Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna 380-RS5-1PSL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

• Chrzanowska I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Dykcik W. (2010). Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej. Osiągnięcia naukowe i praktyka, Poznań: Wydawnictwo Naukowe PTP.

• Głodkowska J. (2014). Rozważania nad podmiotowością a niepełnosprawność – u źródeł współczesnego ujęcia i w perspektywie interdyscyplinarnej, Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2(24), 91-109.

• Kirenko J. (2002). Nie jesteś sam. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością. Lublin: Wydawnictwo ROPSiZ UM w Lublinie.

• Kosakowski Cz., Krause A., Żyta A. (red.) (2007). Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 6, Olsztyn: Wydawnictwo UW-M.

• Kowalik S. (2007). Psychologia rehabilitacji, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

• Krause A. (2004). Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Sękowska Z. (1998). Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa: Wydawnictwo WSPS.

Literatura uzupełniająca:

• Barens, C., Mercer, G. (2008). Niepełnosprawność. tłum. P. Morawski, Warszawa: Wydawnictwo Sic! .

• Borowski G. (2015). Sposoby wspierania osób z niepełnosprawnością na przestrzeni dziejów – wybrane przykłady. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania 5, 4, s. 89 – 120

• Czerwińska K., Paplińska M., Walkiewicz-Krutak M. (red.) (2015) Tyflopedagogika wobec współczesnych przestrzenni edukacyjno-rehabilitacyjnej. APS, Warszawa

• Gajdzica Z. (red.) (2013). Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Kraków: Oficyna Wyd. „Impuls”.

• Obuchowska I. (red.) (1995). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa: WSiP.

• Otapowicz D., Sakowicz-Boboryko A., Bilewicz M., Wyrzykowska-Koda D. (2016). Autonomia osób z niepełnosprawnością. Białystok: Trans Humana.

• Sowa J., Wojciechowski F., Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym. Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2001.

• Smith D. D. (2011). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki 1, 2, red. naukowa A. Firkowska-Mankiewicz, G. Szumski, Warszawa: Wydawnictwo APS.

• Speck O. (2005). Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortodydaktyki. Gdańsk: GWP.

• Stepulak M. Z., Łukasiewicz J. (red.) (2017). Wielowymiarowe ujęcie niepełnosprawności, Lublin: Wydawnictwo Naukowe WSEiI w Lublinie.

Efekty uczenia się:

KA7_WG2 – Objaśnia cele i zadania pedagogiki specjalnej, zna podstawową terminologię z zakresu pedagogiki specjalnej, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (sposób weryfikacji – egzamin pisemny)

KA7_WG4 – Omawia podstawowe ujęcia klasyfikacyjne w ramach subdyscyplin pedagogiki specjalnej; wymienia wspólne i swoiste potrzeby osób z niepełnosprawnością (sposób weryfikacji – egzamin pisemny)

KA6_WG4 - Opisuje najważniejsze tradycyjne i współczesne kierunki zmian w podejściu do niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością, wyjaśnia ich historyczne i kulturowe uwarunkowania (sposób weryfikacji – egzamin pisemny)

KA6_UW2 – potrafi analizować, rozpoznać mechanizmy tworzenia się różnych postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnościami oraz wskazać przykłady działań podejmowanych w zakresie normalizacji ich środowiska życia (sposób weryfikacji – ocena aktywności w trakcie zajęć, egzamin pisemny)

KA7_WK1 - Zna i rozumie zasady i normy etyczne obowiązujące w rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny - test (ilość punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia podczas egzaminu)

Warunek przystąpienia do egzaminu:

- zaliczenie ćwiczeń

- obecność na wykładach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach - 2 godz., pozostałe nieobecności należy zaliczyć podczas konsultacji, przy czym nie więcej niż 50% liczby godz. przewidzianych na realizację przedmiotu)

Zakres tematów:

1. Pedagogika specjalna jako nauka i jej związek z innymi dyscyplinami naukowymi

2. Niepełnosprawność jako problem interdyscyplinarny (modele niepełnosprawności, biopsychospołeczna koncepcja niepełnosprawności, etiologia i rodzaje niepełnosprawności, niepełnosprawność prawna)

3. Podmiot pedagogiki specjalnej (ujęcie klasyczne) - ustalenia terminologiczne i klasyfikacyjne. Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (słuchową, wzrokową, intelektualną, ruchową) i chorobą przewlekłą

4. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością – od dyskryminacji do inkluzji społecznej

5. Podmiotowy i ekologiczny kontekst rehabilitacji

Metody dydaktyczne:

Wykład (informacyjny, konwersatoryjny), dyskusja, prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala A208
Agnieszka Sakowicz-Boboryko 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.