Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język obcy nowożytny-rosyjski 340-FP1-1LENR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatur podstawowa:

Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 1, Poznań 2012.

Literatura uzupełniająca:

Халаева Л. А., Социально-философский анализ города как среды обитания, [в:] Философия и общество. Выпуск №1(61)/2011, [online: http://www.socionauki.ru/journal/articles/131877/].

Лебедева Н. М., Русский национальный характер, [online: http://www.cisdf.org/TRM/TRM1/Lebedeva.html].

Тулузакова Н. А., Влияние семьи на творчество А. П. Чехова, [online: http://medconfer.com/node/4388].

Zdunik M., Galant S., Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego, Warszawa 2014.

Ślązak-Gwizdała A., Tatarchyk O., Ekspres na Wschód, Warszawa 2012.

Dorosz J., Gregorczyk J., Szubska J., Экспедиция 3, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1: Zna i rozumie zjawiska, procesy i systemy językowe oraz teorie wyjaśniające zależności między nimi - test kontrolny, ćwiczenia praktyczne.

KA6_WG4: Zna i rozumie terminologię ogólną oraz podstawowy aparat metodologii badań z zakresu językoznawstwa - test kontrolny.

KA6_WG9: Zna i rozumie podstawowy aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy języka i procesu komunikacji - ocena pracy w trakcie zajęć.

KA6_WK1: Zna i rozumie problemy i wyzwania związane z językiem i komunikacją i ich powiązania z fundamentalnymi dylematami współczesnej cywilizacji - wypowiedź ustna, test kontrolny

KA6_UW4: Potrafi przeprowadzać krytyczna analizę i interpretację różnych wytworów kultury z zastosowaniem metod filologicznych pozwalających oceniać ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym - wypowiedź ustna.

KA6_UW6: Potrafi dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) - prezentacja.

KA6_UW7: Potrafi właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące w obszarze językoznawstwa oraz dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji - ćwiczenia praktyczne.

KA6_UK4: Potrafi brać udział w debacie w języku obcym, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich - dyskusja.

KA6_UK6: Potrafi posługiwać się drugim językiem obcym w mowie i w piśmie na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - test kontrolny, wypowiedź ustna.

KA6_UO1: Potrafi planować i organizować pracę indywidualną i pracę w zespole - ocena pracy w trakcie zajęć, ocena pracy zespołowej

KA6_UU1: Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie - praca domowa, obserwacja nauczyciela

KA6_KK1: Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy - obserwacja nauczyciela

KA6_KK2: Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych - praca domowa

KA6_KO4: Jest gotów do tworzenia płaszczyzn tolerancji i współpracy w warunkach komunikacji wielokulturowej i zróżnicowanego religijnie społeczeństwa - obserwacja nauczyciela

KA6_KO5: Jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym w jego różnorodnych formach - obserwacja nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I i II semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Внешность (Wygląd zewnętrzny). Słownictwo dotyczące wyglądu zewnętrznego. Odzież.

2. Национальный характер (Charakter narodowy). Słownictwo dotyczące cech charakteru, uczuć i emocji. Stereotypy dotyczące narodowości.

3. Творчество (Twórczość). Wpływ najbliższego otoczenia na twórczość pisarza.

4. Увлечения Булгакова (Pasje Bułhakowa). Zainteresowania i czas wolny filologa.

5. Кто такой филолог? (Kim jest filolog?). Zawody i stanowiska. Obowiązki i prawa pracowników. Zadania i umiejętności filologa.

6. Город и культура (Miasto i kultura). Słownictwo związane z kulturą materialną i niematerialną. Miasto jako centrum życia kulturalnego.

7. Дворец культуры (Pałac kultury). Słownictwo związane z wystrojem wnętrz.

8. Государство и культура (Państwo i kultura). Tradycje i kultura państwowa. Symbole i święta narodowe. Słownictwo związane z elementami kultury rosyjskiej.

9. Экскурсия (Wycieczka) Słownictwo związane z podróżą.

10. Ночь в музее (Noc w muzeum). Słownictwo związane z rozrywkami kulturalnymi (muzeum, teatr, kino).

11. Сувениры (Pamiątki). Słownictwo związane ze sztuką ludową.

Metody dydaktyczne:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 17:00 - 18:30, sala B9
Anna Kulik 2/999 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.