Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego 380-DS5-1IAC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Literatura podstawowa

1. Bobrowska - Nowak W., Historia wychowania przedszkolnego, WSiP, Warszawa 1978.

2. Bobrowska - Nowak W., Zarys dziejów wychowania przedszkolnego, cz. I i II, WSiP, Warszawa 1978.

3. Historia wychowania, red. Ł. Kurdybacha, t. I i II, PWN, Warszawa 1965.

4. Historia wychowania XX wieku, red. J. Miąso, t. I i II, PWN, Warszawa 1980.

5. Kot S: Historia wychowania, t.I i II, Wydawnictwo ,,Żak”, Warszawa 1994.

6.Litak S, Draus J, Terlecki R., Historia wychowania, t. 1, 2, WAM, Kraków 2004.

7. Możdżeń S., Zarys historii wychowania, cz. I - III, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1993.

8. Wołoszyn S., Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, PWN, Warszawa1964.

9. Wroczyński R., Dzieje oświaty polskiej do roku 1795, PWN, Warszawa 1964.

10. Anna Klim-Klimaszewska, PEDAGOGIKA przedszkolna, Wyd. 2 popr. – Warszawa 2005.

11. Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, red. Jolanta Karbowniczek, Małgorzata Kwaśniewska, Barbara Surma, Kraków 2011.

2. Literatura uzupełniająca

1. BŁ. EDMUND Bojanowski - pionier zorganizowanej opieki nad dzieckiem / Teresa Zbyrad // PRACA SOCJALNA. – 2005, [nr] 1, s. 81-95

2. JEAN Frédéric Oberlin - twórca pierwszej ochronki w Europie / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 2, s. 22-24

3. OD OSIEMNASTOWIECZNYCH ochronek do przedszkoli w XXI wieku: zmiany w podejściu do edukacji małych dzieci i postrzeganiu roli nauczyciela / Anna Kałuba-Korczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 4, s. 4-8

4. PEDAGOGIKA przedszkolna: teraźniejszość – przyszłość – aspekty zmian / Stanisława Włoch // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 10, s. 13-21

5. PODRÓŻ w czasie i przestrzeni… do ochronki Marii Weryho / Kinga Jędrusiak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 2, s. 14-15

6. PRZEMIANY w teorii i praktyce wychowania przedszkolnego / Leokadia Szymczyk // Nauczyciel i Szkoła. – 2012, nr 2, wkładka nr 4, s. 27-40

7. PRZEMIANY w wychowaniu przedszkolnym – refleksje nauczyciela praktyka / Grażyna Rutkowska // Nauczyciel i Szkoła. – 2012, nr 2, wkładka nr 4, s. 87-96

8. WYCHOWANIE przedszkolne w kontekście historycznym (źródła wybranych idei współczesnego wychowania przedszkolnego) / Gabriela Paprotna // Nauczyciel i Szkoła. – 2012, nr 2, wkładka nr 4, s. 11-19

9. WYCHOWANIE przedszkolne w latach 1918-1938 (cz. I) / Agata Samsel // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 8, s. 463-466

10. WYCHOWANIE przedszkolne w latach 1918-1939 (cz. II) / Agata Samsel // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 9, s. 518-522

11. WYCHOWANIE przedszkolne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 9, s. 515-524

3. Materiały źródłowe

1. Dawid J. W., Nauka o rzeczach, oprac. W. Okoń, Wrocław 1960.

2. Dewey J., Wybór pism pedagogicznych, oprac. J. Pieter, Wrocław 1967.

3. Materiały do ćwiczeń z historii wychowania, wybór: S. Kot, Warszawa 1994.

4. Teksty źródłowe do dziejów wychowania, wybór: S. Możdźeń /8 tomów/, Kielce 1993.

5. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, oprac. S. Wołoszyn /3 tomy/, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

KA7_WG1, Ma pełną wiedzę na temat filozofii człowieka, wychowania i aksjologii, subdyscyplin pedagogiki oraz potrafi ją odnieść do osobowego, integralnego rozwoju siebie i ucznia.

KA7_WG4, Ma interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą dzieciństwa (CHILDHOOD STUDIES) –rozwoju człowieka, współczesnych badań nad dzieciństwem i dobrostanem dziecka

KA7_WK1, Ma wiedzę dotyczącą praw dziecka, sposobów ich egzekwowania oraz propagowania w środowisku szkolnym i pozaszkolnym/w przedszkolu i poza nim w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ich kulturowych uwarunkowaniach

KA7_WK4, Ma wiedzę dotyczącą alternatywnych form edukacji ich powiązań z nurtami i systemami pedagogicznymi, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania

KA7_UO7, Rozpoznaje specyfikę środowiska lokalnego i regionalnego oraz podejmuje współpracę na rzecz dobra dzieci/uczniów i tego środowiska

KA7_UU1 Jest świadomy swojej roli w oddziaływaniu na zachowania i postawy dzieci/uczniów, w tym wobec kultury i sztuki; utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie:

- zaliczenie końcowe (forma pisemna)

- obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach)

-51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej

- student podpisem potwierdza znajomość i zgodę na uzyskana ocenę

Zakres tematów:

1. Wychowanie dzieci w starożytności (praktyka wychowawcza w starożytnej Grecji, wychowanie dzieci w starożytnym Rzymie)

2. Koncepcja szkoły Jana Amosa Komeńskiego i Jana Henryka Pestalozziego

3. Pierwsze placówki wychowania przedszkolnego i początkowego w Europie (działalność Roberta Owena, Fryderyka Frobla, Marii Montessori)

4. Koncepcje wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego (Edwarda Claperede'a, Owidiusza Decroly'ego, Jonh'a Deweya, Celestyna Freinet'a)

5. Polska myśl pedagogiczna i pierwsze ochronki do 1918 roku (Maria Weryho-Radziwiłłowiczowa, Bronisław Trentowski, August Cieszkowski, Ewaryst Estkowski, Henryk Wernic, Stanisław Karpowicz, Jan Władysław Dawid, Adolf Dygasiński)

6. Wychowanie przedszkolne w II RP. Programy wychowania przedszkolnego od okresu powojennego do transformacji ustrojowej

7. kolokwium

8. zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

metody dydaktyczne: dyskusja, pokaz, analiza tekstu źródłowego, projekt, problemowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala B223
Urszula Wróblewska 21/ szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 17:10 - 18:40, sala B223
Urszula Wróblewska 22/ szczegóły
3 co drugi wtorek (nieparzyste), 18:50 - 20:20, sala B223
Urszula Wróblewska 21/ szczegóły
4 co druga środa (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala B125
Urszula Wróblewska 23/ szczegóły
5 każdy piątek, 10:15 - 11:45, sala B225
Agnieszka Suplicka 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.