Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Koncepcje zarządzania 450-ZS2-1KOZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. A. Koźminski, W. Piotrowski, Zarządzanie: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 i nowsze wydania.

2. M. Czerska, A.A. Szpitter [red.], Koncepcje zarządzania, Wyd. CH Beck, Warszawa 2010.

3. J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE Warszawa 2002.

4. Koźmiński A.K., Współczesne koncepcje zarządzania , PWN, Warszawa 1985.

5. K. Zimniewicz: Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003 i nowsze wydania.

6. P. Montana, B.H. Charnov, Management, Barron's Business Review Series, Forth Edition, New York 2015.

7. M. A. Anderson, ‎ E.J. Anderson, G. Parker, Operations Management For Dummies, John Willey & Sons 2013; 1 edition .

8. A. Grześ, Wykres Gantta a metoda ścieżki krytycznej (CPM), Optimum. Studia Ekonomiczne 2014, nr 6 (72), s.198-219.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI:

KA7_UW1 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu S2A_U01

Sposób weryfikacji efektów: rozwiązywanie case study w zespołach roboczych, uczestnictwo w dyskusji, prezentacja.

KA7_UW6 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów S2A_U07

Sposób weryfikacji efektów: rozwiązywanie case study w zespołach roboczych, uczestnictwo w dyskusji, prezentacja.

KA7_U01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności rolę przywódcy S2A_K02

Sposób weryfikacji efektów: rozwiązywanie case study w zespołach roboczych, uczestnictwo w dyskusji, prezentacja.

1KOZ_U01: Potrafi wskazać czynniki determinujące daną sytuację, zidentyfikować badany problem i opisać jego w kontekście omawianej koncepcji zarządzania. Z2_U01

Sposób weryfikacji efektów: rozwiązywanie case study w zespołach roboczych, uczestnictwo w dyskusji, prezentacja.

1KOZ_U02: Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu poszczególnych koncepcji do analizy i oceny konkretnych działań podejmowanych przez organizację, proponując ich rozwiązania. Z2_U02

Sposób weryfikacji efektów: rozwiązywanie case study w zespołach roboczych, uczestnictwo w dyskusji, prezentacja.

KOMPETENCJE :

KA7_UK1 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. S2A_K01

Sposób weryfikacji efektów: rozwiązywanie case study w zespołach roboczych, uczestnictwo w dyskusji, prezentacja.

1KOZ_K01: Ma świadomość rosnącej złożoności problemów występujących w organizacji i trudności zastosowania posiadanej wiedzy z zakresu adekwatnej koncepcji zarządzania i umiejętności do rozwiązania tych problemów, dlatego rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Z2_K01

Sposób weryfikacji efektów: rozwiązywanie case study w zespołach roboczych, uczestnictwo w dyskusji, prezentacja.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia ćwiczeń:

Ocena z ćwiczeń jest wystawiana na podstawie min. 50% maksymalnej liczby zdobytych punktów z ćwiczeń praktycznych w postaci case study oraz prezentacji.

Dodatkowo przy ocenie jest brana pod uwagę aktywność studenta na zajęciach.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa (dopuszczalna 1 nieobecność).

Przekroczenie 50% nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje studenta do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Koncepcja naukowego zarządzania-podstawowe problemy rozwiązywane w ramach naukowego zarządzania; charakterystyka poglądów F. Taylora, H. Gantta, H. Emersona, K. Adamieckiego: cykl organizacyjny, wykresy Gantta i CPM.

2. Koncepcja zarządzania administracyjnego- podstawowe założenia, rozwiązywane problemy, model idealnej biurokracji M. Webera, poglądy H. Fayola na administrację w organizacji, identyfikowanie niesprawności w funkcjonowaniu biurokracji jako systemu,

3. Charakterystyka kierunku human relations. Podejście psychologiczne do człowieka w miejscu pracy- problemy, przyczyny, sposoby ich rozwiązywania Przedstawiciele kierunku stosunków międzyludzkich i ich poglądy w kwestii problemu wydajności pracy i zachowań interpersonalnych.

4. Charakterystyka teorii gry organizacyjnej, podejścia systemowego w zarządzaniu.

5. Inne współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem – outsourcing, reengineering, lean management, benchmarking.

6. Koncepcje organizacji uczącej się, inteligentnej, wirtualnej i sieciowej.

7. Zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

-dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi w części wykładowej oraz zagadnieniami poleconymi do samodzielnego przygotowania połączona z rozwiązywaniem studiów przypadku w grupach,

- prezentacje multimedialne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 206
Anna Grześ 23/ szczegóły
2 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 206
Anna Grześ 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.