Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia terenowe z historii wojskowości 0500-HS1-2ZTW
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Bogdanowski, Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte, Warszawa-Kraków 1996.

B. Guerquin, Zamki w Polsce, Warszawa 1988.

S. Fuglewicz, Ilustrowana historia fortyfikacji, Warszawa 1991.

A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1988.

M. Rogalski, M. Zaborowski, Fortyfikacja wczoraj i dziś, Warszawa 1978.

J. Bogdanowski, Z. Holcer, M. Kornecki, Słownik terminologiczny architektury. Architektura obronna, Warszawa 1994.

R. Bochenek, 1000 słów o inżynierii i fortyfikacjach, Warszawa 1989.

Literatura uzupełniająca:

Ustalana indywidualnie dla każdego cyklu zajęć (w zależności od trasy wyjazdu).

Efekty uczenia się:

Wiedza: student

KP6_WG1: zna i rozumie wybrane zagadnienia powszechnej historii wojskowości w ujęciu chronologicznym i tematycznym;

KP6_WG2: ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii militarnej dawnych i współczesnych ziem polskich;

KP6_WG3: zna podstawowe nurty filozoficzne, kulturowe, ideologie i doktryny polityczne

KP6_WG4: wykazuje znajomość historii porównawczej w odniesieniu do badań historyczno-wojskowych;

KP6_WG5: zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości;

KP6_WG6: zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historyczno-wojskowych;

KP6_WG9: zna na poziomie podstawowym główne kierunki rozwoju badań historyczno-wojskowych, a zwłaszcza najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie;

KP6_WG10: ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historyczno-wojskowych;

KP6_WG11: zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka wojskowości oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej;

KP6_WG12: definiuje miejsce historii wojskowości wśród innych nauk, rozumie cele prowadzenia badań historycznych oraz objaśnia pozycję i znaczenie nauk historycznych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych;

KP6_WK1: ma podstawową wiedzę na temat współczesnych relacji politycznych i kulturalnych;

KP6_WK2: wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym;

KP6_WK3: rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami z uwzględnieniem specyfiki wiedzy w dziedzinach ochrony i promocji dziedzictwa historycznego, wojskowości i bezpieczeństwa;

KP6_WK4: rozpoznaje relacje i zależności na poziomie podstawowym pomiędzy przeszłością a aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi;

KP6_WK5: rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne;

KP6_WK8: orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współcześnie działających instytucji kultury, a zwłaszcza ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę historyczną.

Umiejętności: student

KP6_UW1: samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego;

KP6_UW2: potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych;

KP6_UW3: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł;

KP6_UW4: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z kulturowymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami;

KP6_UW5: potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii wojskowości;

KP6_UW6: potrafi analizować bieżącą sytuację polityczną i gospodarczą;

KP6_UW8: potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory;

KP6_UK1: potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne;

KP6_UK2: potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie badań historyczno-wojskowych;

KP6_UK5: potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat materialnych zabytków historii wojskowości;

KP6_UK6: potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą materialnych zabytków historii wojskowości;

KP6_UO1: uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni;

KP6_UU1: samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego.

Kompetencje społeczne: student

KP6_KK1: ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych;

KP6_KK2: wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne;

KP6_KK3: formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii, w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych;

KP6_KK4: jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych;

KP6_KO1: docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym;

KP6_KO2: docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy;

KP6_KO3: podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców;

KP6_KR1: stosowania zasady etyczne;

KP6_KR2: potrafi funkcjonować w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji;

KP6_KR3: uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym.

Weryfikacja efektów kształcenia: referat, ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie przygotowanych referatów oraz aktywności i zaangażowania podczas zajęć. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach zaliczenie na podstawie referatu przygotowanego w formie pisemnej.

Zakres tematów:

Ustalany indywidualnie dla każdego cyklu zajęć (w zależności od trasy wyjazdu), obejmuje:

pola bitew;

zabytki budownictwa fortyfikacyjnego epok od średniowiecza po XX w.;

zabytki budownictwa koszarowego i magazynowego;

zabytki wojskowej infrastruktury komunikacyjnej (np. mosty wojskowe);

pomniki, obeliski i inne miejsca upamiętnień;

cmentarze i kwatery wojskowe/wojenne;

muzea historyczno-wojskowe i kolekcje muzealne;

współczesne jednostki Sił Zbrojnych RP.

Metody dydaktyczne:

Wykłady terenowe, indywidualne referaty studentów, dyskusja, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Karczewski, Tomasz Wesołowski 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.