Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka i systemy gospodarcze krajów obszaru postradzieckiego 0500-SW1-2GSG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. S. G. Kozłowski, Systemy ekonomiczne, Wyd. UMCS, Lublin 2004, r.1 i 2.

2. Teoretyczne aspekty oceny krajowych systemów gospodarczych, pod red. S. Swadźby, Katowice 2005

3. System gospodarki rynkowej. Pozaeuropejskie modele gospodarcze, pod red. S. Swadźby, Katowice 2001.

4. Systemy gospodarcze. Analiza porównawcza, pod red. S. Swadźby, Katowice 2011.

5. Domańska M. Uwarunkowania procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na obszarze poradzieckim, Warszawa 2013.

6. Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, pod red. R. Herbuta, W. Baluka, Wrocław 2010

7. Raporty ze stron internetowych organizacji międzynarodowych, centrów badań analitycznych

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

7. Zagadki wzrostu gospodarczego, pod red. L. Balcerowicza i A. Rzońcy, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010.

8. R. Cameron, L. Neal, Historia gospodarcza świata, Książka i Wiedza, Warszawa 2004.

9. Polityka gospodarcza, pod red. H. Ćwiklińskiego, wyd. UG, Gdańsk 2004, r. 13.

10. W. Grzywacz, Ekonomiści i systemy ekonomiczne, Wyd. PTE, Szczecin 2005.

11. Tadeusz Kowalik, Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa., 2000

12. L. Balcerowicz, Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej, SGPiS, Warszawa 1990.

13. Современные проблемы глобальной экономики: от торжества идей либерализма к новой«старой» экономической науке: Материалы международной научной конференции/ под ред. Р.М. Нуреева, М.Л. Альпидовской, 2014.

14. Экономические реформы в странах СНГ: сопоставление промежуточных результатов. -М., 1996.

Efekty uczenia się:

1. Ma uporządkowaną wiedzę na poziomie podstawowym z zakresu historii politycznej, gospodarczej, społecznej i kultury krajów byłego Związku Radzieckiego

2. Posiada podstawową wiedzę o historycznych uwarunkowaniach dotyczących dzisiejszej sytuacji politycznej, społecznej, kulturalnej i ekonomicznej obszaru byłego ZSRR

3. Ma uporządkowaną wiedzę na temat wydarzeń zachodzących w państwach byłego ZSRR i na bieżąco je śledzi oraz jest rozeznany w sytuacji politycznej, kulturowej i gospodarczej w 15 byłych republikach radzieckich

4. Potrafi analizować sytuację polityczną i gospodarczą w krajach byłego ZSRR na bieżąco

5. Potrafi udzielić wypowiedzi ustnej na temat przemian gospodarczych mających miejsce w państwach byłego ZSRR w języku polskim oraz języku rosyjskich lub angielskim

6. Potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat przeobrażeń gospodarczych na obszarze postradzieckim z uwzględnieniem poszczególnych państw

7.Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu funkcjonowania systemów gospodarczych państw byłego ZSRR z wykorzystaniem źródeł polskich oraz obcojęzycznych

8.Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z kulturowymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami, które mają bezpośredni wpływ na rozwój systemów gospodarczych państw postradzieckich

9.Ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji politycznej i gospodarczej krajów postradzieckich oraz odnoszących się do nich publikacji fachowych oraz publicystycznych

10.Rozumie podstawowe zasady etyczne obowiązujące w mediach, i posiada zdolności do weryfikowania informacji medialnych w działalności dotyczącej ochrony dziedzictwa kulturowego, gospodarki i turystyki obszaru postradzieckiego

11.Rozumie znaczenie międzynarodowych i historycznych uwarunkowań współczesnej pozycji politycznej i gospodarczej poszczególnych krajów postradzieckich

12.Wykazuje kompetencje do formułowania własnych sądów na temat podstawowych kwestii ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych dotyczących państw byłego ZSRR i ich historycznych uwarunkowań

13. Jest przygotowany do pracy w dziedzinie obszaru zainteresowań w: (1) administracji krajowej i samorządowej, (2) instytucjach międzynarodowych, (3) przedsiębiorstwach polskich działających na rynkach krajów postradzieckich, (4) środkach masowego przekazu oraz (5) podmiotach zajmujących się turystyką

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zagadnienia na egzamin składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Teoretyczna część przewiduje udzielenie odpowiedzi na jedno z ogólnych pytań dotyczących funkcjonowania systemów gospodarczych wybranych krajów. Praktyczna część przewiduje porównanie poszczególnych części systemów gospodarczych wybranych państw.

Zakres tematów:

1. Systemy gospodarcze a ich klasyfikacja

2. Gospodarka państw Nadbałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii)

3-4. Gospodarka państw Europy Wschodniej (Białoruś, Ukraina, Mołdawia)

5-6. Gospodarka państw Zakaukaskich (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan)

7-8. Gospodarka państw Azji Środkowej (Kazachstan, Turkmenistan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan)

Metody dydaktyczne:

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody praktyczne – pokaz

Metody problemowe – dyskusja dydaktyczna

Metody aktywizujące – metoda sytuacyjna (przypadków)

Egzamin na ocenę

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Oksana Voytyuk 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.