Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Audiosfera pomiędzy naturą i technologią 0400-KS1-3KON26
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 13
Literatura:

1. Bernat S., 2015. Wokół pojęcia soundscape. Dyskusja terminologiczna. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 30, 45–57

2. Bull, M., 2000. Sounding out the city: Personal stereos and the management of everyday life. New York, NY: Berg

3. Cox Ch., 2010. Warner D., Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, Słowo-Obraz-Terytoria, Warszawa

4. Kapelański M., 1999. Koncepcja „pejzażu dźwiękowego” (soundscape)w pismach R. Murray’a Schafera, Praca magisterska napisana w Zakładzie Teorii i Estetyki Muzyki pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Gołąba, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Muzykologii, Warszawa

5. Kapelański M., 2011. Schafer jako archetyp(y), „Glissando”, 18, 7-9.

6. Katz M., 2004. Capturing Sound. How Technology Has Changed Music, Univ. of California Press: Berkeley-Los Angeles-London

7. Krakowiak K., Kłosak A., Staniszewski J., 2009. Ekspektatywa 1. Słuchawy. Projektowanie dla ucha, Wydawnictwo Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa

8. Losiak R., Tańczuk R. (red.), 2012. Audiosfera miasta. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

9. Losiak R., 2010. O opisach pejzaży dźwiękowych, Prace Kulturoznawcze XI, 224–232.

10. Losiak R., 2015. Malowniczość pejzażu dźwiękowego. O pewnym aspekcie estetycznego doświadczenia audiosfery. Teksty Drugie Nr 5 (2015), 45-57

11. Losiak R., Tańczuk R. (red.), 2014. Audiosfera Wrocławia, Prace Kulturoznawcze, Monografie 6. Wyd. UWr, Wrocław.

12. Misiak T., 2009. Estetyczne konteksty audiosfery, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań

13. Ozimek E., 2002. Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychoakustyczne, PWN, Warszawa–Poznań.

14. Rehan R. M., 2015, The phonic identity of the city urban soundscape for sustainable spaces, HBRC Journal, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S16874048150000

15. Ross A., 2011. Reszta jest hałasem. Słuchając dwudziestego wieku, PIW, Warszawa

16. Schafer R.M., 1977, The Tunning of the World, Mc Clelland and Stewart, Toronto.

17. Siwak W., 2002. Audiosfera na przełomie stuleci, [w:] Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa, 153-177

18. Sterne J., 2003.Audible Past. Cultural Origins of Sound Reproduction, Duke University Press

19. Strzelczyk, 2015. Status dźwięku w przestrzeni publicznej. Architecturae et Artibus (25) 3, 31-36

20. Tuszyńska J., 2015. Dźwięki natury a sztuka dźwięku. O rozumieniu reprezentacji w fonografii, Teksty Drugie Nr 5 (2015), 58-70

21. Westerkamp H., 2007. Soundwalking, in: Autumn Leaves, Sound and the Environment in Artistic Practice, Ed. Angus Carlyle, Double Entendre, Paris, 49-66.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. zna i rozumie na poziomie rozszerzonym rolę refleksji kulturoznawczej w rozumieniu procesów zachodzących w kulturze

2. ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o miejscu i znaczeniu nauki o kulturze w relacji do nauk humanistycznych oraz społecznych, o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

3. zna szczegółową terminologię kulturoznawczą, antropologiczną i etnograficzną w języku polskim

4. ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania

5. zna i rozumie kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze, ma wiedzę o zależnościach między nimi

6. ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury i dobrą orientację we współczesnym życiu kulturalnym

7. zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie różnych dyscyplin nauk humanistycznych

W02, W04, W06, W08, W11, W15, W16

Umiejętności:

1. potrafi w pogłębiony, uporządkowany sposób wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

2. samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności badawcze, rozumie i docenia potrzebę ustawicznego kształcenia

3. czyta i interpretuje teksty kultury (pisane, audialne i wizualne, multimedialne), umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze związane z rozwijaniem swoich zdolności i kariery zawodowej

4. potrafi rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z wykorzystaniem samodzielnie dobranych metod i technik w celu określenia ich znaczeń

5. potrafi rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z wykorzystaniem samodzielnie dobranych metod i technik w celu określenia ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych

6. wykrywa różnorodne, wieloaspektowe zależności między kształtowaniem się koncepcji kulturoznawczych a procesami społecznymi i kulturowymi oraz zmianami w nich zachodzącymi

