Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo własności intelektualnej 370-PS5-2PWI
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, wyd. 1, Warszawa 2018

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 8, Warszawa 2019

3. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2020

4. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

2. R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, tomy 14A, 14B, 14C, Warszawa 2017

3. W. Machała, R.M. Sarbiński (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2019

4. D Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

K_U11- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNIE, absolwent:

K_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Egzamin: test pisemny w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: test pisemny w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard

Zakres tematów:

Część I. Prawo autorskie

I. Pojęcie, źródła i zasady prawa autorskiego

II. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego – pojęcie, otwarty katalog utworów, wymóg działalności twórczej i indywidualnego charakteru, okoliczności niemające znaczenia dla kwalifikacji wytworu jako utworu

III. Wyłączenia ustawowe spod ochrony prawa autorskiego

IV. Podmiot/podmioty prawa autorskiego – twórca utworu i inne podmioty praw autorskich

V. Prace dyplomowe studentów a prawo autorskie

V. Rodzaje utworów – utwory: zależne, współautorskie, połączone, zbiorowe i pracownicze

VI. Autorskie prawa osobiste – pojęcie, charakter i treść

VII. Plagiat w uczelniach wyższych oraz odpowiedzialność prawna z tytułu jego popełnienia. Zjawisko autoplagiatu

VIII. Autorskie prawa majątkowe – pojęcie, treść, czas ochrony, ograniczenia

IX. Dozwolony użytek publiczny

X. Prawo cytatu – zasady cytowania cudzej twórczości, zakres cytatu, memy internetowe

XI. Dozwolony użytek osobisty

XII. Umowy autorskoprawne – zasada wolności kontraktowej i jej ograniczenia, umowy przenoszące własność, umowy licencje, umowy wydawnicze, licencje open source i creative commons

XIII. Programy komputerowe jako przedmioty prawa autorskiego objęte regulacją szczególną – kwalifikacja prawna gier komputerowych w prawie autorskim

XIV. Utwory audiowizualne jako przedmioty prawa autorskiego objęte regulacją szczególną

XIV. Ochrona wizerunku – pojęcie wizerunku, zasady rozpowszechniania wizerunku, odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa do wizerunku

XV. Prawa pokrewne i ich ochrona – prawo do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów i wideogramów, prawo do nadań, prawo do pierwszego wydania, prawo do wydania naukowego i krytycznego

XVI. Prawo autorskie w Internecie – aktywność w Internecie a prawo autorskie, odpowiedzialność cywilnoprawna za naruszenie prawa autorskiego w internecie

XVII. Sui generis chrona baz danych

XVIII. Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu naruszenia praw autorskich

Część II. Prawo własności przemysłowej

I. Źródła, pojęcie i charakterystyka dóbr własności przemysłowej

II. Pojęcie i źródła prawa własności przemysłowej

III. Ogólna charakterystyka ustawy – Prawo własności przemysłowej

IV. Zagadnienia wprowadzające do dóbr własności przemysłowej – znaki towarowe, wynalazki, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, wzory użytkowe i topografie układów scalonych

V. Prawo znaków towarowych.

VI. Unijny znak towarowy

VII. Prawo patentowe.

VIII. Patent europejski oraz patent europejski o jednolitym skutku

IX. Prawo wzorów przemysłowych.

X. Wspólnotowy wzór przemysłowy

XI. Prawo oznaczeń geograficznych

XII. Umowy z zakresu prawa własności przemysłowej – obrót prawami własności przemysłowej, rodzaje licencji

XIII. Postępowania przed Urzędem Patentowym RP w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej -

XIV. Pełnomocnicy w sprawach z zakresu własności przemysłowej

XV. Cywilnoprawna ochrona praw własności przemysłowej

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny uzupełniany prezentacjami multimedialnymi, konwersatorium w formie zdalnej, e-learning konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala 313
Joanna Sieńczyło-Chlabicz 21/ szczegóły
2 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala 313
Magdalena Kropiwnicka 22/ szczegóły
3 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 10:15 - 11:45, sala 312
Magdalena Kropiwnicka 20/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala 312
Magdalena Kropiwnicka 22/ szczegóły
5 każdy wtorek, 8:45 - 10:15, sala 311
Magdalena Rutkowska-Sowa 23/ szczegóły
6 każdy wtorek, 8:45 - 10:15, sala 311
Joanna Sieńczyło-Chlabicz 22/ szczegóły
7 każdy wtorek, 10:00 - 11:30, sala 314
Magdalena Kropiwnicka 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.