Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie Indywidualnych Programów Pedagogiczno-Psychologicznych 0800-OS1-3GOU
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura: Teksty w PDF:

1.GODNOŚĆ JAKO WARTOŚĆ I PROBLEM EDUKACYJNY

Redakcja naukowa Iwona Jazukiewicz Andrzej Michał de Tchorzewski

Szczecin 2016:/ file:///C:/Users/admin/Desktop/google%20scholar%20projektowanie%20programów/Jazukiewicz_Godonosc.pdf

-Godność – dana i zadana człowiekowi. Wprowadzenie do tematu

-Metafizyka i doświadczanie godności

-Godność człowieka w świetle etyki

-Godność ludzka

-Godność w złożonej rzeczywistości współczesnejEwa Giermanowska Mariola Racław

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski

2.Polscy niepełnosprawni Pomiędzy deklaracjami a realiami pod redakcją Barbary Gąciarz, Seweryna Rudnickiego i Doroty Żuchowskiej-Skiby Kraków 2015/polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl/wp-content/uploads/polsy_niepełnosprawni_pomiędzy_deklaracjami_a_realiami.pdf#page=15

3.Socjoterapeutyczne wsparcie dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych

w wieku przedszkolnym /https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/6979/1/Zralek_Wolny_Socjoterapeutyczne_wsparcie_dzieci_nadpobudliwych.pdf

4.Integracja usług na rzecz rodzin – zagadnienia teorii i praktyki

/https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/IWS-Przeperski-J.-Vargas-A.I.-Horna-Cieślak-M.-Kapler-L.A.-Integracja-usług-na-rzecz-rodziny.pdf

5.B.Dyrda: Trudne dzieciństwo dziecka zdolnego w: Chowanna tom 1 (34) Dzieciństwo witraż bolesny pod red. E.Jarosz/ www.chowanna.us.edu.pl/vol/ch34.pdf#page=109 6.K.Pujer (red.) PROBLEMY OPIEKI WYCHOWANIA I TERAPII MONOGRAFIA EXANTE Wrocław 2016

ROZDZIAŁ 3. ZAPOBIEGANIE PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ WOBEC OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU – TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH/https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/10807/opieka_wychowanie_terapia_monografia_1p.pdf?sequence=1

Literatura podstawowa:

*Cieślik, A., Ligus R, Szecówka-Nowak M. i wsp. Indywidualny program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów uzdolnionych, ich rodziców i nauczycieli. FEM, Wrocław 2013.

*Jurek. P, Pawlicka P. Kwestionariusz diagnozy funkcjonalnej. Podręcznik. Harmonia, Gdańsk, 2015.

*Kielin J, Klimek-Markowicz K. Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualna. Sopot 2013.

*Mańkowska I. Różyńska M. Ortograffiti z Bartkiem. Program. Gdynia 2011.

*Pawełczak K. Diagnoza psychopedagogiczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. [w:] Buchnat M, Tylewska-Nowak B. (red,)Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualna w systemie edukacji. Difin, Warszawa 2012, 11-27.

*Waloszek D. Program w edukacji dzieci. Geneza, istota, kryteria. Wyd. Żak, Warszawa 2005.

*Materiały szkoleniowe Ministerstwa Edukacji Narodowej, Część 1 Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r., poz, 532).

*J.Jagieła, Trudny uczeń w szkole, PDF.

*T.Polkowski: Indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną w instytucji opiekuńczo-wychowawczej (w:) Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze . - 2002, nr 3

*T.Polkowski: Metoda indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną w warunkach instytucji opiekuńczo- wychowawczej. Towarzystwo NASZ DOM 2004,2005,2006

*B.Błaszczyk, M.Posłuszna- Owcarz: Praca z rodzinami wychowanków, (w:) Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003, nr 3

*J.Kur: Metoda indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną zalety i ograniczenia (w:) Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 2

*M.Liciński: O przemocy. Towarzystwo Psychoprofilaktyczne. Warszawa 2014

*J.Piekarski, E.Marynowicz-Hetka: Projekt działania i jego funkcje

*A. Sołbut: Terapeutyczna praca z dziećmi i młodzieżą w placówkach wsparcia dziennego- na przykładzie dwóch świetlic socjoterapeutycznych funkcjonujących przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku,(w:) Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Zeszyt 13 Edukacja i praca, pod red. R.Borzyszkowskiej, E.LemańskiejLewandowskiej, P.P.Gzybowskiego, Bydgoszcz 2009 r. *A.Sołbut: Wspieranie w rozumnym rodzicielstwie na przykładzie dobrych praktyk preferowanych w świetlicach dla dzieci, (w:) S.Badora, P.Maciaszczyk, M.Piątek (red.) Pedagogika opiekuńcza wobec problemów rodziny i możliwości jej wspierania, Tarnobrzeg 2014 r.

