Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład z historii XX wieku 350-HS2-1WHDW
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu uporządkowane fakty i zjawiska z zakresu historii, prowadzące do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych;

- metody i problemy badań wybranych dziedzin historii, takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, regionu, rodziny, wojskowa itp.;

- pogłębioną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii dawnych i współczesnych ziem polskich na tle dziejów Europy – także w aspekcie porównawczym;

- w pogłębionym stopniu zagadnienia historii powszechnej na poziomie zaawansowanym w zakresie przynajmniej jednej epoki historycznej związanej ze specjalizacją badawczą oraz dorobek historiografii w tym zakresie;

- w pogłębionym stopniu metody krytyki, analizy i interpretacji różnorodnych źródeł, rozumiejąc ich przydatność w badaniach historycznych;

- w pogłębionym stopniu funkcjonowanie struktur społecznych, politycznych, ekonomicznych, militarnych;

- wpływ zróżnicowania kulturowego i religijnego świata na różnego rodzaju więzi społeczne.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji;

- prowadzić debatę, skutecznie argumentując i uzasadniając swoje stanowisko w dyskusji naukowej z wykorzystaniem wiedzy i własnego doświadczenia badawczego, jak też poglądów reprezentantów różnych nurtów historiograficznych;

- współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;

- planować oraz uczyć się przez całe życie, doskonaląc kwalifikacje własne oraz innych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych;

- promowania tradycji oraz dziedzictwa historycznego i kulturowego Polski, swojego regionu i Europy;

- wykazywania niezależności i samodzielności myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Zakres tematów:

1. Stosunki społeczno-polityczne na przełomie XIX i XX w.

2. Litwa Środkowa jako próba realizacji koncepcji federacyjnej

3. Litewsko-białoruska działalność dywersyjna przeciwko państwu polskiemu

4-5. Polityka władz polskich w stosunku do mniejszości litewskiej i białoruskiej

6. Polityka władz sowieckich w stosunku do ludności białoruskiej

7. Okupacja sowiecka na Białostocczyźnie

8. Wileńszczyzna i Białostocczyzna pod okupacja niemiecką

9. Litwa i Białoruś pod rządami sowieckimi

10. Mniejszość białoruska i litewska w Polsce

11. Mniejszość polska na Litwie i Białorusi

12-13. Polityka wewnętrzna i zagraniczna Aleksandra Łukaszenki

14. Stosunki polsko-litewskie i polsko-białoruskie po 1989 r.

15. Współczesna ideologia państwa białoruskiego

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wykład online za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Śleszyński 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.