Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski 380-SS1-1JAN
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2013). English File Upper-Intermediate third edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Harrison, R. (2011). Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Philopot S., Curnick, L. (2007). Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Michael McCarthy, Felicity O;Dell, English Vocabulary in Use, CUP, 2012

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych: www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com,

http://www.euronews.net

www.euronews.net

Zoom in on America,

The Guardian

Onestopenglish

Efekty uczenia się:

KA6_UK4: ma podstawowe umiejętności leksykalne, interpretacyjne i translatorskie w zakresie problematyki pracy socjalnej dla języka obcego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w ramach programu pierwszego roku studiów (weryfikacja: kolokwia, prace pisemne, dyskusja, prezentacja, zadania online, testy kontrolne, ocena aktywności w trakcie zajęć),

KA6_WK6: zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu własności intelektualnej i ochrony prawa autorskiego (weryfikacja: testy kontrolne, testy online)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

- regularna obecność i aktywny udział w zajęciach (Dopuszczalne nie więcej niż 3 nieobecności nieusprawiedliwione w roku)

- zaliczenie kolokwiów, testów kontrolnych, kartkówek,

- zaliczenie testów online,

- zaliczenie prac pisemnych

Wymagane minimum do zaliczenia na ocenę dostateczną: 50%

Zaliczenie na ocenę na koniec II semestru.

Zakres tematów:

Zagadnienia tematyczne:

- korzystanie z technologii informatycznych, obsługa platformy e-learningowej,

- edukacja: podstawowa terminologia, etapy kształcenia,

- studia: podstawowa terminologia związana ze studiami na uczelni wyższej,

- wymiany studenckie, programy edukacyjne w Unii Europejskiej, doświadczenia z wyjazdów w ramach programu Erasmus+,

- rola wolontariatu

- typy osobowości, cechy charakteru,

- stereotypy narodowościowe i społeczne, tolerancja, interkulturowość,

- zdrowie i zaburzenia zdrowotne, uzależnienia,

- opowiadanie, rola aktywnego słuchacza,

- poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna,

- problemy społeczne, problemy ludzi starych,

- wyrażanie uczuć,

- bezrobocie i ubóstwo,

- rola pracowników socjalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki,

- praca socjalna w wersji mikro, mezzo i makro,

- czynniki ryzyka i chroniące w profilaktyce

- Pisanie: esej (za i przeciw, wyrażający opinię).

Metody dydaktyczne:

Przedmiot prowadzony jest w formie lektoratów: praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala C2.2
Marzena Lubaszewska 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.