*J.O.Prochaska, J.C.Norcross, C.C.Diclemente: Zmiana na dobre. Rewolucyjny program zmiany który pomoże ci przezwyciężyć złe nawyki. Warszawa 2008

*E.Jarosz, E.Wysocka: Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006

*J.Nikitorowicz, K.Sawicki, T.Bajkowski (red.):Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu. Olecko 2003

*A.Sarnat-Ciastko, Tutoring w polskiej szkole, 2015.

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 poz. 199), z póź. zmianami. -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy pedagogicznopsychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r., poz. 532)

Literatura uzupełniająca:

Wzory dokumentów, indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, scenariuszy zajęć- strony internetowe.

-Z.Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, Olsztyn 2006.

-B. Skałbania, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011.

-G.Gajewska: Problemy- dylematy wynikające z teorii potrzeb dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem. Zielona Góra 1997

-G.Gajewska,,K.Bazydło-Stodolna, Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy. Scenariusze zajęć wychowawczych, Zielona Góra 2005.

-S.Sostak, A.Tabaka, Porozmawiajmy o agresji Propozycja programu profilaktyczno-wychowawczego, Kraków 2004.

-M.Musiał, Dobra relacja Skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny. Wydawnictwo Mamania.2017.

- J.Trempała (red.),Psychologia rozwoju człowieka .Warszawa: Wydawnictwo PWN.2016.

-H.Stierlin, I.Rucke-Embden,N.Wetzel,M.Wirsching: Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańska 1999.

-M.Łopatkowa: Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną. Warszawa 1983.

-A.Kozłowska: Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka. Diagnoza i terapia. Warszawa 2000

-M.Deptuła (red.): Diagnostyka profilaktyka socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz 2005

-M.Deptuła (red.): Diagnostyka profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz 2006

-D.Rybczyńska (red.):Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Kraków 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W10 ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach

wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzą

K_W15

ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

Umiejętności

K_09

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogiczne

K_U10

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań

pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania

oraz przewidywać skutki planowanych działań

Kompetencje społeczne

K_K02

docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych

K_K08

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę- warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach, wykonanie zadań projektowych.

Ocenę stanowi: opracowanie indywidualnego programu pedagogiczno-psychologicznego wychowanka oraz suma ocen cząstkowych uzyskanych podczas zajęć.

Dopuszcza się jedną nieobecność na zajęciach.Wszystkie pozostałe nieobecności wymagają zaliczenia w ramach konsultacji- wtorki godz. 13.30-15.30 p.104/121.

Możliwy jest stały kontakt mailowy: agnieszka_solbut@wp.pl;a.solbut@uwb.edu.pl

Zakres tematów:

1.Diagnoza potrzeb jednostki w kontekście planowania działań profilaktycznych, terapeutycznych, projektujących.

2.Teoretyczne podstawy projektowania i realizacji programów pedagogiczno-psychologicznych.

3.Zasady organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej i opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

4.Holistyczna ocena funkcjonowania dziecka- analiza przypadków.

5.Przykłady trudnych zachowań według J.Jagieły we współczesnej praktyce wychowawczej.

6.Charakterystyka funkcjonalna dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

7.Analiza mocnych i słabych stron funkcjonowania dziecka- określanie celów ogólnych i szczegółowych indywidualnego programu pracy pedagogiczno-psychologicznej.

8.Analiza tekstów źródłowych PDF:

- Godność jako wartość i problem edukacyjny

- Polscy niepełnosprawni Pomiędzy deklaracjami a realiami

- Socjoterapeutyczne wsparcie dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych w wieku przedszkolnym

- Integracja usług na rzecz rodzin – zagadnienia teorii i praktyki

- Trudne dzieciństwo dziecka zdolnego

-Zapobieganie przemocy rówieśniczej wobec osób ze spektrum autyzmu- trening umiejętności społecznych.

9.Tutoring we współczesnej szkole.

10.Analiza struktury i treści indywidualnych programów pedagogiczno-psychologicznych.

Projektowanie założeń i celów indywidualnego programu pedagogiczno-psychologicznego.

Źródła i zasady doboru treści do programu edukacyjno-terapeutycznego.

11.Monitorowanie i ocena efektów pracy pedagogiczno-psychologicznej.

12.Prezentacja i omówienie projektów indywidualnych programów pedagogiczno-psychologicznych.

13.Analiza scenariuszy zajęć pedagogiczno-psychologicznych – struktura, treści, organizacja i przebieg zajęć.

14.Współpraca z rodzicami i instytucjami w zakresie udzielania indywidualnej pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

15.Praca z dziećmi doświadczającymi krzywdzenia.

*Prowadzący zastrzega sobie możliwość zamiany kolejności podanych tematów.

*Możliwość wizyt studyjnych w instytucjach projektujących indywidualne programy pedagogiczno-psychologiczne /.in. MOKiT/

Metody dydaktyczne:

prezentacja, pogadanka, praca z tekstem, burza mózgów, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 17:10 - 18:40, sala C2.19
Agnieszka Sołbut 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.