Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia menedżerska 330-ES2-1EME
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. W. F. Samuelson.,S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009

2. L. M. Froem, B. T. McCann, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2012.

3. ST. Piocha., R. Gabryszak (red.), Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin, Warszawa 2008

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4. E. Panek, Ekonomia matematyczna, Wydawnictwo AE, Poznań 2000

5. P. A. Samuelson. W. D., Nordhaus, Ekonomia, PWN, tom 1 - Warszawa 2003,tom 2 - Warszawa 2004

6. D. Begg, R.Dornbusch., S. Fischer,: Ekonomia. Mikroekonomia (tom 1),PWE, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1EME_W01 Student ma wiedzę pogłębioną dotyczącą głównych teorii i praw mikroekonomicznych w zakresie kształtowania się kategorii mikroekonomicznych E2_W01

1EME_W02 Ma rozszerzoną wiedzę o przedsiębiorstwie, zasadach jego funkcjonowania oraz czynnikach wpływających na kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa E2_W02

1EME_W03 Ma rozszerzoną wiedzę o roli menedżerów różnych szczebli w przedsiębiorstwie, zwłaszcza menedżerów najwyższego szczebla, czynnikach i kryteriach podejmowanie decyzji przez tych menedżerów. E2_W05

1EME_W04 Ma pogłębioną wiedzę o formach prawno - organizacyjnych prowadzenia przedsiębiorstwa i ich wpływie na zakres i rodzaj podejmowanych decyzji E2_W09

UMIEJĘTNOŚCI

1EME_U01 Potrafi właściwie analizować uwarunkowania rynkowe oraz osiągane wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, a także formułować wnioski (podejmować decyzje)co do dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa E2_U03

1EME_U02 Potrafi interpretować sprawozdania i wskaźniki finansowe i wykorzystywać je do proponowania rozwiązań konkretnych problemów w przedsiębiorstwie E2_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1EME_K01 Prawidłowo identyfikuje uwarunkowania prowadzenia przedsiębiorstwa w różnych strukturach rynku i potrafi przełożyć to na specyfikę podejmowania decyzji w zależności od „środowiska”, w którym funkcjonuje jego firma E2_K04

1EME_K02 Ma świadomość znaczenia zachowań innowacyjnych i przedsiębiorczych dla zapewnienia rozwoju i sprawnego funkcjonowania kierowanej przez siebie firmy w długim okresie E2_K07

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin końcowy, Uczestnictwo w dyskusji na wykładach

1EME_W01 x

1EME_W02 x

1EME_W03 x x

1EME_W04 x x

1EME_U01 x

1EME_U02 x

1EME_K01 x

1EME_K02 x x

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium

- egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń

Zakres tematów:

Treści wykładu:

1. Obszary zainteresowania ekonomii menedżerskiej

2. Podejmowanie decyzji gospodarczych

3. Ustalanie cen

4. Rola analizy popytu w podejmowaniu decyzji menedżerskich

5. Decyzje menedżerskie w procesie produkcji

6. Analiza kosztów

7. Podejmowanie decyzji na rynku wolnokonkurencyjnym

8. Czysty monopol

9. Konkurencja monopolistyczna

10. Oligopol

11. Konkurencja cenowa w warunkach oligopolu

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- ćwiczenia: angażujące studentów do dyskusji, pracy grupowej, prezentacje multimedialne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 301
Henryk Wnorowski 117/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.