Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody zapobiegania konfliktom w dziejach świata 0500-MS1-2MZK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, pod red. K. Żukrowskiej, M. Grącik, Warszawa 2006.

Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, pod red. A. Ciupińskiego, K. Malaka, Warszawa 2004.

Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich, pod red. J. Gryza, Toruń 2008.

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, pod red. R. Zięby, Warszawa 2008.

D. Balcerzyk, Konflikt zbrojny a konflikt społeczny – formy jego przeciwdziałania, „Zeszyty Naukowe WSOWL”, nr 1/2012.

B. Barnaszewski, Współczesny konflikt zbrojny – państwo ubezwłasnowolnione, „Zeszyty Naukowe WSOWL”, nr 3/2008.

G. Corm, Religia i polityka w XXI wieku, Warszawa 2007;

J. Dobrowolska-Polak, Ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych,Poznań 2011;

J. Kaczmarek, Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski, Wrocław 2001;

Zaawansowane zapobieganie konfliktom, red. W. Kostecki, Warszawa 2011;

- Z. Polcikiewicz, Właściwości wojen oraz ich przyszłe implikacje społeczne, „Zeszyty Naukowe WSOWL”, nr 1/2012.

- W. Rechlewicz, Elementy filozofii bezpieczeństwa, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

- Działania wojenne, pokojowe i stabilizacyjne prowadzone w warunkach szczególnych w XX i XXI wieku, pod red. D. S. Kozerawskiego, Toruń 2007.

- D. Miller, Historia igrzysk olimpijskich i NKOl. Od Aten do Pekinu 1894-2008, Poznań 2008.

- Pierre de Coubertin, Przemówienia. Pisma różne i listy, Warszawa 1994;

- H. Konopka, A. Pasko, Igrzyska Olimpijskie w Monachium w 1972 r. areną politycznej rywalizacji Wschodu i Zachodu, [w:] Zachód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej, pod red. E. Kużelewskiej, A. Bartnickiego, Toruń 2009.

- A. Cegiełka, Działania MSW wokół olimpijskich zmagań.

Moskwa '80, Warszawa 2011.

- Działania stabilizacyjne - aspekty strategiczne. Konflikty. Interwencje. Bezpieczeństwo, pod red. D. Kozerawskiego, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

- rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne warunkujące stosunki międzynarodowe w zakresie zapobiegania współczesnym konfliktom zbrojnym;

- dysponuje podstawowymi wiadomościami dotyczącymi celów i środków prowadzenia polityki zagranicznej i regulowania stosunków międzynarodowych w celu zapobiegania konfliktom zbrojnym

- zna geograficzne uwarunkowania międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych wpływające na konflikty międzynarodowe i zapobieganie im;

- zna podstawowe relacje zachodzące między jednostką a społeczeństwem wpływające na współczesne konflikty asymetryczne i metody ich zapobiegania;

- zna narzędzia realizacji polityki zagranicznej wpływające na zapobieganie współczesnym konfliktom

- potrafi właściwie interpretować krajowe oraz międzynarodowe wydarzenia polityczne, społeczne, kulturalne i gospodarcze związane z bezpieczeństwem międzynarodowym;

- potrafi doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych mających znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa międzynarodowego;

- potrafi posługiwać się normami i przepisami prawa w celu oceny konkretnych działań na płaszczyźnie międzynarodowej dotyczących bezpieczeństwa.

potrafi poprawnie formułować oceny, komentarze bieżących wydarzeń z zakresu polityki, ekonomii, kultury na płaszczyźnie międzynarodowej;

- potrafi ustosunkować się do propozycji rozwiązań aktualnych problemów międzynarodowych dotyczących bezpieczeństwa.

ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej oraz odnoszących się do niej publikacji w zakresie problemów bezpieczeństwa międzynarodowego;

- wykazuje zdolność do formułowania sądów na temat podstawowych kwestii ekonomicznych, politycznych, kulturowych i prawnych na płaszczyźnie międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego;

- ma potrzebę samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy w zakresie problemów bezpieczeństwa międzynarodowego.

Dla wszystkich efektów kształcenia metodą sprawdzającą będzie kolokwium pisemne, praca w grupach, aktywność w czasie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne, ocena aktywności w trakcie zajęć. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest obecność na minimum 6 jednostkach zajęciowych prowadzonych przez jednego wykładowcę.

Nieobecności na zajęciach studenci powinni zaliczyć w czasie dyżuru prowadzącego. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na 60 % z 10 pytań dotyczących omawianego problemu.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne. Pojęcie konfliktu i terminologia.

2. Zapobieganie konfliktom we współczesnych strategiach bezpieczeństwa.

3. Czy istnieją konflikty etniczne? (z teorii rozwiązywania konfliktów, o przyczynach konfliktów etnicznych i religijnych).

4. Zasada sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych a przyczyny konfliktów etnicznych

5. Współczesne państwo wobec wojen. Właściwości przyszłych wojen i kierunki działań podmiotów bezpieczeństwa.

6. Konflikt zbrojny a konflikt społeczny – formy przeciwdziałania. Ludność cywilna podczas współczesnych konflików zbrojnych

7. Determinanty trwałego zapobiegania konfliktom.

8. Pierre de Coubertin i pokojowy charakter idei olimpijskiej. Teoria i rzeczywistość.

9. Światowy proces rozbrojeniowy.

10. Instytucjonalny system zapobiegania konfliktom międzynarodowym (ONZ, OBWE)

11. Instytucjonalny system zapobiegania konfliktom międzynarodowym (UE)

12. Międzynarodowe operacje pokojowe.

13. Prawodawstwo międzynarodowe zapobiegające konfliktom.

14. Arbitraż międzynarodowy.

15. Podsumowania zajęć. Zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium, rozmowa, dyskusja, debata, metaplan, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:20 - 17:50, sala 102
Kamil Goryń 16/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.