Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka ogólna 380-S1-1YDYD
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Arends R.I., Uczymy się nauczać, tł. K. Kruszewski, WSiP, Warszawa 1994. Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, IMPULS, Kraków 2015.

Klus-Stańska D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, PWN, Warszawa 2018.

Kruszewski K.(red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczania, PWN, Warszawa 2007.

Kupisiewicz C., Dydaktyka, IMPULS, Kraków 2012.

Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2003.

Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. Naukowe NOVUM, Płock 2002.

Literatura uzupełniająca:

Borawska-Kalbarczyk K., Kompetencje informacyjne uczniów w kontekście zmian szkolnego środowiska uczenia się, Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2015. Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Trans Humana, Białystok 2013.

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie, Difin, Warszawa 2011.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Kowalczuk K. (red.), Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

Karpińska A., Szwarc A., Wróblewska W. (red.), Edukacja całożyciowa - wybrane obszary, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Szwarc A. (red.), Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016. Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

Karpińska A., Wróblewska W., Kowalczuk Karol (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016. Karpińska A., Szwarc A. (red.), Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2014. Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Dydaktyka akademicka - wybrane obszary badawcze, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2014.

Karpińska A., Zińczuk M. (red.), Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2014.

Wróblewska W., Trendy we współczesnej dydaktyce, Wyd. UwB, Białystok 2019.

Wróblewska W., Autoedukacja studentów w uniwersytecie - ujęcie z perspektywy podmiotu, Trans Humana, Białystok 2008.

Efekty uczenia się:

W01: student ma uporządkowaną wiedzę na temat procesu kształcenia (jego elementów tj.: cele kształcenia, treści kształcenia, zasady, metody, formy organizacji, środki dydaktyczne oraz osiągnięcia szkolne ) – (konwersacja, dyskusja, test dydaktyczny)

W02: student zna podstawowe teorie dotyczące uczenia się i nauczania, rozumie znaczenie teorii dla procesów - (konwersacja, dyskusja, praca z tekstem, test dydaktyczny)

U01: student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań dydaktycznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów dydaktycznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań - (metoda zajęć praktycznych i ocena zadań praktycznych - operacjonalizacji celów kształcenia, symulacji sytuacji dydaktycznych i rozwiązywania w nich problemów, opracowania konspektu lekcji; gry dydaktyczne; recenzje artykułów z czasopism pedagogicznych) U02: student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań dydaktycznych – (obserwacja i ocena pracy w zespołach nad problemami edukacyjnymi)

K01: student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje samooceny własnych kompetencji dydaktycznych i ustawicznie je doskonali- (samoocena studentów swojej pracy)

K02: student wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań edukacyjnych – (obserwacja i ocena działań w zakresie planowania i organizowania sytuacji edukacyjnych)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratoriów na ocenę na podstawie frekwencji (jedna dopuszczalna nieobecność, każdą następną należy zaliczyć w czasie konsultacji, przy czym nie więcej niż 50% liczby godz. przewidzianych na realizację przedmiotu), aktywności na zajęciach, w tym zaliczenia zadań praktycznych, recenzji artykułu z czasopisma pedagogicznego oraz pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego (test dydaktyczny z zadaniami różnego rodzaju, 51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędna do uzyskania przez niego oceny pozytywnej).

Zakres tematów:

1.Aparatura terminologiczna dydaktyki - uczenie się jako podstawowe pojęcie dydaktyczne, nauczanie, kształcenie i autoedukacja - relacje między pojęciami 2. Operacjonalizacja celów kształcenia - istota i etapy operacjonalizacji - cele ogólne a cele szczegółowe - specyficzne cechy celów szczegółowych - narzędzia operacjonalizacji – klasyfikacje celów wg W. Okonia, B. Niemierki i B. Blooma - próba operacjonalizacji celów

3. Analiza procesu kształcenia - istota procesu kształcenia - tradycyjny model procesu kształcenia - progresywistyczny model procesu kształcenia - cechy nowoczesnego modelu procesu kształcenia - współczesne ujęcie procesu kształcenia

4. Metody kształcenia aktywizujące uczniów – próba ich zastosowania - gry dydaktyczne - metody waloryzacyjne - metoda projektów - inne metody wspierające rozwój uczniów

5. Środki dydaktyczne i nowoczesne technologie w edukacji - istota i funkcje środków dydaktycznych - klasyfikacje środków dydaktycznych - nowoczesne technologie w edukacji

6. Formy organizacyjne kształcenia - zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne - zajęcia szkolne i pozaszkolne - e-learning

7. Dokumenty określające treści kształcenia

- plany i planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej - podstawa programowa - programy szkolne - podręcznik i e-podręcznik

8. Dylematy procesu ewaluacji osiągnięć szkolnych uczniów - dwa nurty w ewaluacji osiągnięć szkolnych uczniów - próba opracowania narzędzi do pomiaru osiągnięć szkolnych uczniów

9. Uczeń w procesie kształcenia - poznawanie uczniów, ich stylów uczenia się, systemów reprezentacyjnych - motywowanie uczniów do nauki - indywidualizacja procesu kształcenia (uczeń zdolny, uczeń trudny)

Metody dydaktyczne:

praca z tekstem, pogadanka, dyskusja, gry dydaktyczne, metody praktyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala B223
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk 14/14 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala B223
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk 13/14 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala B223
Alina Szwarc 14/14 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala B223
Alina Szwarc 10/14 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala B224
Walentyna Wróblewska 14/14 szczegóły
6 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala B224
Walentyna Wróblewska 14/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.