Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium monograficzne z historii (XIX/XX w.) 350-HS2-1PRMH
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

K. Groniowski , J. Skowronek , Historia Polski 1795 – 1914, Warszawa 1971.

S. Kieniewicz: Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1983.

A. Chwalba: Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000.

J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2005.

M. Żywczyński: Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 1990.

L. Bazylow: Historia powszechna 1789-1918, Warszawa 1995.

J. Pajewski, Historia Powszechna 1871-1918, Warszawa 2002.

W.Roszkowski, Historia Polski 1914 – 1991) R. Gillian, Interpretacja materiałów wizualnych: krytyczna metodologia badań nad wizualnością, przeł. E. Klekot, Warszawa 2010.

2) M. Hendrykowski, Film jako źródło historyczne, Poznań 2000.

3) Historia i nowoczesność. Problemy unowocześnienia metodologii i warsztatu badawczego historyka, red. J. Leskiewiczowa, S.

Kowalska-Glikman, Wrocław 1974.

4) Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, red. J. Kolbuszewska, R. Stobiecki, Łódź 2010.

5) D. Kelley, Granice historii. Badanie przeszłości w XX wieku, Warszawa 2010.

6) M. Kubiszyn, Historia mówiona w edukacji regionalnej i wielokulturowej, „Zeszyty Szkolne”, 2003, nr 4, s. 38-42.

7) M. Kula, Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002.

8) M. Kula, O co chodzi w historii?, Warszawa 2008.

9) M. Kula, Między przeszłością a przyszłością. O pamięci, zapomnieniu i przewidywaniu, Poznań 2004.

10) G. Labuda, Rozwój metod dziejopisarskich od starożytności do współczesności, cz. I-II, Poznań 2003.

11) Media audiowizualne w warsztacie historyka, red. D. Skotarczak, Poznań 2008.

12) Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych. Zbiór studiów, pod red. B. Wagner i T. Wiślicza, Zabrze 2008.

13) K. Polasik, Antropologiczny rekonesans historyka. Szkice o antropologii historycznej, Bydgoszcz 2007.

14) K. Pomian, Historia wobec pamięci, Lublin 2006.

15) J. Pomorski, Metodologiczne problemy historii najnowszej, Lublin 1987.

16) J. Pomorski, Historyk i metodologia, Lublin 1991.

17) J. Pomorski, Metodologiczne problemy narracji historycznej, Lublin 2005.

18) P. Ricoeur, Pisanie historii a przedstawianie przeszłości, „Przegląd Filozoficzny”, t. 10, 2001, nr 3, s. 259-277.

19) J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Poznań 2008.

20) P. Witek, Kultura, film, historia: metodologiczne problemy doświadczania audiowizualnego, Lublin 2005.

21) Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze, red. S. Buryła, P. Rodak, Kraków 2006.

22) Woźniak M., Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych, Lublin 2010.

23) R. Darnton, Wielka masakra kotów, Warszawa 2012.

24) W. Schulze, Historia społeczna, historia codzienności, mikrohistoria, Warszawa 1996.

25) E. Domańska, Badania postkolonialne, [w:] L. Gandhi, Teoria postkolonialna: wprowadzenie krytyczne, Poznań 2008, s. 157-164.

26) E. Baratay, Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii, Gdańsk 2014.1, Warszawa 1992.

T. Maciejewski, Historia ustroju Polski, Koszalin 1998.

A. Ajnenkiel, Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926 – 1939, Warszawa 1980.

Z J. Hirsz, Historia polityczna Polski 1939 – 1993, Białystok 1996.

A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939 – 1989, Warszawa 1996.

L. Podhorodecki, Historia najnowsza. Świat i Polska 1939 – 1997/98, Warszawa 1998.

Historia Polski XX wieku : wybór materiałów źródłowych (1944-1989), oprac. W. Gieszczyński, Olsztyn 2001.

N. Kraśko, Polska Ludowa w programach partyjnych i działaniu politycznym III Rzeczypospolitej [ w:] Kultura narodowa i polityka pod red. J. Kurczewskiej, Warszawa 2000.

Historia Polski XX wieku : wybór materiałów źródłowych (1944-1989), oprac. W. Gieszczyński, Olsztyn 2001.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia (w zakresie wiedzy studiujących):

1) Studiujący uzyskają podstawową wiedzę z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XIX/XX w.

2) Studiujący opanują fachową terminologię z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XIX/XX w.

Efekty kształcenia (w zakresie umiejętności studiujących):

1) Studiujący samodzielnie, a przy tym w sposób uporządkowany i systematyczny (przy zastosowaniu nowoczesnych technik), zdobędą

oraz utrwalą wiedzę z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XX w.

2) Studiujący będą umieli poddać krytycznej analizie XIX/XX-wieczne źródła i je interpretować stosując podstawowe metody badawcze i

wybrane elementy warsztatu historyka

Efekty kształcenia (w zakresie kompetencji studiujących):

1) Studiujący będą rozumieli konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka i potrzebę popularyzacji wiedzy historycznej

2) Studiujący zyskają świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XIX/XX w. i będą dostrzegali

potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, jak też personalno-społecznym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę wystawioną w oparciu o aktywność zajęciową i stopień uzyskany z kolokwium

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Teoria w warsztacie badawczym historyka XIX/XX wieku

3. Źródła i metody badawcze w historii politycznej

4. Źródła i metody badawcze w historii wojskowej

5. Źródła i metody badawcze w historii gospodarczej

6. Źródła i metody badawcze w analizie mikrohistorycznej

7. Źródła i metody badawcze w historii mówionej

8. Źródła i metody badawcze w historii antropologicznej

9. Źródła i metody badawcze w historii życia codziennego

10. Źródła i metody badawcze w historii wizualnej

11. Źródła i metody badawcze w historii kultury materialnej

12. Źródła i metody badawcze w historii środowiskowej

13. Źródła i metody badawcze w historii postkolonialnej

14. Źródła i metody badawcze w „historii zwierząt”

15. Kolokwium

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca ze źródłami, konsultacje, warsztaty grupowe

Typowy dla proseminarium tryb realizacji zajęć przygotowujący studentów do samodzielnej pracy na seminarium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Dajnowicz, Agnieszka Zaniewska 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.