Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka angielskiego 1 390-FG1-1LJA1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

- -English File Advanced third edition , Christina Latham Koenig, (OUP, 2015)

- English File Upper Intermediate third edition , Christina Latham Koenig, (OUP, 2014)

- English File Intermediate plus third edition , Christina Latham Koenig, (OUP, 2014)

Literatura uzupełniająca:

- ‘Destination’ B2

- ‘Destination’ C1/C2

- artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych: www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com, www.euronews.net

- ‘Physics’ Graham Booth (Letts)

- www.ted.com

- www.sciencetoday.com

- breakingnewsenglish.com

- autorskie materiały prowadzącego

- kurzgesagt

Efekty uczenia się:

K_W30, K_W31, K_U28, K_U29, K_K02, K_K03, K_07

Absolwent

K_W55 zna język angielski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_W30 zna etyczne i prawne aspekty działalności naukowo-dydaktycznej oraz praktycznego wykorzystania osiągnięć badawczych, w tym zarys prawa patentowego, w zakresie przewidzianym w programie specjalności

K_W31 zna prawa ochrony wynalazków, ogólne zasady komercjalizacji wyników badań oraz zasady przedsiębiorczości indywidualnej

K_U28 potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U29 umie korzystać ze źródeł wiedzy w języku angielskim w zakresie nauk fizycznych i ich zastosowań

K_K02 potrafi pracować w zespole przyjmując w nim różne role, w tym w szczególności rolę kierowniczą lub koordynatora eksperymentu, potrafi przyjąć odpowiedzialność za realizowane zadanie zespołowe; jest gotów do pogłębiania umiejętności pracy w zespole laboratoryjnym

K_K03 rozumie znaczenie własności i uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób

K_K07 potrafi działać w myśl zasad przedsiębiorczości

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypracowań pisemnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny fizyki z użyciem języka obcego .

Aby zaliczyć przedmiot student zobowiązany jest do:

- zaliczenia na ocenę pozytywną testów i prac pisemnych

- zaliczenie na ocenę pozytywną prezentacji z dziedziny fizyki gier komputerowych i robotów.

- obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne są 4 nieobecności w semestrze)

Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie na ocenę na koniec I semestru.

Zakres tematów:

Zagadnienia specjalistyczne:

1. Podstawowe wzory w fizyce.

2. Siły w spoczynku – praca nad tekstem i zadania.

3. Siła I ruch – praca nad tekstem I zadania.

4. Drgania i fale – praca nad tekstem i zadania.

5. Pola grawitacyjne i elektryczne- praca nad tekstem, zadania.

6. Termodynamika

7. Optyka i fale

8. Zagadnienia z dziedziny matematyki i algebry.

9. Systemy operacyjne.

10 Programowanie.

Zagadnienia z e-learningu:

I semestr

1. Nowa technologia monitorowania raka

2. Nowa rola rezonansu magnetycznego

3. Różnice między rezonansem magnetycznym a tomografią komputerową

4. Pięć faktów o kształcie fizyki

5. Sztuczna inteligencja.

6. Ziemia musi się kręcić

Tematyka ogólna i słownictwo na poziomie B2:

1. Przedstawianie się: ukończona szkoła, zainteresowania;

powody i oczekiwania dotyczące nauki języka obcego.

2. Studia: moja uczelnia, nazwy wydziałów i kierunków, stopnie naukowe; organizacja roku akademickiego, system rekrutacji na studia; wynajmowanie mieszkania.

3. Praca: stanowiska pracy, formy zatrudnienia, staranie się o pracę; rozmowa kwalifikacyjna; przebieg kariery.

4. Czas wolny: restauracja, kino, muzyka, sport; zakupy, zainteresowania.

5. Podróże: różne środki transportu; podróż służbowa .

Struktury gramatyczne na poziomie B2:

- formy pytań

- przysłówki złożone, pozycja przysłówków w zdaniu

- formy porównawcze - stopniowanie przymiotników i przysłówków, pozostałe zwroty

- przymiotniki w formie rzeczowników, kolejność przymiotników

- czasy perfect

- czasy przeszłe

- czasy future perfect

- 0, 1 , 2 i 3 okres warunkowy, mieszane okresy warunkowe

- struktura I wish/If ony

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:30 - 11:00, sala 2004
każdy wtorek, 9:30 - 11:00, sala 2004
Agnieszka Górska 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.