7. ma umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy i własnego doświadczenia, umie podjąć trud orzekania o wartościach artystycznych i estetycznych

8. posiada umiejętność prezentacji opracowań krytycznych oraz wytworów własnej pracy (artystycznej, naukowej) w różnych formach i różnych mediach

9. umie docenić wielokulturowość społeczności regionu, kraju, Europy, rozumie na poziomie rozszerzonym odmienne postrzeganie życia społecznego i zjawisk kulturowych przez osoby wywodzące się z różnych środowisk i tradycji kulturowych

10. posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych lub prezentacji multimedialnych , w języku polskim i języku obcym, z wykorzystaniem różnych, samodzielnie dobranych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

U01, U02, U05, U06, U07, U10, U11, U13, U16, U17

Kompetencje społeczne:

1. zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, umie go samodzielnie poszerzać, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego, potrafi także inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

2. jest otwarty na nowe idee i poglądy, gotowy do podjęcia polemiki oraz zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów

3. efektywnie organizuje pracę własną i pracę zespołową oraz potrafi krytycznie ją ocenić i przemodelować

4. rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za podejmowane działania o charakterze tworzenia, upowszechniania i oceny wytworów i tekstów kultury, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu

5. interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi i nowymi zjawiskami oraz formami w sztuce, umie je ocenić i zinterpretować

K01, K03, K04, K06, K10

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, dyskusji na temat treści przedmiotu, wykonanych analiz, zadań oraz projektów.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, dyskusji na temat treści przedmiotu, wykonanych analiz, zadań oraz projektów.

Zaliczenie na ocenę na podstawie ilości uzyskanych punktów.

Forma zaliczenia:

Konwersatorium rozliczane w systemie punktowym, obejmującym: obecność, aktywność i dyskusję na zajęciach, referaty i referaty translatoryjne, pracę pisemną - esej – do wyboru z pięciu proponowanych tematów.

Punktacja:

Obecność - 2 pkt. x 15 = 30 pkt.

Aktywność: udział w dyskusji – do 5 pkt., udział w dyskusji i interpretacja zadanej literatury – do 10 pkt., referat – do 15 pkt., referat translatoryjny – do 20 pkt.

Eseje online - (2-4 stron A4) - do 15 pkt. Student ma obowiązek napisać jeden spośród pięciu proponowanych esejów. Istnieje możliwość napisania dodatkowych esejów w celu podwyższenia punktacji .

Projekt audialny – do 10 pkt. Student ma obowiązek zrealizować minimum jeden spośród pięciu proponowanych projektów. Istnieje możliwość zrealizowania dodatkowych projektów audialnych w celu podwyższenia punktacji .

Skala ocen: 81-90 – dostateczny, 91-100 - dostateczny+, 101-110 – dobry, 111-120 - dobry+, 121-140 - bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Kategoryzacja dźwięków otoczenia - fonosfera, sonosfera, audiosfera – 2h

2. Koncepcja ekologii akustycznej R. Murraya Schafera – 2h

3. Pejzaż dźwiękowy, soundscape, akuzmatyka, obiekt dźwiękowy – 2h

4. Cisza i hałas. Słuchanie otoczenia – 2h

5. Prywatne i publiczne audiosfery – audiosfera domowa, audiosfera otoczenia – 2h

6. Audiosfera naturalna i technologiczna – 2h

7. Audiosfera miasta – badania, metodologia – 2h

8. Szum dźwiękowy, ambient, muzak – 2h

9. Muzyka otoczenia – muzyka w przestrzeni prywatnej, domowej, publicznej – 2h

10. Sound art – współczesna sztuka dźwięku – 2h

11. Field recording jako praktyka rejestracji audiosfery – 2h

12. Spacery dźwiękowe – projekt dokumentacji audiosfery – 4h

13. Modyfikacja akustyczna przestrzeni publicznej – projekt działań w wybranej audiosferze – 4h

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania: prezentacje, referaty, dyskusja na zajęciach na temat zadanej literatury, ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych i mediów społecznościowych, prace online w trybie blended learning na platformie e-learningowej – zadania online (eseje, analizy, projekt, dyskusja na forum przedmiotu), konsultacje online i stacjonarne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:45 - 15:15, sala A111
Wojciech Siwak 14/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.