Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy 0200-CS1-2JEO3
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Materiały autorskie opracowane na podstawie źródeł specjalistycznych z dedykowanych stron internetowych i kanałów edukacyjnych

English for Chemistry:film bank:

www.efch.jcj.uj.edu.pl

www.elementalmatter.info

www.onestopenglish.com

www.chemistryabout.com

periodictableofvideos

English in Science and Technology, P. Domański

An Introductory Course in Scientific English, L. Szkutnik

Technical English Vocabulary and Grammar, N. Brieger, A. Pohl

Science , Keith Kelly

Basic English for Science. OUP

A Matter of Life. English for Chemistry, Microbiology and Biotechnology, Paola Briano

Professional English in Use Engineering, Mark Ibbotson, CUP

English for Natural Sciences, A.W. Kierczak

Język rosyjski:

Вольхин В.В. Общая химия. Основной курс. - СПб, М, Краснодар., 2008.

Филиппович Ю.В. Основы биохимии. - М., 2007.

Барагузина В.В. Общая и неорганическая химия: Учебное пособие - М.: ИЦ РИОР, 2013.

Глазунова О. И., Грамматика русского языка в упражнениях и комментриях, Санкт-Петербург "Златоуст" 2005.

Efekty uczenia się:

Potrafi przygotować większość prac pisemnych typowych dla kierunku studiów i specjalności (np. raporty, opisy procesów, streszczenia artykułów naukowych i popularnonaukowych) K_U09. Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, krótkie referaty)K_U10. Potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym z dziedziny chemii w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w języku obcym na poziomie B2 K_U06

Potrafi wyszukać i zrozumieć oraz dokonać analizy informacji z różnych źródeł (np. literatura naukowa i popularnonaukowa), związanych z dziedziną nauk chemicznych, posiłkując się terminologią specjalistyczną na poziomie B2. Uczy się samodzielnie wybranych zagadnień.K_U08

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Wykazuje aktywność w interakcji w grupie.K_K01, K_K03

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: egzamin (pisemny i ustny) po czwartym semestrze; zaliczenie pisemne po każdym semestrze; testy kontrolne; esej/wypracowanie; prezentacja; ocena aktywności w trakcie zajęć i przygotowania do zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po III semestrze.

Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zaliczenie na oceny pozytywne wszystkich testów, zaliczenie pracy pisemnej oraz prezentacji ustnej, zaliczenie częsci e-learningowej na co najmniej 50%. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich semestrów.

Zakres tematów:

Język angielski:

1.Nagroda Nobla w dziedzinie Chemii za 2019r.

2. Umysł człowieka.

3.Rozwijanie umiejętności pisania; artykuł

4.Układ okresowy pierwiastków.

5.Właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastków

6.Reakcje chemiczne.

7. Opis reakcji chemicznej-prezentacje studentów.

8.Opis eksperymentu chemicznego.

9.Strona bierna.

Język rosyjski:

Studia na Uniwersytecie w Białymstoku. Sposoby efektywnego uczenia się.

Praca. Stanowiska pracy, formy zatrudnienia, staranie się o pracę; Rozmowa kwalifikacyjna;

Świat wokół nas. Zagrożenia i problemy ekologiczne. Ochrona środowiska naturalnego człowieka.

Współczesna technologia, wynalazki, odkrycia naukowe.

Nagrody Nobla w dziedzinie Chemii.

Sprzęt laboratoryjny, zasady bezpieczeństwa w laboratorium chemicznym, niektóre techniki laboratoryjne

Budowa atomu.

Kwasy i zasady-właściwości, przykłady, zastosowanie

Układ okresowy pierwiastków.

Pierwiastki chemiczne oraz ich właściwości chemiczne i fizyczne.

Opis reakcji chemicznej

Liczby i działania matematyczne

Odkrycia naukowe, nazwy różnych dziedzin naukowych i specjalistów

zajmujących się daną dziedziną.

Graficzne środki przekazu informacji naukowej (tabele, wykresy, symbole)

Sformułowania publikacji naukowych, typowe zwroty i struktury zdań

Umiejętność ustnego przekazania wiedzy specjalistycznej w formie prezentacji; język prezentacji i cechy dobrej prezentacji

Rozwijanie umiejętności pisania: list nieformalny dotyczący studiowania na UwB, list motywacyjny, streszczenie artykułu naukowego, streszczenie prezentacji

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń kluczowych

umiejętnosci językowych: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie. Zajęcia prowadzone są w formie blended learning: stacjonarnie oraz z wykorzystaniem platformy uniwersyteckiej Blackboard w oparciu o autorskie materiały specjalistyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, Budynek Wydziału Chemii - Kampus, sala 2002
Agnieszka Markowska 21/ szczegóły
2 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, Budynek Wydziału Chemii - Kampus, sala 2002
Agnieszka Markowska 14/ szczegóły
3 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Barbara Poskrobko 1/ szczegóły
4 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Gocha Kvantaliani 3/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.