pedagogika porównawcza, Warszawa 2007

Průcha J., Pedagogika porównawcza, Warszawa 2004

Półturzycki J., Spór o kształcenie ustawiczne. Polemiki i analizy, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną

z komparatystyki oświatowej do analizowania i interpretowania faktów oświatowo-wychowawczych na świecie w kontekście sytuacji politycznej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej różnych krajów (kolokwium pisemne).

Ma przekonanie o potrzebie podejmowania działań w zakresie doskonalenia edukacji, wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań dydaktycznych (aktywność podczas zajęć).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się w sposób ciągły na podstawie punktacji cząstkowej zgromadzonej przez studenta w trakcie realizacji zadań poprzez pracę indywidualną i zespołową, oceny z kolokwium (pytania otwarte i zamknięte) oraz obecności studenta na zajęciach. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach (2 h), która nie wymaga zaliczenia. Każdą następną nieobecność student musi zaliczyć na konsultacjach u osoby prowadzącej ćwiczenia w danej grupie. Do zaliczenia może być dopuszczony student, który był obecny na minimum trzech zajęciach (6 h).

Do otrzymania przez studenta oceny pozytywnej z przedmiotu wymagane jest uzyskanie przez niego 51% punktów możliwych do zdobycia z ćwiczeń. Pozytywna ocena z kolokwium nie podlega poprawie.

Zakres tematów:

GRUPA 1.

1. Polityka oświatowa Unii Europejskiej

1.1 priorytety w polityce edukacyjnej UE

1.2 kompetencje kluczowe uczniów

2. Idea całożyciowej edukacji w świetle międzynarodowych raportów

3. Systemy edukacji w wybranych krajach

4. Różnorodność i jednolitość rozwiązań edukacyjnych w Europie

5. Wybrane aspekty organizacji instytucji oświatowych w międzynarodowej perspektywie:

5.1 sposoby oceniania osiągnięć uczniów

5.2 kształcenie uczniów zdolnych

5.3 edukacja włączająca

5.4 współpraca szkół z rodzicami uczniów

GRUPA 2.

1. Wybrane wspólnotowe priorytety w dziedzinie edukacji

2. Podmioty europejskiej polityki edukacyjnej

3. Charakterystyka międzynarodowych badań porównawczych

4. Podstawy organizowania edukacji na świecie

5. Edukacja domowa jako alternatywna forma nauki

6. Komparatystyczne ujęcie edukacji w Europie

GRUPA 3,4

1. Idea całożyciowej edukacji w świetle międzynarodowych raportów

2. Wybrane wspólnotowe priorytety oświatowe w dziedzinie edukacji

3. Edukacja domowa jako alternatywna forma nauki

4. Komparatystyczne ujęcie edukacji w Europie

5. Kompetencje kluczowe uczniów

6. Erasmus+ jako europejski program edukacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne zorientowane są na motywowanie studenta do aktywnego udziału w procesie kształcenia i obejmują metody warsztatowe, prace zespołowe, samodzielną pracę z tekstem, dyskusję grupową, konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Bożena Tołwińska 24/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Walewska 25/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Butarewicz-Głowacka 23/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Butarewicz-Głowacka 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.