Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne aspekty rynku pracy i stosunków pracy 0300-ZS2-2PPAR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1/ Schultz D.P. , Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa 2012;

2/ Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007;

3/ Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008;

4/ Król H. Ludwiczyński A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1/ Chmiel N., Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk 2003;

2/Maslach, Ch., Letter, M. P., Prawda o wypaleniu zawodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

3/ Jachnis, A., Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia, Difin, Warszawa 2008.

4/ Programy praca -życie: z teorii i praktyki, praca zbiorowa pod red. Borkowskiej S., IPiSS, Warszawa 2011.

5/ Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod red. Bylok F. i Robak E., Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

6/ Kasprzak, E., Sukces i porażka bezrobotnych na rynku pracy, Wydawnictwo Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Z2_W05 ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i aktywnym uczestniku struktur społecznych i zasad ich funkcjonowania

Z2_W08 ma pogłębioną wiedzę na temat powstawania przemian zachodzących w organizacji i jej otoczeniu, zna prawidłowości rządzące tymi przemianami

Umiejętności:

Z2_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu

Kompetencje społeczne:

Z2_K02 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności rolę przywódcy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbędzie się na podstawie ocen cząstkowych z prezentacji, analizy określonych przez prowadzącego przypadków oraz aktywności i zaangażowania na zajęciach. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 60% punktów oraz obecność na zajęciach (prowadzący dopuszcza jedną nieusprawiedliwioną nieobecność podczas zajęć, kolejne natomiast należy odpracować na konsultacjach).

Punktacja szczegółowa:

1. Prezentacja - 25 pkt.

2. Samodzielna analiza określonych przez prowadzącego przypadków - 15 pkt.

3. Aktywność na zajęciach - 10 pkt.

Punktacja ogólna:

30 - 33,5 pkt. - 3.0

34 - 37,5 pkt. - 3.5

38 - 41 pkt. - 4.0

41,5 - 45 pkt. - 4.5

45,5 - 50 pkt. - 5.0

Zakres tematów:

1. Podstawowe informacje o pracy ludzkiej. Rynek pracy i jego elementy.

2. Tendencje na polskim rynku pracy. Grupy ryzyka na rynku pracy. Bezrobocie. Psychologiczne aspekty bezrobocia.

3. Kontrakt psychologiczny. Różnorodność w zarządzaniu. Oczekiwania pracowników wobec pracodawcy.

4.Stres w pracy. Pracoholizm i wypalenie zawodowe.

5. Konflikt w pracy. Mobbing, dyskryminacja.

6. Psychologiczne aspekty motywacji.

7. Satysfakcja pracowników. Pracownik zaangażowany.

Metody dydaktyczne:

Studia przypadków, dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, zadania grupowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 132
Julita Augustyńczyk 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.