Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski 1 410-KS1-1JA1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

http://study.com/

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

https://scholar.google.pl/

www.warsawvoice.pl

www.bbc.com/news

www.onestopenglish.com

https://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_cognitive_science_articles

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Nauki_społeczne

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Social_sciences

http://www.englishclub.com

Bermúdez, J. L., 2014. Cognitive Science An Introduction to the Science of the Mind, Cambridge University Press, Cambridge

Olsen, A. E., 2010 . Academic Vocabulary. Fourth edition. Pearson Education Inc., London

Wallwork, A., 2007. Discussions A-Z upper-intermediate. Cambridge University Press, Cambridge.

S. Bailey Routledge, 2006. Academic Writing, Cambridge University Press, Cambridge

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA6_WG1, podstawowe pojęcia dyscyplin składowych kognitywistyki i komunikacji

KA6_WG7, rolę języka i innych systemów semiotycznych jako narzędzi poznania i komunikacji

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA6_UK9, posługiwać się językiem angielskim zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KA6_UW7, posługiwać się technologiami i narzędziami informatycznymi do pozyskiwania informacji oraz wspomagania procesów poznawczych i komunikacyjnych

KA6_UW9, przeprowadzić analizę logiczną wypowiedzi językowej z uwagi na jej wartość poznawczą i komunikacyjną

KA6_UK2, porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami dyscyplin kognitywistycznych – w języku polskim i angielskim

Kompetencje społeczne absolwent jest gotów do::

KA6_KK1, przyjmowania postawy krytycznej w dyskusjach naukowych i światopoglądowych oraz uznawania znaczenia wiedzy i racjonalnej argumentacji

KA6_KK2, bycia otwartym na nowe tendencje we współczesnej nauce i w społeczeństwie oraz zasięgania opinii ekspertów w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Sposoby weryfikacji: egzaminy ustne lub pisemne, zaliczenia ustne lub pisemne, ocena ciągła na podstawie aktywności na zajęciach, prezentacji indywidualnych lub zespołowych, dyskusji, okresowych sprawdzianów, pisemnych prac domowych lub zadań laboratoryjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Studenci otrzymują zaliczenie na ocenę po I semestrze nauki.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na min. 50% wszystkich kartkówek leksykalnych,

- napisanie testu umiejętnościowego,

- napisanie prac pisemnych,

- aktywność w czasie zajęć warsztatowych oraz projektów grupowych

- regularne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze)

W przypadku nadprogramowej nieobecności studenta, obowiązany jest on do ustnego streszczenia artykułu/filmu nawiązującego do tematyki związanej z dziedziną kierunkową o długości tekstu lub skryptu jednej strony A4 (ok. 1800 znaków) w czasie konsultacji oraz zaliczenie wszelkich zaległych prac w ciągu dwóch tygodni od nieobecności lub testu.  Opuszczenie przez studenta więcej niż połowy zajęć jest podstawą do braku otrzymania zaliczenia a ewentualne zaliczenie przedmiotu ustalane będzie indywidualnie w porozumieniu z wydziałem.

Zakres tematów:

1.Język angielski jako lingua franca, ważność uczenie się języków obcych we współczesnym świecie, metody samodzielnego uczenia się, wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy w procesie przyswajania języka obcego.

2. Wielojęzyczność - wpływ znajomości języków obcych na postrzegania świata, oddziaływanie wielojęzyczności na mózg.

3. Wielokulturowość. Interkulturowość w kontaktach międzynarodowych - różnice w obyczajowości w różnych państwach / kulturach. Rozwijanie wrażliwości kulturowej. International outlook jako cenna umiejętność zwiększająca zaufanie zawodowe.

4.Edukacja- uczelnie wyższe, kierunki, stopnie naukowe; etapy kształcenia; nazwy przedmiotów realizowanych na wydziale socjologicznym, organizacja roku akademickiego, system rekrutacji na studia w Wielkiej Brytanii i USA.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/dyskusja, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych (kartkówki leksykalne oraz raz w semestrze test umiejętnościowy), zadań praktycznych, krótkich pisemnych lub ustnych prac domowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Kubas 30/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Kubas 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.