Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia organiczna II 0200-CS1-3CHOR2
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa (wiedza praktyczna):

1) Vogel A. I. Preparatyka organiczna, WNT, Warszawa, 2006.

2) Bochwica B. (red) Preparatyka organiczna, PWN, Warszawa, 1975.

3) Kowalski P. Laboratorium chemii organicznej, Techniki pracy i przepisy BHP, WNT, Warszawa, 2004.

4) Wróbel J. T. (red), Preparatyka i elementy syntezy organicznej, PWN, Warszawa, 1983.

Literatura obowiązkowa (wiedza teoretyczna):

1) Mastalerz P. Podręcznik chemii organicznej, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław, 1998.

2) Mastalerz P. Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 1984.

3) McMurry J. Chemia organiczna, T. 1-5, PWN, Warszawa, 2005.

4) Morrison R.T., Boyd R.N. Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 2009.

5) Hallas G. Stereochemia związków organicznych, PWN, Łódź, 1971.

Literatura uzupełniająca:

1) March J. Chemia organiczna, WNT, Warszawa, 1975.

2) Clayden J., Greeves N., Warren S., Wothers P. Chemia organiczna, T. 1-4, WNT, Warszawa, 2010.

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technik stosowanych do syntezy, oczyszczania i identyfikacji związków organicznych; opanował umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjnej; nauczył się planowania (w tym syntez wieloetapowych) i obserwacji eksperymentów, wyciągania z nich wniosków oraz opracowania wyników w formie pisemnej. Posiada wiedzę z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego posługiwania się chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych oraz umiejętność stosowania tej wiedzy w pracy laboratoryjnej; potrafi pracować w grupie, jak i samodzielnie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

K_W02, K_W04, K_W05, K_W07, K_W13 - sprawdziany pisemne,

K_U02, K_U03, K_U04 - ocena pracy studenta w trakcie zajęć laboratoryjnych, ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń,

K_K05 - ocena pracy studenta w trakcie zajęć laboratoryjnych.

Kryteria oceniania:

- obecność na wszystkich zajęciach,

- wykonanie wszystkich ćwiczeń,

- sporządzenie sprawozdań z ćwiczeń,

- zaliczenie sprawdzianów pisemnych.

Zakres tematów:

1) Reakcja Dielsa-Aldera (otrzymywanie bezwodnika kwasu 4-cyklohekseno-cis-1,2-dikarboksylowego).

2) Redukcja związków organicznych - najważniejsze metody redukcji w syntezie organicznej (otrzymywanie kwasu p-aminobenzoesowego w wyniku redukcji kwasu p-nitrobenzoesowego).

3) Reakcje eliminacji - przebieg stereochemiczny, zastosowanie w syntezie organicznej (otrzymywanie cykloheksenu w wyniku eliminacji wody z cykloheksanolu).

4) Utlenianie związków organicznych - najważniejsze utleniacze w syntezie organicznej (otrzymywanie kwasu adypinowego w wyniku utleniania cykloheksanolu).

5) Podstawienie elektrofilowe w związkach aromatycznych - efekty stereoselektywne (otrzymywanie p-bromonitrobenzenu w wyniku podstawienia bromobenzenu).

6) Substytucja nukleofilowa - czynniki wpływające na przebieg reakcji podstawienia (otrzymywanie chlorku tert-butylu w reakcji podstawienia grupy hydroksylowej w tert-butanolu).

7) Cukry - budowa, stereochemia, cykliczne formy cukrów, glikozydy (otrzymanie pentaacetylo-β-D-glukozy w wynikuacetylacji β-D-glukozy w bezwodniku octowym).

8) Addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej, podstawowe typy przegrupowań (otrzymywanie oksymu benzofenonu w reakcji benzofenonu z hydroksyloaminą oraz otrzymywanie benzylidenoazyny w reakcji aldehydu benzoesowego z hydrazyną).

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne - jednoetapowe syntezy związków organicznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:30 - 13:00, sala 1100
Aneta Tomkiel, Dorota Czajkowska-Szczykowska, Agnieszka Hryniewicka 10/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 10:00 - 14:30, sala 1100
Dorota Czajkowska-Szczykowska 10/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 10:00 - 14:30, sala 1028
Katarzyna Podgórska 9/ szczegóły
4 każdy piątek, 8:15 - 12:45, sala 1028
Iwona Misztalewska-Turkowicz 9/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 14:30 - 19:00, sala 1028
Aneta Nodzewska 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.