Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury angielskiej 0400-AS1-2ENL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Wybór tekstów literackich określonych w punkcie "Zakres tematów"

Literatura uzupełniająca:

Abrams, M.H. and Greenblatt ( eds.) (2000), "The Norton Anthology of English Literature". W.W. Norton and Company, 7th edition

Carter, R. and Mac Rae, J. (2001) "The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland" Routledge.

Daiches, D. (1994) "A Critical History of English Literature" London: Mandarin Paperback.

Drabble, M. (2004), 'The Oxford Companion to English Literature" Oxford University Press

Marcus,L. and Nichols, P. (2005) "The Cambridge History of Twentieth-Century English Literature" Cambridge University Press

Mroczkowski P. , "Historia literatury angielskiej" Ossolineum 2004

Zbierski H., "Historia literatury angielskiej" Poznań. Oficyna Wydawnicza Atena, 2002.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza (K_W01, K-W 02; K-W03; K_W04)

- posiada wiedzę ogólną w zakresie rozwoju literatury angielskiej w perspektywie historycznej – np. wymienia epoki w porządku chronologicznym, rozpoznaje gatunki oraz identyfikuje głównych przedstawicieli poszczególnych epok i nurtów literackich

- odtwarza podstawową wiedzę szczegółową dotyczącą chronologii, faktów biograficznych oraz głównych nurtów, gatunków i motywów w obrębie literatury angielskiej oraz związków tekstów z epokami i wydarzeniami - zna fachową terminologię na poziomie podstawowym

- definiuje i objaśnia podstawowe pojęcia z zakresu historii literatury angielskiej

- odtwarza przykłady naukowej analizy i interpretacji utworów literackich należących do kanonu literatury angielskiej

2. Umiejętności (K-U01; K-U02;K-U03; K-U04)

- posługuje się podstawowymi umiejętnościami badawczymi, obejmującymi analizę i interpretację utworów należących do kanonu literatury angielskiej oraz poprawnie dobiera metody i narzędzia badawcze

- samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami prowadzącego zajęcia

- posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa w zakresie historii literatury angielskiej

- przygotowuje wystąpienia ustne w języku angielskim z wykorzystaniem technik multimedialnych, dotyczące zagadnień szczegółowych, odwołując się do podstawowych ujęć teoretycznych, z wykorzystaniem różnych źródeł

3. Kompetencje społeczne (K-k01; K-k02; K-K03; K-K04)

- potrafi współdziałać i pracować w grupie przy wykonywaniu zadań z zakresu literaturoznawstwa, przyjmując w niej różne role

- wykazuje otwartość na poglądy inne niż własne oraz potrafi z nimi dyskutować w formie dialogu, zachowując szacunek dla nich w krytyce

- własne opinie i oceny wyraża w sposób wyważony, biorąc pod uwagę różnice poglądów i uczucia innych osób

- potrafi odnieść się do dzieł należących do kanonu literatury angielskiego obszaru językowego jako formy współtworzenia, wyrażania oraz ugruntowywania norm i wartości nowoczesnej kultury i cywilizacji Zachodu

sprawdzanie efektów W i K podczas testów pisemnych i egzaminu, efektów K podczas zajęć (aktywność) i w czasie pracy w podgrupach

Metody i kryteria oceniania:

Informacje o metodach i kryteriach oceniania zamieszczone zostały w okienkach informacyjnych dla poszczególnych grup

W roku akademickim 2019/2020 - zaliczenie pisemne w formie zdalnej (USOS MAIL)

Zakres tematów:

Tematy poszczególnych zajęć (90 minut):

1. Beowulf (extracts)

2. Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales (“General Prologue”)

3. Shakespeare’s sonnets.

4. Shakespeare’s Othello.

5. Shakespeare’s soliloquies: Hamlet’s “to be or not to be” and Jacques’ “all the world is a stage”(As You Like It)

6. John Donne: selected poems

7. John Donne: Holy Sonnets (selected sonnets)

8. John Milton, Paradise Lost (extracts)

9. Daniel Defoe, Robinson Crusoe

10. Alexander Pope: Essay on Criticism (extracts);

11. William Blake: poems selected from Songs of Innocence and Experience

12. William Wordsworth (selected poems)

13. Samuel Taylor Coleridge (selected poems)

14. Jane Austen, Sense and Sensibility

15. Mary Shelley, Frankenstein

16. George Gordon, Lord Byron (selected poems)

17. Percy Bysshe Shelley (selected poems)

18. John Keats (selected poems)

19. Charlotte Brontë, Jane Eyre

20. Emily Brontë, Wuthering Heights

21. Alfred Lord Tennyson, selected poems

22. Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde

23. Joseph Conrad, Heart of Darkness

24/25. Modernist poetry - T.S. Eliot, W.B. Yeats

26. Virginia Woolf, To the Lighthouse

+ 0. Intoduction;

and 2 semester tests

Metody dydaktyczne:

prezentacje w programie Powerpoint,, dyskusje w grupie.

W roku akademickim 2019/2020 - praca zdalna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 19
Grzegorz Moroz, Sylwia Borowska-Szerszun 24/ szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 19
Sylwia Borowska-Szerszun, Grzegorz Moroz 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.