Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki 380-S1-1YPPE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Dudzikowa, M., Czerepaniak – Walczak, M. (red.). (2007). Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Gdańsk: GWP.

Gnitecki J. (2006). Status metodologiczny nauk pedagogicznych. Poznań: UAM.

Gutek G.L. (2003). Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. Gdańsk: GWP.

Hejnicka-Bezwińska T. (2017). Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej. Warszawa: PWN.

Hejnicka - Bezwińska T. (1997). Tożsamość pedagogiki. Od ortodoksji ku heterogeniczności. Warszawa: Wydawnictwo 69.

Hejnicka - Bezwińska T. (2015). Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym. Warszawa: Wyd.

Difin.

Klus-Stańska, D. (2012). Wiedza, która zniewala – transmisyjne tradycje w szkolnej edukacji. Forum Oświatowe, 46(1), 21–40.

Kowalczuk – Walędziak, M., Korzeniecka – Bondar, A., Bocheńska – Włostowska, K. (red.). (2014). Twórcze wiązanie teorii i praktyki

pedagogicznej. Możliwości, wyzwania, inspiracje. Kraków: „Impuls”.

Kunowski S. (1993). Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo: Salezjańskie.

Kwieciński, Z. (2013). Edukacja wobec opóźnienia kulturowego, Nauka nr 1, 19-30. Dostępny na stronie: http://www.pan.poznan.pl/nauki/

N_113_02_Kwiecinski.pdf

Kwieciński, Z., Śliwerski, B. (red.). (2004). Pedagogika. Tom 1, Warszawa: PWN.

Śliwerski B. (2014). Pedagogika na zakręcie. Kultura i Edukacja, nr 2 (102), s. 181-203.

Śliwerski B. (2015), Potoczna wiedza pedagogiczna w popularnym piśmiennictwie poradnikowym. Studia Poradoznawcze, nr 4, s. 15-29.

Dostępne w pdf na stronie: http://www.studiaporadoznawcze.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/Studia_Poradoznawcze/

2015_2.pdf

Śliwerski, B. (red.). (2006). Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. Tom 1, Gdańsk: GWP.

Zamorska, B. (2014). Nauczyciel w dyskursach i pomiędzy dyskursami potocznymi i naukowymi. [w:] B. Kutrowska, A. Pereświet – Sołtan

(red.). Poprzez praktykę do profesjonalizmu. Przygotowanie do zawodu nauczyciela. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa. Dostępne na

stronie: https://opub.dsw.edu.pl/bitstream/11479/.../Poprzez_praktyke_do_profesjonalizmu.pdf.

Palka, S. (red.). (2004). Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

1. Zna podstawową terminologię nauk pedagogicznych i jej źródła (K_W01) - kolokwium

2. Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk pedagogicznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i

metodologicznej (K_W02) - kolokwium

3. Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat wychowania (K_W03) - kolokwium

4. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i

interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych (K_U02) - zadania problemowe

5. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności; korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i

obcym) i nowoczesnych technologii (K_U04) - zadania problemowe

6. Ocenia poziom swojej wiedzy i umiejętności (K_K01) - samoocena realizowanych zadań

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Ocena zależy od liczby punktów uzyskanych za:

- dwa kolokwia (2 x 15 pkt),

- punkty za aktywność na ćwiczeniach - zadania problemowe (2 pkt za zajęcia) - samoocena studenta,

- referat (wystąpienie) (4 pkt)

Liczba punktów wymagana do zaliczenia (51% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania).

Punktacja/oceny:

91%-100% bdb

81%-90% db plus

71%-80% db

61%-70% dst plus

51%-60% dst

50% – ndst

Zakres tematów:

1. Nauka wśród innych form ludzkiego doświadczenia. Rodzaje wiedzy tworzonej w naukach społecznych.

2. Nauka jako wartość w społecznej przebudowie rzeczywistości.

3. Krytyczna analiza założeń pozytywizmu i antypozytywizmu.

4. Współczesne rozumienie humanizmu. Świat humanistyczny i zadania edukacji humanistycznej.

5. Przedmiot badań i system pojęciowy współczesnej polskiej pedagogiki

Klasyfikacje nauk pedagogicznych. Interakcje nauk pedagogicznych z innymi naukami.

6. Związek teorii pedagogicznej z praktyką edukacyjną

Wychowanie. Pojęcie – znaczenia – dylematy.

7. Pojęcie edukacja. Filozoficzne podstawy edukacji

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, pokaz, praca z książką, burza mózgów, gry dydaktyczne, metody ewaluacyjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala B224
każdy wtorek, 10:15 - 11:45, sala B224
Alicja Korzeniecka-Bondar 25/ szczegóły
2 każdy wtorek, 15:30 - 17:00, sala B224
każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala B224
Alicja Korzeniecka-Bondar 21/ szczegóły
3 każda środa, 12:00 - 13:30, sala B124
każda środa, 10:15 - 11:45, sala B124
Alicja Korzeniecka-Bondar 22/ szczegóły
4 każda środa, 15:30 - 17:00, sala A207
każda środa, 13:45 - 15:15, sala A207
Beata Kunat 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.